Självreflektion som en kritisk förmåga hos elittränare – en tvärkulturellstudie

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Kenttä, G., Mellalieu, S., & Roberts, C.M. (in press). Are career transition concerns only for athletes? A Case Study of the Career Transition of an Elite Female Coach. The Sport Psychologist. Denna fallstudie har undersökt en kvinnlig elittränare och hennes upplevelse i samband med att en drygt 20 år lång tränarkarriär tar slut i relation till en kritisk idrottshändelse.

Studien utgår från en i sammanhanget tämligen unik metodologisk ansats som är av självbiografisk karaktär, vilket konkret innebär att tränaren fått i uppgift att personligen på egen hand i skrift beskriva sina erfarenheter före, under och efter sommar OS i London 2012.

Den tematiska analysen visade sju faser i samband med tränarens erfarenheter av den kritiska händelsen, nämligen: förberedelser inför händelsen, händelsen, efterdyningarna, återhämtning och reflektion kring händelsen, att prova på nya vägval, livsinsikter samt klargörande livsperspektiv, samt slutligen pånyttfödelsen av en helt ny professionskarriär.

Resultaten förstärker betydelsen av att elittränare ges möjligheter att reflektera över sina egna resurser och sitt eget välbefinnande i relation till alla de krav och påfrestningar som finns inom elitidrotten. Dessutom uppmärksammar studien det önskvärda i att bättre stödja tränare både under karriären och i samband med karriäravslut.

Johansson, S. Kenttä, G., & Andersen, M.B. (in press). Desires and Taboos: Sexual Relationships between Coaches and Athletes. International Journal of Sport Science and Coaching. Sexuella relationer mellan tränare och aktiv idrottare utgör etiska, beteendemässiga, sociala och känslomässiga etiska dilemman som sällan uppmärksammas och diskuteras på ett öppet sätt.

Artikeln syftar därför primärt till att uppmärksamma och lyfta en diskussion om dessa etiska dilemman som är förknippade med sexuella relationer mellan tränare och idrottsaktiva inom elitidrotten. Med etiska dilemman avses situationer där värden eller normer kommer i konflikt och det finns inte ett givet ”rätt svar”. Snarare kan det finnas goda skäl att förespråka flera olika handlingsalternativ.

Viktigt är att understryka att fokus i artikeln ligger på att diskutera och problematisera ömsesidigt och lagenligt sexuellt umgänge mellan tränare och idrottarsutövare med särskild hänsyn för tränarens perspektiv. Policydokument som lyfter detta tema lyser idag med sin frånvaro både nationellt och internationellt trots att frågeställningarna är ständigt aktuella och av stor betydelse.

Mer specifikt förespråkar vi en dialog med full transparens vad gäller ömsesidigt beroende sexuella tränar-aktivrelationer med särskild hänsyn till välbefinnande och prestation. Vi föreslår även att dessa frågeställningar ges utrymme på tränarutbildningar. Slutligen föreslås ett flertal konkreta framtida forskningsspår av betydelse för tematiken.

Thelwell, R.C., Wagstaff, C.R.D., Chapman, M.T., & Kenttä, G. (in press). Examining coaches’ perceptions of how their stress influences the coach athlete relationship. Journal of Sports Sciences. Denna studie bygger vidare på tidigare forskningen om stress bland tränare och coacher.

Huvudsyftet har varit att utvärdera hur tränare uppfattar att deras egen stressupplevelse i sin tur påverkar idrottare, och mer allmänt, även relationen mellan tränare-idrottsman. Totalt intervjuades 12 elittränare för att mer specifikt besvara tre frågeställningar, nämligen: hur de uppfattar att deras idrottare upptäcker signaler av tränarens stress, hur de själva uppfattar att deras stress påverka deras idrottare; samt hur effektiva de är i sin coachning när de upplever stress. Resultaten av den tematiska innehållsanalysen föreslår att tränarna är medvetna om att deras idrottare kan känna av när deras tränare är stressade och att detta typiskt sker via kommunikations- och beteendemönster.

Tränare uppfattade sig i huvudsak vara mindre effektivt i samband med stress, och detta återspeglas i deras uppfattningar om kompetens, självkännedom, och kvalitet i coachningen. En central slutsats av studien är att tränare rapporteras vara medveten om hur de uppvisar en rad stressreaktioner, varva vissa har en direkt negativ effekt på deras kvalitet att coacha och därmed även på deras idrottsutövare.

Läs mer

Projektansvarig:
Göran Kenttä
Projektnummer:
P2014-0162
Forskare:
Göran Kenttä
Lärosäte:
År:
2014
Nyckelord:

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!