Akut hamstringsskada – utvärdering av träning och testning för återgång till idrott

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Hamstringsskador är den vanligaste skadetypen inom många idrotter och återfallsskador är frekventa. Det finns inga studier som utvärderat vilken typ av rehabilitering som är effektivast för snabb och säker återgång till idrott efter akut hamstringsskada på elitidrottare. I föreliggande projekt har en prospektiv randomiserad studie genomförts på elitidrottare där effekten av två olika träningsprogram studeras med avseende på tiden till full återgång till idrott efter akut hamstringsskada.

Dessutom har ett nytt aktivt dynamiskt hamstringstest utvärderats och återfallsskador har registrerats under 12 månader efter återgång. Våra hypoteser är att valet av träningsprogram, särskilt dess innehåll av stor längdförändring, har betydelse för tiden åter till idrott samt att ett validerat och reliabelt hamstringstest (Askling et al. KSSTA, 2010) kan ge värdefull information för vägledning till en säker återgång till idrott efter akut hamstringsskada.

Tvåhundratjugo idrottare (kvinnor/män) i åldersspannet 15-40 år, varav 86 fotbollsspelare, 76 friidrottare, 72 övriga idrottare, har inkluderats. För att inkluderats skall idrottaren ha skadat sig under träning/match/tävling och såväl den kliniska undersökningen som magnetkameraundersökning skall verifiera skadan. Idrottaren randomiseras sedan till ett av två träningsprogram, L eller C, efter stratifiering för kön, skadetyp (sprint/stretch) och idrott.

Träningsprogram L (lengthening) avser att belasta hamstringsmuskulaturen under stor förlängning, medan program C  (conventional) är inriktat mot konventionell träning efter hamstringsskada, med generellt mindre förlängning. De kliniska undersökningarna, inklusive uppföljning av träningsprogrammet, genomförs en gång per vecka tills dess att idrottaren kan återgå till sin idrott.

Kriterierna för återgång till  idrott är att inga fynd på kvarvarande skada framkommer vid den kliniska undersökningen eller vid genomförandet av hamstringstestet. Den avslutande kliniska undersökningen görs ”blint” av en erfaren utvärderare. Huvudoutcome för studien är tiden från skada till full återgång till aktuell idrott.

Samtliga  idrottare följs under 12 månader efter återgång och återfallsskador dokumenteras genom ny klinisk undersökning och ny MRI-undersökning. Resultaten för fotbollsspelarna är publicerade och visar på mycket intressanta fynd då L-programmet visar sig vara signifikant mera effektivt med avseende på tid till återgång jämfört med C-programmet (Askling et al. BJSM, 2013).

Akut hamstringsskada – utvärdering av träning och testning för återgång till idrott

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Hamstringsskador är den vanligaste skadetypen inom många idrotter och återfallsskador är frekventa. Det finns inga studier som utvärderat vilken typ av rehabilitering som är effektivast för snabb och säker återgång till idrott efter akut hamstringsskada på elitidrottare. I föreliggande projekt har en prospektiv randomiserad studie genomförts på elitidrottare där effekten av två olika träningsprogram studeras med avseende på tiden till full återgång till idrott efter akut hamstringsskada.

Dessutom har ett nytt aktivt dynamiskt hamstringstest utvärderats och återfallsskador har registrerats under 12 månader efter återgång. Våra hypoteser är att valet av träningsprogram, särskilt dess innehåll av stor längdförändring, har betydelse för tiden åter till idrott samt att ett validerat och reliabelt hamstringstest (Askling et al. KSSTA, 2010) kan ge värdefull information för vägledning till en säker återgång till idrott efter akut hamstringsskada.

Tvåhundratjugo idrottare (kvinnor/män) i åldersspannet 15-40 år, varav 86 fotbollsspelare, 76 friidrottare, 72 övriga idrottare, har inkluderats. För att inkluderats skall idrottaren ha skadat sig under träning/match/tävling och såväl den kliniska undersökningen som magnetkameraundersökning skall verifiera skadan. Idrottaren randomiseras sedan till ett av två träningsprogram, L eller C, efter stratifiering för kön, skadetyp (sprint/stretch) och idrott.

Träningsprogram L (lengthening) avser att belasta hamstringsmuskulaturen under stor förlängning, medan program C  (conventional) är inriktat mot konventionell träning efter hamstringsskada, med generellt mindre förlängning. De kliniska undersökningarna, inklusive uppföljning av träningsprogrammet, genomförs en gång per vecka tills dess att idrottaren kan återgå till sin idrott.

Kriterierna för återgång till  idrott är att inga fynd på kvarvarande skada framkommer vid den kliniska undersökningen eller vid genomförandet av hamstringstestet. Den avslutande kliniska undersökningen görs ”blint” av en erfaren utvärderare. Huvudoutcome för studien är tiden från skada till full återgång till aktuell idrott.

Samtliga  idrottare följs under 12 månader efter återgång och återfallsskador dokumenteras genom ny klinisk undersökning och ny MRI-undersökning. Resultaten för fotbollsspelarna är publicerade och visar på mycket intressanta fynd då L-programmet visar sig vara signifikant mera effektivt med avseende på tid till återgång jämfört med C-programmet (Askling et al. BJSM, 2013).