Spelförståelse – kinematik och underliggande neurala processer

Bakgrund och syfte med projektet

I alla lagidrotter samt i många individuella idrotter är det viktigt att förutse spelsituationer. Detta kallas ofta för spelförståelse. Detta är ett komplext begrepp som spänner över många domäner som inkluderar fysiologiska, psykologiska och sociologiska färdigheter. En sak är däremot säkert, vad vi lägger i begreppet spelförståelse handlar om en idrottares förmåga att effektivt lösa ett problem under en spelsituation. Vidare, oavsett om begreppet spelförståelse befinner sig inom flera områden så finns det en sak som är gemensamt. För att spelaren ska kunna agera på ett bra och effektivt sätt måste information samlas ihop och analyseras, vilket sker i hjärnan. I detta projekt undersökte vi vilka underliggande neurala mekanismer som ligger till grund för lyckad predicering av spelsituation.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Inom alla lagidrotter, samt flera individuella idrotter, är det av största vikt att generera relevant information om spelsituation (både utifrån eget agerande samt i relation till lagkamrater/motståndare). Denna information ska sedan bearbetas och idrottaren måste planera, reagera och agera.

Det gäller att ligga steget före, att förutse situationer så att man kan skapa tid för val av optimala handlingsmönster och spelstrategier. I spelsituationen sker denna process oftast under stor tidspress och kan vara helt avgörande för lagets och/eller den enskildes prestation och framgång. Spelförståelse är ett centralt begrepp inom idrott, inte minst med avseende på lagidrott på elitnivå, dock finns idag få vetenskapliga studier rörande sambandet mellan ”vilken information” och ”på vilket sätt” den enskilda spelaren tar in och tolkar olika spelsituationer samt hur och var sådan information processas i hjärnan.

I det aktuella projektet kommer vi undersöka hur rörelsemönster processas (kinematik) samt vilka underliggande neurala processer som stödjer spelförståelse i termer av att kunna predicera en spelsituation. Vi är väl medvetna om att spelförståelse är ett komplext begrepp. Emellertid, om vi kan öka kunskapen om hur idrottare percipierar information, vilken, samt mängden information som krävs för att effektivt kunna bearbeta spelsituationen så kan vi även förstå hur en del av spelförståelsen är uppbyggd. I projektet har vi undersökt hur graden av motorisk kunnande påverkar bedömningen av utfallet av spelsituationer, samt vilka nätverk i hjärnan som rekryteras för att kunna göra en korrekt bedömning.

Resultaten visade att beroende på grad av motoriskt kunnande så användes olika delar av hjärnan för att avgöra spelsituationen. Noviserna använde mer visuella delar av hjärnan för att söka informationen. Detta tyder på att det är viktigt med motoriskt kunnande för att ha en god spelförståelse. Men, resultaten visade även att det inte bara var motoriken som avgjorde. Experterna använde sig utav hjärnområden som i andra studier visat ha betydelse för analys av sociala sammanhang. Noviserna däremot använde sig av hjärnområden som i tidigare studier används för att lösa komplexa uppgifter. Analysen sker alltså på olika ställen i hjärnan beroende på om det är en novis eller expert som ska göra bedömningen.

Läs mer

Projektansvarig:
Carl-Johan Boraxbekk
Projektnummer:
P2011-0112
Lärosäte:
Umeå universitet
År:
2011

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!