Observationsstudier av tränare och idrottare: Prestationsförbättring i dynamiska system

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Ett idrottslags framgångar eller motgångar tillskrivs ofta ledarskapet. Frågan är dock hur ledares beteendemönster är relaterat till idrottarnas upplevelser av exempelvis kompetens och motivation, och därmed kan påverka deras utveckling och idrottsprestationer?

Vidare finns det anledning att studera det ömsesidiga sambandet mellan ledares beteenden och idrottarnas beteenden. Vanligtvis har studier på ledares beteenden studerats som en enkelriktad process från tränare till idrottare, vilket bygger på en syn att idrottaren är en passiv mottagare av information och därmed oförmögen att bidra till sin egen utveckling.

Detta enkelriktade perspektiv missar dock hur ledares beteenden kan påverkas av föregående eller efterföljande beteenden från idrottarna. Projektet har visat att egenskaper hos idrottare verkar ha betydelse för hur de uppfattar sin ledares beteenden. Ofta undersöks ledare-idrottare relationen som en enkelriktad process från ledaren till idrottaren, till exempel att olika typer av ledarbeteenden påverkar idrottares motivation och prestation.

Våra resultat tyder dock på att processen även kan gå åt andra hållet och att hur idrottare mår och deras motivation verkar kunna påverka hur de uppfattar sin ledares beteenden. Dessa resultat visar på vikten av att se ledare-idrottare relation som en process där båda parter kan ha en ömsesidig påverkan på varandras beteenden, motivation och välbefinnande.

Genom att inte bara studera ledares beteenden mot idrottarna utan fokusera på det ömsesidiga sambandet mellan ledares och idrottare beteenden har vi fått en bättre förståelse av hur olika typer av ledarskap och förhållningsätt från ledare påverkar och påverkas av idrottarna.

Resultaten från projektet har också belyst vikten av att utveckla verktyg som tränare kan använda sig av för att öka medvetenheten om sitt eget beteende, vilket är en viktig förutsättning för att på ett effektivt sätt kunna arbeta med beteendeförändring.

Våra resultat visar att teorigrundade utbildningsinsatser som inkluderar beteendeobservationer kan vara ett sätt för ledare kan lära sig hur de kan öka mängden motivationsfrämjande beteenden och minska mängden kontrollerande beteenden. Projektet har därmed bidragit med kunskap som kan användas i framtida forskning och utbildningsinsatser för idrottsledare och andra ledare som arbetar med att främja fysisk aktivitet.

Läs mer

Projektansvarig:
Peter Hassmén
Projektnummer:
P2015-0114
Forskare:
Peter Hassmén
Lärosäte:
År:
2015
Nyckelord:

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!