Smärta och läkning i sena. Neurovaskulära mekanismer och effekter vid fysikalisk och farmakologisk behandling

Bakgrund och syfte med projektet

Projektet avser att studera och utveckla nya fysikaliska och farmakologiska behandlingsmetoder vid akuta och kroniska senskador. Vår hypotes är att tidsbestämd, lokal tillgång till specifika neuro-vaskulära signalsubstanser, sk. neuropeptider, stimulerar vävnadsläkningens olika faser, och att det vid kronisk senskada föreligger en rubbning i förekomsten av dessa substanser. Vårt mål är att undersöka hur neuronala mekanismer kan aktiveras för att stimulera vävnadsläkning och påskynda återgång i fysisk aktivitet och i arbete.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Hos idrottare med hopparsena har vi påvisat att nervtrådar växer in i själva senvävnaden som under normalförhållande inte innehåller nervtrådar. Dessa inväxande nervtrådar kan signalera smärta vid mekanisk belastning och vid kemisk retning av senan. Vi har därtill påvisat att det finns en ökad förekomst av smärtframkallande och minskad halt smärthämmande signalsubstanser i den sjuka senan. Studierna visar att vi börjar förstå orsakerna till smärtan hos patienter med kronisk sensmärta. Hos dessa patienter med hopparsena har vi också för första gången visat på en ökad förekomst av smärtreceptorer, vilka kan observeras på nervtrådar endast i de sjukligt smärtande senorna. Resultaten av dessa studier kan leda till utveckling av mer specifika läkemedel för behandling av kronisk sensmärta.

Tidig mobilisering efter hälseneskada ger en snabbare läkning; mer organiserade kollagenbuntar, bättre kärlförsörjning än fixering med helbensgips. Förlängd gipsimmobilisering leder till nedreglering av flera för läkningen viktiga tillväxtfaktorer.

Fysikalisk behandling med pneumatisk kompression aktiverar liknande biologiska processer som fysisk aktivitet, bland annat genom ökad frisättning av signalsubstanser som stimulerar läkningsprocessen. Kompressionsbehandling kan dessutom kompensera för nedsatt läkning under immobilisering med gips. Det betyder att fysikalisk behandling med pneumatisk kompression snabbt kan omsättas i klinisk praxis som behandlingsmetod för rehabilitering och stimulering av senläkning. Hos patienter med hälsensruptur har vi kliniskt med ny metodik lyckats mäta halten metaboliter under läkning. Därigenom har vi visat att kompressionsbehandling ökar metabolismen under hälseneläkning.

Injektioner av en specifik signalsubstans, substans P, under experimentell hälseneläkning leder ökad förekomst av celler, ökad produktion och mer organisation av läkningsvävnaden. Dessutom leder SP tillförseln till att nervtrådarna i läkningsområdet drar sig tillbaka fortare till de omgivande vävnaderna jämfört med i kontrollgruppen.

Genom att klargöra den roll som neuronala och vaskulära signalsubstanser spelar vid senskador, samt stimulera dessa substanser genom reglerad fysisk belastning, fysikalisk terapi samt lokal administrering av sk. neuropeptider kan man optimera rehabiliteringen av skadade vävnader samt påskynda återgången i idrott.

Läs mer

Projektansvarig:
Paul Ackermann
Projektnummer:
P2010-0053
Forskare:
Paul Ackermann
Lärosäte:
Karolinska institutet
År:
2010

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!