Genetic variability in androgen disposition – mandatory to consider in doping tests

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Resultatet av vår forskning kommer att leda till att dagens anabola androgena steroid (AAS) testmetoder blir känsligare. Vår forskning har klart visat att genetiken spelar en stor roll vid analyserna, och att de med ”fördelaktig” genotyp inte åker fast med dagens analyser. I ett försök att minska de falska negativa dopingtester har en ny testmetod för doping utvecklats under 2000-talet. The “Athlete Biological Passport” (biologiskt pass), är en individbaserad testmetod där alla idrottarens tidigare resultat loggas och jämförs med de nya. Tidigare har provsvaren jämförts mot en populationsbaserad referensram med vad som är ansett normalt medan det biologiska passet räknar ut individuella gränsvärden baserade på tidigare mätvärden. Det biologiska passet är mycket känsligare för små ändringar i steroidkoncentrationer än de traditionella testerna. Vi har visat att om man inkluderar genetiken i det biologiska passet ökar känsligheten hos vissa individer. Det är viktigt att fortsätta studera hur genetiken, sjukdomar, användandet av läkemedel etc påverkar det biologiska passet för att kunna tolka resultaten i framtiden.

Vi har visat att testosteron har en ofördelaktig påverkan på blodfetterna, vilket kan bidra till en ökad risk för framtida hjärt-kärl relaterade sjukdomar. Vi har även sett att genetiken förklarar vilken koncentration av testosteron man har i blodet efter intag av intramuskulär injektion av testosteron enathat, vilket delvis kan förklara de stora individuella skillnaderna i effekten och biverkningar. Nandrolon, en populär AAS både inom och utanför idrotten, hade en negativ påverkan på hormonbalansen hos vissa individer upp till ett år efter sista intaget. Det är viktigt att vetenskapligt identifiera riskerna med doping för till högsta möjliga mån försöka motivera idrottare att inte dopa sig.