Potentiering av styrka hos poweridrottare

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Tidigare forskning har visat att en specifik uppvärmning i form av en maximal viljemässig aktivering av en muskel under cirka 6 sekunder leder till att muskelns explosivitet, dvs förmåga att utveckla kraft snabbt, förbättras. Fenomenet kallas postaktiveringspotentiering.

Tidigare forskning som har funnit riktigt stora effekter av postaktiveringspotentiering har dock testat muskelns förmågor med hjälp av en mycket kortvarig elinducerad muskelkontraktion, som kanske inte är direkt överförbart på längre kontraktioner eller viljemässiga kontraktioner.

Man har därför varit osäker på om den specifika uppvärmningen ger effekter även på lite längre elinducerade muskelkontraktioner eller på viljemässiga kontraktioner. De intracellulära mekanismerna för den observerade förbättringen i musklernas explosivitet har även varit oklar.

I denna studie deltog frivilliga poweridrottande kvinnor och män. De besökte laboratoriet vid tre separata testtillfällen där vi genomförde tre separata test före och vid ett antal tillfällen efter en 6 sekunders maximal viljemässig kontraktion. Vid det första tillfället testades elinducerade korta och långa muskelkontraktioner. Vid det andra testtillfället togs muskelprover från vadmuskeln för att studera cellulära mekanismer. Vid det tredje tillfället testades funktionell styrka i vadmusklerna.

Resultaten från denna studie visar i både kvinnor och män att förbättringen i muskelns kapacitet sker inte bara i de korta utan även för de längre elinducerade muskelkontraktionerna samt i viljemässiga kontraktioner. I de längre inducerade kontraktionerna var det framför allt muskelns explosivitet snarare än deras maximala styrka som förbättrades. Muskelns explosivitet är sannolikt ännu mer viktigt än dess styrka för powerkrävande idrotter såsom sprint och hopp.

Gällande de cellulära mekanismerna så kunde vi i vår studie inte bekräfta tidigare hypoteser om vad som orsakar den förbättrade explosiviteten. Tidigare forskning på framför allt musmuskel hade indikerat att det var en temporär förändring i muskelproteinens kemiska sammansättning som orsakade förbättringen. Någon sådan förändring kunde inte ses i vår studie. För en idrottare som eftersträvar explosivitet betyder resultaten att man bör genomföra en mer specifik uppvärmning av de involverade musklerna någon enstaka minut innan idrottsutövandet.

Läs mer

Projektansvarig:
Maria Ekblom
Projektnummer:
P2015-0044
Forskare:
Maria Ekblom
Lärosäte:
År:
2015
Nyckelord:

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!