Registrering av skade- och träningsvariabler relaterade till överbelastningsskador hos elitaktiva

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Kartläggningen i detta projekt beskriver skadepanorama, tränings- och belastningsrelaterade variabler samt rörelseanalyser hos elitaktiva ungdomar från Riksidrottsgymnasier inom sju olika idrotter. Skaderegistreringen och skadans svårighetsgrad är hög hos elitsatsande idrottsutövare. Den höga genomsnittliga veckoskadeprevalensen resulterade i frånvaro från normal träning i minst fyra veckor.

Kvinnliga idrottare rapporterade högre genomsnittlig skadeprevalens och allvarliga skador jämfört med manliga idrottare. Mellan 19-43% av unga elitutövare uppfyllde varken de nationella näringsriktlinjerna eller rekommendationen för sömnvolym under vardagar. En högkompetensbaserad självkänsla och ökad träningsbelastning och träningsintensitet, samtidigt som sömnvolymen minskar, framträder som riskfaktorer för skada.

Att rikta förebyggande ingrepp på både knä och fotskador samt grenspecifika skadorna med allvarligaste konsekvenserna kan vara en fortsatt inriktning på vidare forskning inom prevention. Information från basdataformulären samt veckoformulären kan ge idrottsrörelsen (organisationen, tränarna, atleterna, föräldrar, RIG personal samt medicinsk personal) ny kunskap genom kartläggning av skador och träning under flera år. Ändring av träning och/eller periodisera belastningen för elitidrottande ungdomar vid dessa riksidrottsgymnasier kan vara av värde.

Genom de webb baserade formulären kan även varje atlet få kunskap och förståelse vilka andra parametrar som kan ha inverkan på de egna skadorna om detta skulle genomföras som regel vid gymnasierna. Genom att utbilda tränare och medicinsk personal kan ett kontinuerligt användande skaderegistrering och funktionell rörelseanalys införas på organisationsnivå. Med planerad del två i detta projekt försöker vi undersöka om det finns något samband mellan olika poäng från 9+ screening batteriet och skaderegistrering från de olika dataformulären.

Läs mer

Projektansvarig:
Anna Frohm
Projektnummer:
P2013-0147
Forskare:
Anna Frohm
Lärosäte:
År:
2015
Nyckelord:

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!