Muskelskador bland elitfotbollsspelare diagnostiserade med ultraljud – kan rehab tiden fastställas?

Bakgrund och syfte med projektet

Muskelskador är vanliga inom lagidrotter, men även inom andra idrotter där muskelfibrerna ej klarar av den påfrestning de utsätts för drabbas. Skador i muskulaturen utgör en betydande del av samtliga skador, inom fotboll visar de senaste epidemiologiska studierna att mer än 30 procent av alla skador är muskelskador. Med tanke på andelen muskelskador som inträffar så är tillgången på vetenskaplig evidens begränsad när det gäller kunskapen om riskfaktorer, prognostiska faktorer, rehabilitering och förebyggande träning.

Få studier har undersökt förhållandet mellan ålder och lokalisation av muskelskador hos fotbollsspelare. Vissa undersökningar pekar dock på en ökad risk för skada hos äldre spelare. Syftet med föreliggande studie var att göra en jämförelse av muskelskador i nedre extremiteten hos elitfotbollspelare i två olika åldersgrupper avseende lokalisation till sena eller muskel, skadestorlek samt muskelgrupp.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Muskelskador är vanliga inom lagidrotter, men även inom andra idrotter där muskelfibrerna ej klarar av den påfrestning de utsätts för drabbas. Skador i muskulaturen utgör en betydande del av samtliga skador, inom fotboll visar de senaste epidemiologiska studierna att mer än 30 procent av alla skador är muskelskador. Med tanke på andelen muskelskador som inträffar så är tillgången på vetenskaplig evidens begränsad när det gäller kunskapen om riskfaktorer, prognostiska faktorer, rehabilitering och förebyggande träning. Svårigheten ligger i att det är kliniskt svårt att avgöra skadans allvarlighetsgrad och tid för rehabilitering och återgång till idrott. Få studier har undersökt förhållandet mellan ålder och lokalisation av muskelskador hos fotbollsspelare. Vissa undersökningar pekar dock på en ökad risk för skada hos äldre spelare. Syftet med föreliggande studie var att göra en jämförelse av muskelskador i nedre extremiteten hos elitfotbollspelare i två olika åldersgrupper avseende lokalisation till sena eller muskel, skadestorlek samt muskelgrupp.

Studien inkluderade 145 ultraljudsundersökta muskelskador hos ett allsvenskt fotbollslag under säsongerna 2007-2012. Det var fotbollsspelare på elit och sub-elitnivå med akuta symtom från muskel- senskada under träning och match vilket innebär att spelaren får gå av planen samt omöjliggör full träning/match dagen efter.

Med ultraljud undersöktes om skadan primärt drabbade sena eller muskel, storleken på hematomet och vilken muskelgrupp som blev skadad. Spelarna delades upp enligt ålder under 23 år respektive över 23 år. Ultraljudsundersökning genomfördes i två plan transversellt i förhållande till muskelfibrerna och longitudinellt i muskelns längsaxel, efter standardiserat remissförfarande inom 1-3 dagar efter skadetillfälle. Jämförelse med andra sidans förmodade friska muskel görs alltid för att se om där finns diskreta skillnader mellan skada och oskadad muskelvävnad. Tid avtalades med radiolog samt närvarande vid de flesta undersökningar var förutom spelare också behandlande sjukgymnast. Vid undersökningstillfället informerades spelare och ansvarig sjukgymnast om skadans lokalisation och omfattning.

Resultatet visade ingen signifikant skillnad mellan elitfotbollsspelare yngre än 23 år och spelare äldre än 23 år vad beträffar fördelning av skador till sena eller muskel när det gäller skadelokalisation. Det fanns heller ingen skillnad när det gäller blödningens storlek på skadan mellan åldersgrupperna. Däremot hade elitfotbollsspelare äldre än 23 år en ökad risk för skador i vadmuskulaturen jämfört med den yngre gruppen.

Läs mer

Projektansvarig:
Marie Alricsson
Projektnummer:
P2011-0151
Forskare:
Marie Alricsson
Lärosäte:
Mittuniversitetet
År:
2011

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!