Traumatiska patellaluxationer hos barn-Epidemiologi, långtidseffekter och utveckling av ny kirurgi

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Den vanligaste allvarliga knäskadan hos barn är när knäskålen hoppar ur led. Det sker vanligtvis i samband med idrott. Det är lätt att ledyta slås sönder i knäleden vid olycksfallet och för 30-70% av patienterna kommer knäskålen att hoppa ur led minst en gång till. Det finns ingen etablerad behandling som på ett övertygande sätt minskar återfallen.

Det finns emellertid goda möjligheter att i Stockholmsregionen öka kunskapen om både epidemiologin, riskfaktorer och bästa behandling när knäskålen hoppar ur led hos barn. Upptagningsområdet är stort med över 400 000 barn <15 år och att samtliga allvarliga akuta knäskador skickas till Astrid Lindgrens barnsjukhus och Capio Artro Clinic, de två enheter som ansvarar för projektet.

Det har funnits brister i tidigare publicerade studier. De har blandat barn och vuxna eller studerat barn med olika typer av knäskålsproblem. Det unika med projektet är den studerar en tydligt definierad grupp av patienter; barn som fortfarande har ett växande skelett och där knäskålen hoppar ur led p.g.a. ett tydligt olycksfall. I en av studierna skickades under en period, samtliga barn 9-14 år i Stockholmsregionen, med ett svullet knä efter olycksfall, till de två enheterna ansvariga för forskningsprojektet. 70% hade en allvarlig knäskada, d.v.s. en skada som krävde medicinsk vård. 57% av dem hade en normal röntgen.

Det var nödvändigt att göra en magnetkamera undersökning för att få en korrekt diagnos och därmed rätt behandling. Den slutsatsen är betydelsefull och kan ligga till grund för förbättrade vårdprogram. I två andra studier studerades med hjälpa av artroskopi och magnetkamera vad som hos barn går sönder i knäskålens infästning i ledkapseln när knäskålen hoppar ur led och vilka anatomiska riskfaktorer som finns i knäleden för att drabbas av detta. Det visar sig att skademönstret och riskfaktorerna på olika sätt kan skilja sig ifrån vad som ses hos vuxna. Kunskapen gör att vi specifikt kan förbättra behandling hos barn.

I en av studierna studeras tillförlitlighet och referensvärden för två kliniskt undersökningsmetoder som används på barn för att utvärdera knäfunktionen. Metoderna undersöks på en stor grupp barn utan knäproblem (quadricepsvinkeln respektive den dynamiska knäfunktionstesten “single-limb mini squat test”). Referensvärdena hos “knäfriska” barn påverkas av kön och ålder, men tillförlitligheten är inte helt tillfredställande vilket gör att undersökningsmetoderna måste användas med försiktighet. Projektet innehåller även en långtidsuppföljning efter både icke-kirurgisk och kirurgisk behandling hos barn som drabbats av att knäskålen hoppar ur led.

“Traditionell kirurgi” utan individualisering utifrån riskfaktorer eller hur kapselinfästningen för knäskålen är skadad, minskar visserligen antalet nya episoder av att knäskålen är ostadig eller hoppar ur led men det är ingen skillnad mellan grupperna när det gäller hur de värderar sin knäfunktion. Båda den icke-kirurgiskt och den kirurgiskt behandlade gruppen har sämre möjligheter till sport och rekreation jämfört med vad som är normalt. Slutsatsen är att den kirurgiska behandlingen behöver förbättras och utvecklas.

Ny magnetkamerateknik (dGEMRIC) utvecklas i projektet för att tidigt upptäcka artros (ledyteförslitning) på knäskålens ledyta. Det gör det möjligt att tidigare utvärdera hur ledytorna påverkas vid olika behandlingar jämfört med traditionell magnetkamera undersökning som ser artrosen i ett senare skede. Tekniken kan komma andra stora grupper av patienter till del med artros på knäskålens ledyta. I den genomförda dGEMRIC studien på icke-kirurgiskt behandlade barn med återkommande episoder av att knäskålen hoppar ur led efter olycksfall, kan konstateras att metoden fungerar och att finns tydlig skillnad mellan oskadat och skadat knä hos patienterna. Även de opererade har begynnande ledyteförslitningar på knäskålens ledyta men på ett annat sätt. Slutsatsen är att vi har att göra med en allvarlig skada och att kirurgin behöver utvecklas.

Läs mer

Projektansvarig:
Per-Mats Janarv
Projektnummer:
P2015-0053
Forskare:
Per-Mats Janarv
Lärosäte:
År:
2015
Nyckelord:

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!