Påverkan av löpning på styrketräningsinducerad träningsrespons i triceps brachii

Bakgrund och syfte med projektet

Muskeln har en unik förmåga att anpassa sig till olika typer av träning. Regelbunden styrketräning ger inom några månader en ökning i muskelmassa och styrka medan distans- och intervallträning ger en förbättrad uthållighet. Möjligheterna att variera och kombinera olika träningsformer är stor. När man i långtidsstudier har kombinerat uthållighet och styrketräning tyder flera undersökningar på att det har en negativ inverkan på styrkeökning och muskeltillväxt. Av den anledningen tränar många idrottare i stället olika muskelgrupper vid ett och samma tillfälle, t.ex. löpning eller cykel följt av styrketräning för överkroppens muskler. Vilken effekt en sådan träningskombination har på muskeln är inte känt, men det finns indikationer på att den muskulära responsen delvis förmedlas av systemiska faktorer (man ser effekter på vilande muskulatur). Baserat på dessa fynd är vår hypotes att träningsresponsen i överkroppens muskulatur förstärks om träningen genomförs i stort sett direkt efter ett uthållighetspass.

Syftet med projektet är att undersöka om den akuta ökningen i proteinsyntes efter ett styrketräningspass med överarmens muskulatur (triceps brachii) påverkas om träningen föregås av uthållighetsträning i form av cykling.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Möjligheterna att variera och kombinera olika träningsformer är stor. Var för sig har styrketräning och uthållighetsträning olika effekt på muskeln; regelbunden styrketräning ger en ökning i muskelmassa och styrka medan distans- och intervallträning ger en förbättrad muskulär uthållighet. En allmän uppfattning idag är att konditionsträning i samband med styrketräning har en negativ inverkan på efterföljande styrketräning. Detta grundar sig till stor del på resultat från långtidsstudier (8-12 veckor) som har visat att kombinationsträning ger en försämrad styrkeutveckling och i vissa fall även hämmad muskeltillväxt jämfört med enbart styrketräning. När det gäller effekt av uthållighetsträning på en tidigare inaktiv muskel (t.ex. träning av överkroppens muskulatur efter löpning eller cykling) har man inte kunnat påvisa några negativa effekter.

En mekanism som kan förklara denna hämning i muskeltillväxt när styrketräning kombineras med uthållighetsträning är att den senare typen av träning aktiverar reaktioner i muskeln som hämmar nybildningen av muskelprotein. En annan mekanism kan vara att reducerade substratnivåer (glykogen) i muskeln eller hormonella förändringar i samband med uthållighetsträning har denna effekt. Tidigare studier på kombinationsträning har fokuserat på hur uthållighetsträning påverkas av styrketräning inte hur konditionsträning påverkar styrketräning. Därutöver har effekten i en muskel som inte varit direkt involverad i konditionsträningen (t.ex. armar efter cykelarbete) aldrig studerats i detta avseende. Det finns indikationer på att en inaktiv muskel rent av kan påverkas positivt av den hormonella miljön som skapas av träningen.

Syftet med följande projekt är att undersöka om den akuta ökningen i proteinsyntes efter ett styrketräningspass med överarmens muskulatur (triceps brachii) påverkas om träningen föregås av uthållighetsträning i form av cykling.

Åtta manliga försökspersoner genomförde i randomiserad ordning 1) intervallarbete på cykel (5 x 4 min intervaller på en belastning motsvarande ca 85 % av maximal syreupptagning med 3 min lätt arbete dessemellan) följt av styrketräning för överarmens muskulatur (10 x 10RM) eller 2) enbart styrketräning (samma belastning som i 1). Muskelbiopsier togs från överarmen (triceps) vid upprepade tillfällen i vila och efter träningspasset för bestämning av proteinsyntes och markörer för proteinnedbrytning.

Försöksprotokollet har modifierats på så sätt att cykelarbete av praktiska skäl har ersatt löpning (se försöksuppläggning ovan). Försökspersonerna genomförde 5 x 4 min cykling med en genomsnittlig hjärtfrekvens i slutet av intervallerna på 172 ± 4 (medel ± SE) slag per min, vilket motsvarar 93 ± 1 % av deras maximala hjärtfrekvens. Försökspersonernas maximala styrka i triceps uttryckt som10RM var i genomsnitt 113 ± 1.2 kg. Den stipulerade arbetsmängden vid båda tillfällena var 10 set med vardera 10 repetitioner (10RM). Sju av åtta försökspersoner genomförde hela protokollet vid båda tillfällena, en försöksperson orkade tre repetitioner färre vid kombinationsträningen.

Analyser av muskelprover pågår och preliminära resultat tyder på att styrketräning med överarmens muskler leder till aktivering av reaktioner som reglerar muskelns proteinsyntes. Baserat på tidigare studier om hur benträning påverkar syntesen var det ett förväntat resultat. Det är dock för tidigt att säga om effekten skiljer mellan de olika tillfällena, dvs. om intervallarbetet påverkar aktiveringen av nämnda reaktioner eller inte. Analysarbetet av muskel- och plasmaprover pågår liksom förberedelse för analys av synteshastighet.

Läs mer

Projektansvarig:
Eva Blomstrand
Projektnummer:
P2011-0062
Forskare:
Eva Blomstrand
Lärosäte:
Gymnastik- och idrottshögskolan
År:
2011

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!