Skadeincidens, skaderisk och träningsmängd hos seglare 16-50 år

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Segling är en idrott som utövas i alla åldrar, från ungdomar till veteraner. Den olympiska grenen segling består av åtta olika klasser som inkluderar enmansbåtar upp till tremansbåtar. För att bli en framgångsrik seglare krävs en god fysik med styrka, uthållighet och smidighet samt ett strategiskt och taktiskt tänkande. Trots att segling är en populär idrott så finns få studier som har utvärderat skadeincidensen, skadelokalisationen och träningsmängd hos seglare. För att förebygga och minska antalet skador hos seglare är det viktigt att förstå vilka skador som uppstår och när de uppstår. Syfte med denna studie var därför att utvärdera seglarnas träningsmängd och skadeincidens.

Alla aktivt seglande i E-jolle och övriga OS- klasser som deltog i ranking- och kvalseglingar nationellt och internationellt hade möjlighet att vara med i studien. Via en träningsdagbok har seglaren dokumenterat träning, tävling samt uppkomsten av skador. Eftersom seglarna var spridda över hela Sverige samt att de under flera månader om året var utomlands beslutade vi att all rapportering skulle ske via internet. Vi använde ett webbaserat system där seglaren fick e-post med en länk till ett frågeformulär. Seglarna fyllde initialt i ett så kallat grundfrågeformulär och sedan en gång i månaden ett nytt frågeformulär angående skador och träning under den senaste månaden. När en seglare har svarat att de har varit skadade/haft smärtor den senaste månaden så följdes de upp av projektledaren för att bedöma typen av skada baserat på Orchard Sports Injury Classification System (OSICS). Seglarna földes under 1 års tid.

Av de 45 seglarna som påbörjade studien tillhörde 24 seglare (medelålder 22 år, 9 kvinnor och 15 män) Swe Sailing Team, de 21 övriga seglarna (medelålder 23 år, 8 kvinnor och 13 män) som deltog i studien kommer att benämnas som Övriga. Fyrtiotvå av 45 seglare (93%) hade en seglingstränare. Fem seglare (21%) i SWE Sailing Team och sju (33%) i gruppen Övriga ansågs sig trots det ej få tillräcklig stöttning/hjälp med sin segling. Att ha en fystränare var mindre vanligt, endast 16st (36%) hade en fystränare, trots detta ansåg 27 (60%) att de fick tillräckligt med stöttning med sin fysträning.

Swe Sailing Team seglade i medel 10.8 mån/år och Övriga 9.3 mån/år. Det var ingen signifikant skillnad mellan grupperna i antal timmar i tävling och träning med coach men däremot tränade Swe Saling Team signifikant mer utan coach än gruppen Övriga. Totalt inrapporterades 140 skador/besvär varav 77 (55%) rapporterades från SWE Sailing Team gruppen och 63 (45%) från den Övriga gruppen. Det var 29% (7/24) av seglarna i SWE Sailing Team och 33% (7/21) av seglarna i Övriga gruppen som inte rapporterade några skador under året. De flesta skadorna (62%) uppstod under perioden februari-juni. Totalt för båda grupperna uppkom 30% av skadorna/besvären under fysträning, 17% under seglingsträning, 12% vid seglingstävling och största andelen 41% har rapporterats in under ”Annat”.

De vanligaste skadelokalisationerna som rapporterades var knä (19%), underben (14%), ländrygg (11%) och skuldra (11%). Vi har inte funnit några signifikanta skillnader mellan grupperna i skadelokalisation vad gäller den nuvarande uppdelningen. Om man tittar på kroppsregion (uppdelat i övre- och nedre extremitet samt bål/höft) ser man att i båda grupperna är övervägande delen av skador i nedre extremiteten (39% i Swe Sailing Team, 43% i Övriga). Däremot har SWE Sailing Team 35% av skadorna i övre extremiteten jämfört med bara 11% i den Övriga gruppen. Det motsatta syns vad gäller skador i bålen/höft där Swe Sailing Team rapporterar 13% av skadorna och Övriga 33% av skadorna.

Dessa resultat påvisar att knäet är den mest skadade kroppsdelen. Detta är kanske inte så förvånande eftersom den huvudsakliga fysiska utmaningen för jolleseglare är att hålla båten upprätt i hårdvind genom att kroka fast fötterna under ett krängband (som sitter i mitten på båten) och ha resten av kroppen hängande utanför båten. Däremot har det tidigare rapporterats att det är mest skador i ländryggen hos jolleseglare, vilket också kan bero på kraven vid denna hängposition. I vår studie fann vi att ländryggsskada verkar vara ett större besvär hos seglare i Övriga gruppen jämfört med hos seglare i SWE Sailing Team. Om detta beror på att seglarna i SWE Sailing Team är bättre tränade kan var intressant att undersöka vidare. Däremot har SWE Sailing Team betydligt fler skador i övre extremiteten och detta kan vara viktigt att tänka på i samband med att man planerar dessa seglares fysträning.

Ett intressant resultat är att 30% av skadorna uppstod vid fysträning och bara 36% av seglarna hade hjälp med fysträningen. För att förebygga dessa skador kan det kanske i framtiden vara viktigt att seglarna får hjälp att planera och genomföra sin fysträning. För övrigt kan fysträningen vara ett viktigt tillfälle för att förebygga alla typer av skador.

Projektansvarig:
Karin Grävare Silbernagel
Projektnummer:
P2011-0092
Lärosäte:
Göteborgs universitet
År:
2011
Nyckelord:

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!