Samband mellan skador och framgång i elitfotboll

Bakgrund och syfte med projektet

Inom elitfotboll drabbas i genomsnitt 4 av 5 spelare av skador som orsakar tränings- eller matchfrånvaro under en säsong. Studier inom europeisk toppfotboll visar att skaderisken har legat på en konstant hög nivå det senaste årtiondet, vilket belyser vikten av kontinuerliga skadepreventiva insatser för att minska skaderisken och de negativa konsekvenser skador medför.

Skador är den vanligaste orsaken till spelarfrånvaro i elitfotboll och kan därmed påverka lagets prestation negativt. Vid hög spelartillgänglighet har laget av uppenbara skäl bättre chans att prestera. Studier från högsta divisionerna på Island och i Qatar visar också att lag med lägre skadefrånvaro placerar sig bättre i tabellen.

Vi har i vår forskningsgrupp även studerat sambandet mellan skador och framgång bland 24 europeiska toppklubbar. Vår studie visar att lag som hade en lägre skadebelastning jämfört med föregående säsong uppvisade en bättre prestation i såväl ligaspel som i europeiskt cupspel under aktuell säsong.

Det övergripande syftet med aktuellt projekt var att vidare studera sambandet mellan skador och framgång i elitfotboll i tre nya kohorter: Allsvenskan, norska Tippeligaen och i engelska Premier League.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Vi har i studien följt fotbollslag i Allsvenskan under fem säsonger (2001, 2002, 2005, 2010 och 2011), i Tippeligaen i Norge under två säsonger (2010 och 2011), samt Premier League i England under tre säsonger (2011/12-2013/14).

Speltid på träning och match har registrerats för alla spelare och lag, och lagens medicinska team (läkare och fysioterapeuter) har rapporterat in uppgifter om alla skador som inträffat i samband med träning eller match och orsakat frånvaro från träning/match.

Resultaten visar att i genomsnitt drabbas en Allsvensk klubb av 45 skador under en säsong, eller 6,7 skador/1000 timmar av fotbollsspel. Motsvarande siffror var 39 skador (5,8 skador/1000 h) i Tippeligaen respektive 58 skador (8,9/1000 h) i Premier League.

Den totala skadefrånvaron per lag och säsong var liknande i Allsvenskan (median [mittvärde] 772 dagar) och Tippeligaen (771 dagar) och något högre i Premier League (1149 dagar). Det var dock en mycket stor spridning i skadefrånvaro mellan olika lag, som minst 113 dagar under en säsong och upp till hela 2283 dagar.

När vi studerar sambandet mellan lagens skadefrånvaro och framgång mätt som slutplacering i ligatabellen kan vi skönja vissa tendenser:

  • I Allsvenskan ses en trend till bättre placering för lag med färre antal skadefrånvarodagar sett till övre halvan av tabellen (placering 1-8), medan inget samband ses på nedre halvan av tabellen (placering 9-16) (Figur 1). Topplaceringarna 1-2 (median 701 dagar) låg även under medianvärdet för hela Allsvenskan.
  • I Tippeligaen ses en tydlig trend till bättre placering för lag med färre antal skadefrånvarodagar (Figur 2), vilket även var ett statistiskt säkerställt samband. Samtliga placeringar 1-6 låg väl under medianvärdet för hela Tippeligaen.
  • I Premier League ser vi inte samma tydliga samband mellan antal skadefrånvarodagar och ligaplacering (Figur 3). Värt att notera är att lag på placeringarna 1-2 generellt har haft en låg skadefrånvaro (median 1023 dagar) jämfört med efterföljande positioner 3-8, och även under medianen för hela Premier League.

Skador är naturligtvis endast en av flera olika faktorer som kan påverka lagets framgång i seriespelet. Det är även så att skadors inverkan på lagets prestation varierar mellan olika lag, exempelvis beroende på hur stor och bred truppen är, klubbens ekonomi, etc och även inom laget beroende på vilka spelare som skadas, när under säsongen skador inträffar, etc. Lag med goda ekonomiska resurser och med stor och konkurrenskraftig trupp kommer sannolikt drabbas mindre hårt av skador som inträffar.

Det är trots allt intressant att notera att för de främsta elitfotbollsklubbarna finns ett samband mellan skador och framgång, konsekvent i alla tre ligor har lag med topplaceringarna 1-2 haft en lägre skadefrånvaro jämfört med efterföljande ligapositioner.

Detta innebär att lag som bedriver ett framgångsrikt skadeförebyggande arbete, med låg skadefrånvaro och hög spelartillgänglighet under säsongen, har möjlighet att i högre grad konkurrera om de främsta placeringarna i tabellen. Detta påvisar vikten av en god medicinsk organisation och ett professionellt skadeförebyggande, behandlande och rehabiliterande arbete för sportslig framgång inom elitidrotten.

Läs mer

Projektansvarig:
Martin Hägglund
Projektnummer:
P2014-0147
Forskare:
Martin Hägglund
Lärosäte:
År:
2014
Nyckelord:

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!