Physical Education and Cultural Diversity: A Continuing Examination of Current Practices

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Som en följd av den globala migrationen blir skolor allt mer mångkulturella och forskare inom IH-området har pekat på de konsekvenser detta kan få för ämnet. De menar att gamla undervisningsmetoder inte kan möta “nya” elevers behov. De har också påpekat att då IH-lärare tenderar att komma från en vit medelklass har dessa svårt att förstå kulturella och religiösa behov hos elever från minoriteter. I Sverige har elever med invandrarbakgrund varit mindre benägna att nå målen för IH och under 2011 lämnade mer än 11 % av elever med invandrarbakgrund skolan utan betyg i ämnet.

Syftet med denna studie var att undersöka hur idrottslärare tänker om sitt arbete med elever med invandrarbakgrund. Projektet var en fallstudie där ett svenskt gymnasium i en mångkulturell förort var i fokus. Tre av de fyra manliga idrottslärare på skolan (skolan hade inga kvinnliga idrottslärare) accepterat att delta i undersökningen. De kallas T1, T2 och T3 nedan. Varje lärare intervjuades och en kort tid ägnades att observera lektioner för att få en uppfattning om IH-undervisningen på skolan.

Fyra huvudteman framkom i intervjuerna. Dessa relaterade till:

(1) idén om en “kulturkrock” mellan det svenska IH-ämnet och elever med invandrarbakgrund;
(2) en syn på eleverna som saknande de kunskaper och förmåga som krävs för att göra bra ifrån sig inom IH;
(3) idén att IH kan hjälpa eleverna till ett bättre liv; och
(4) skillnader mellan flickors och pojkars upplevelser av IH.

  1. Kulturkrock. IH-lärarna menade att skillnaderna mellan elevernas värden hemifrån och värden i skolan hade negativa konsekvenser för utbildningen. Dessa inkluderade lägre betyg för elever med invandrarbakgrund, beteendeproblem under lektioner, och föräldrar som var ovillig att stödja skolan när problem uppstod. Illustrerande citat (IC): “Det är därför det blir problem när vi säger det här och de tror inte att det är sant. Eftersom de inte lever på det sättet. “(T1)
  2. Elever saknar färdigheter och förmågor. Lärarna i denna undersökning hade betydande erfarenheter av att arbeta i mångkulturella miljöer. De beskrev ofta sina elever som ”begränsade”. För T1, var en del elever inte speciellt motiverade och ovilliga att arbeta hårt. T2 betonade en brist på grundläggande kunskaper och färdigheter. För T2, var familjen en stor orsak till elevers dåliga prestationer då de inte fick det stöd hemifrån som krävs för att kunna göra bra ifrån sig. T3 hävdade att idrottslektioner får elever med invandrarbakgrund att känna sig inkompetenta, speciellt om lektionsinnehållet var icke-traditionella idrotter. Enligt T3, reagerade eleverna ofta på sådana lektioner genom att vägra att delta. IC: “… de bryr sig inte speciellt mycket om betygen, så de gör som de vill, och om läraren vill göra något annat är de envisare och säger:” Nej, det gör jag inte vill göra det, jag vill spela fotboll “. Så de är typ starka … “(T3)
  3. IH som ett sätt att få ett bättre liv. T1, T2 och T3 inramade idrott som ett sätt att öppna upp elevernas ögon till ett friskare, mer aktivt sätt att leva. T1 betonade att försöka utmana eleverna och skapa möjligheter till framgång. T2 sade att han behövde gå tillbaka till grundläggande saker och förklara fundamentala värden som var främmande för många av hans elever men som finns i det svenska samhället (t.ex. tävling/konkurrens). IC: “… börjar tidigt, få dem att känna sig bekväma med att kunna utöva alla dessa idrotter så att de kan få kunskap om reglerna och kulturen inom olika idrotter … vilket kan öppna deras sinnen.” (T3)
  4. Kön. T1, T2 och T3 ansåg att det fanns betydande skillnader mellan pojkar och flickor med invandrarbakgrund. Pojkar var mer benägna att: överskatta sina fysiska förmågor; spela aggressivt; ovilliga att inkludera flickor, och; ge upp när det blev svårt. Flickor var mer benägna att avstå från IH på grund av; grupptryck; för att lägga mer tid på viktigare skolämnen; eller på grund av religiös övertygelse. T1, T2 och T3 såg flickor som svårare att hantera i IH än pojkar och som “förlorare” i situationer där hemmets värden ställdes mot skolans värden. IC: “Jag tror ibland att flickorna är mer nöjda att vara för sig själva eftersom de då får bollen, kan spela i lugn och ro, och inte bli stressad av pojkarna …” (T2) Kort sagt, lärarnas kommentarer beskriver eleverna som annorlunda, som problematiska, och som ”begränsade”.

I denna mening är deras åsikter i linje med negativa stereotyper kring ras- och etnicitet. Å andra sidan så har dessa lärare en stor erfarenhet av att arbeta i mångkulturella skolor och deras uppfattningar kan därför inte enkelt avskrivas som rasistiska eller som tom retorik. En reflektion kring förhållandet mellan lärarnas synpunkter och deras vardagliga erfarenheter drar uppmärksamheten till hur idéer och praktiker ömsesidigt stödjer varandra. Även då detta gör dem svåra att ändra, betyder det samtidigt att om lärare kan ändra antingen idéer eller praktiker kommer detta sannolikt leda till ytterligare förändringar.

Läs mer

Projektansvarig:
Dean Barker
Projektnummer:
P2015-0061
Forskare:
Dean Barker
Lärosäte:
År:
2015
Nyckelord:

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!