Slagvolym och prestationsförmåga inom uthållighetsidrott – effekt av träning i liggande position

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Maximal syreupptagningsförmåga (sk VO2max) är en viktig faktor för prestationen inom de flesta uthållighetsidrotter. En viktig faktor som påverkar VO2max är hjärtats kapacitet att pumpa ut blodet från hjärtat till cirkulationen (hjärtats minutvolym) och därmed är hjärtats funktion mycket viktig. Flera studier visar på en ökad VO2max efter en period av högintensiv intervallträning men flertalet andra studier indikerar att det finns en begränsning för mycket vältränade idrottare att ytterligare öka sitt VO2max. Högintensiv träning över en så kallad laktattröskel verkar kunna vara en väg för detta.

Från ett annat perspektiv så har tidigare studier visat att en ökning i hjärtats minutvolym under liggande cykling (supin) jämfört med sittande cykling kan vara en modell i framtiden för att skapa en högre belastning för hjärtat och därmed kunna öka VO2max ytterligare. Med hänsyn till ovanstående var syftet med studien att undersöka om cykling i liggande position, leder till en större ökning i VO2max jämfört med sittande cykling.

Elva försökspersoner (30 ± 4 år, 78 ± 10 kg, VO2max 59 ± 10 ml/kg/min) var indelade i två grupper: En supin grupp (SUP) och en sittande grupp (UPR). Fysiologiska tester genomfördes tre dagar före och efter en träningsintervention som bestod av högintensiva intervallpass varannan-var tredje dag, totalt tio intervallpass. Intervallpassen bestod av 10 x 2 min hög intensiva intervaller (HIT) med en målbelastning motsvarande 85% av VO2max med 2 minuters vila mellan intervallerna. Ingen signifikant skillnad hittades mellan grupperna för VO2max, tid till utmattning (prestation) och inte heller för de andra genomförda mätningarna. Resultatet av denna studie visar därmed att träning i liggande position verkar inte ge någon ytterligare träningseffekt jämfört med träningen i vanlig sittande position.