Studier av nervsubstanser

Bakgrund och syfte med projektet

Målsättningen med projektet är att kartlägga underlaget till mekanismer som sker i smärtpåverkad Achilles och patellar sena, jämförelser gjorda med normal sena. Den senpåverkan som analyseras är relaterad till skador till följd av olika former av idrottsutövning. Delfrågeställningarna rör:

  1. Innervationsmönstret avseende en lång rad olika neurotransmittorer/neuromodulatorer och deras receptorer.
  2. Vilken betydelse lokal nerv-signalsubstansproduktion har i smärtande senor. Vi har nämligen sett att det sker ett uttryck för lokal produktion (i sencellerna) av nerv-signalsubstanser i tendinos-senor. Vidare att sencellerna i tendinos-senor uppvisar receptorer för nerv-signalsubstanser.
  3. Uttryck och betydelse för substanser med neuro-immunomodulatoriska och trofiska egenskaper. Det rör neurotrofiner, cytokiner (främst TNFalfa) och kväveoxid.
  4. Huruvida nivåer av signalsubstanser i blodet förändras vid tendinos. Det inkluderar inte minst nivåerna för neurotrofiner och TNFreceptor.
  5. Kunskap om signalsubstanser och deras receptorer i relation till andra parametrar för personerna med senbesvär: Relation till grad av excentrisk träning, typ av genomgången behandling (för senskada), kroppskonstitution och olika labdata.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Detta projekt rör studier av nervsubstanser/mediatorer (inte minst neuropeptider), deras receptorer (mottagarställen), andra substanser (neurotrofiner och cytokiner) och deras receptorer i human Achilles och patellarsena. Senorna har varit säte för smärttillstånd/skador främst till följd av idrotts- och motionsrelaterad verksamhet. Målsättningen har varit att öka förståelsen för bakomliggande mekanismer vid smärtsamma tillstånd i senorna ifråga och att ge uppslag till alternativa behandlingsstrategier. De fysiologiska mekanismer som ligger bakom tillstånden är i mångt och mycket okända.

Det har förut rått stor brist i kunskap vad gäller uttrycket för neuropeptider och andra neurotransmittorer/modulatorer, likasom för andra signalsubstanser, i senor hos människa. I studie utfört på human sena i mitten av 90-talet avseende peptiderg innervation fann man viss sådan i normal patellarsena men ej i patellarsene-autografts. Vi har senare visat på vidare aspekter: I ursprungspartiet för m. extensor carpi radialis brevis finns SP- och CGRP-innervation (sensorisk innervation), liksom en sympatisk innervation.

Vi har nu i vårt projekt undersökt och beskrivit hur principerna är för innerveringen av senvävnad, att det finns en lokal produktion av flera nervsignalsubstanser i senvävnad och att det finns mottagarställen för dessa i senvävnaden. Vi har funnit fynd rörande gruppen neurotrofiner. Fynden har lett till publicerandet av ett stort antal originalartiklar, två avhandlingar och presentationer vid en lång rad konferenser.

Betydelsen ligger i att kunskap om de olika nervsubstanserna/receptorerna/cytokinerna och andra faktorer ska leda till bättre förståelse för mekanismerna bakom smärttillstånd i senor. Sådana smärttillstånd är vanliga till följd av idrottsrelaterad verksamhet och leder ofta till ett slut på ”karriären”. Många idrottare måste helt enkelt sluta med sin idrott därför att kunskapen om och behandlingsmöjligheterna för dessa tillstånd är bristfälliga. Den nya kunskapen ska också kunna leda till uppslag för nya behandlingsstrategier. Det finns idag, förutom läkemedel som interfererar med adrenerga/kolinerga effekter, även läkemedel som blockerar effekter av t.ex. TNFalfa och neuropeptider eller interfererar med neurotrofin-effekter och vilka använts med framgång i andra situationer. Kunskap om de faktorer som ska undersökas fyller ett tomrum i kunskapsfältet avseende dessa senors normala funktion och dessas fysiologi vid idrottsrelaterade skador hos människa. Det inkluderar kunskap om innerveringsmönster och signalsubstansproduktion i senor som inte svarar på den nyligen utvecklade skeroseringsmetoden.

På det hela taget är det viktigt att få en förståelse för betydelsen av den lokala nervsignalsubstans-produktionen. Vi är den grupp som upptäckt existensen av denna i senor.

Läs mer

Projektansvarig:
Sture Forsgren
Projektnummer:
P2010-0063
Forskare:
Sture Forsgren
Lärosäte:
Umeå universitet
År:
2010
Nyckelord:

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!