Idrottens gränstrakter: en explorativ studie av äventyrsidrott och friluftssport

Bakgrund och syfte med projektet

Idrotten har alltid förändrats – påverkat och påverkats – i förhållande till samhället i övrigt. Inte minst har det funnits ett dynamiskt samspel i dess “gränstrakter” till delvis överlappande samhällsfenomen som sport, friluftsliv och naturturism. Två dagsaktuella och sammanlänkade tendenser i dessa gränstrakter anser vi mot bakgrund av egna tidigare studier är friluftslivets sportifiering och det nya språnget i idrottsaktiviteternas friställning från landskapet. Vårt syfte var att genom en explorativ studie öka kunskaperna om äventyrsidrott och friluftssport av idag med särskild fokusering på frågor om sportifiering och idrottsaktiviteternas friställning från landskapet.

Projektet har hela tiden varit planerat och projekterat som treårigt men har av CIF-adminstrativa skäl och ändrade anställningsförhållanden delats upp i olika projekt och här föreliggande redovisning gäller alltså också det efterföljande projektet: P2011-0114 med Johan Arnegård som ansvarig. Projektet har – bl.a. p.g.a. att CIF reducerade vår planerade budget – genom Klas Sandell drivits i nära och samfinansierat samarbete med forskningsprogrammet “Friluftsliv i Förändring” (FiF, www.friluftsforskning.se), samt samfinansierats med hans gästprofessur vid SU.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Vandra, klättra eller paddla i naturpräglade landskap blir multisport, samtidigt som kiting och brädsporter blir upplevelseorienterade och tävlingskritiska. Aktiviteter friställs från landskapet genom allt från äventyrsbad och klätterväggar till skidåkning inomhus och forspaddlingsbanor med vattenpumpar. Håller friluftslivet och naturen – som i natursnö och naturskapade backar – att helt tappa sin betydelse? Eller är det i stället en nytändning för friluftslivets lekfullhet och en väg till nya naturmöten?

Det här projektet har studerat gränstrakterna och samspelet mellan idrott, friluftsliv och äventyr. Syftet har varit att öka kunskaperna om äventyrsidrott och friluftssport av idag med särskild fokusering på frågor om sportifiering och friluftsaktiviteter som flyttar inomhus till särskilt uppbyggda miljöer. Arbetet har i huvudsak bedrivits genom litteraturstudier men även vissa fallstudier.

Resultaten redovisas, förutom vissa vetenskaplig texter, i form av boken: Sandell, Klas; Arnegård, Johan & Backman, Erik (red.) 2011. Friluftssport och äventyrsidrott: Utmaningar för lärare, ledare och miljö i en föränderlig värld (Studentlitteratur, Lund). Detta är en eftergymnasial lärobok för lärare, entreprenörer och ledare i idrott, friluftsliv, fritid och turism. Bokens trettioen medarbetare visar här med hjälp av åtta tematiska kapitel och tjugotre uppslag (som visar upp olika aktiviteter och perspektiv) hur dessa tendenser till sportifiering och friställning från landskapet är mycket påtagliga och viktiga. En bred gråzon håller på att etableras i den konventionella idrottens gränstrakter till friluftslivet och en mängd nya aktiviteter och mycken dynamik återfinns där som är av den största betydelse för framtiden. Några exempel på slutsatser hämtade från bokens slutkapitel:

  • I dag skapas alltfler artificiellt konstruerade anläggningar och miljöer för aktiviteter som tidigare bedrivits i naturpräglade landskap. Det här har bl.a. resulterat i en ökad ”marknadisering” och avgiftsbeläggning – en sorts konstruerad perfektion av det naturpräglade landskapet. Men kanske kommer vi också att få se motreaktioner mot de sportifierade friluftsmiljöerna – en förnyad kraft i efterfrågan på det naturnära och materiellt enkla?
  • Många ungdomar dras i mindre grad till institutionaliserade fritidsaktiviteter i dag jämfört med tidigare och många unga har ett frihetsbehov som verkar mer uttalat än hos tidigare generationer. En utmaning för friluftslivet kan vara att erbjuda arrangemang och aktiviteter under former som möter ungdomars nutida behov.
  • Vilka som har råd respektive stängs ute och risken för segregering kan också ses i ljuset av att de sportifierade friluftsaktiviteterna tenderar att bli alltmer kostnadskrävande för individen samtidigt innebär inomhusetablering ofta minskade krav på resekostnader.
  • En analys av sportklättring inomhus visade att det krävs tävling för att verksamheten ska kännas meningsfull. Den traditionella klättringen utomhus behöver inte detta, den är i sig själv nog.
  • Med de mer extrema och riskfyllda inslagen i friluftssporterna och äventyrsidrotterna är det uppenbart att fenomenet är väl ägnat för mediafokusering då det spektakulära och dramatiska är medialt och kommersiellt attraktivt.
  • Den sportifierade formen av klättring är ett exempel på en utveckling i gränslandet mellan friluftsliv och idrott där skillnaderna mellan kvinnor och män inte är lika framträdande som inom många andra idrotter.
  • Turismen i fjällvärlden är ett exempel på en expanderande kommersiell marknad där bl.a. äventyrsturism, ekoturism och nya transportsätt ökat utbudet av olika aktiviteter och genererat en varierad flora av uthyrare, arrangörer och kunder. Men när skilda intressen, värderingar och förhållningssätt till att bruka naturen möts kan också konflikter uppstå.
  •  I samband med den ökande professionaliseringen får säkerhetsfrågorna en allt viktigare roll i ledar- och lärarledda arrangemang.
  • Friluftslivet har i mycket handlat om att söka upp de minst urbana landskapen som fjäll, djupa skogar och ytterskärgårdar. Det här utmanas nu när friluftsaktiviteter som att simma, klättra, paddla, åka skidor osv i ökande grad utförs i staden. Innebär det att vi blir helt urbana och glömmer bort det omland som vi trots allt försörjer oss av, eller innebär det en fördjupad natursyn där naturens ständiga närvaro känns självklar i alla miljöer och i vår egen kropp?