Doping – en fråga för lagstiftaren?

Bakgrund och syfte med projektet

De regler som rör doping och som gäller i Sverige skapas av många aktörer och på flera olika nivåer. Dessa normbildare kan kategoriseras på olika sätt, t.ex. utifrån var de har sin organisatoriska tillhörighet. En sådan uppdelning kan grovt göras mellan, å ena sidan, lagstiftare och andra politiska enheter och, å andra sidan, enheter inom idrottsrörelsen. Det inbördes förhållandet mellan dessa aktörer och de regler kring respektive normsystem kring doping är komplext. Vissa företeelser faller, korrekt eller inkorrekt, utanför all reglering. Andra situationer träffas av flera regler vilka antingen arbetar åt samma håll (kumulation) eller åt olika håll (kollision). Projektet syftar till att presentera de regler kring doping som gäller i Sverige, att utreda av vem, hur och varför regler kring doping skapas och att analysera hur dessa regler samverkar bland annat följande frågeställningar besvaras.

Till projektets frågeställningar hör

  • vad är doping
  • varför är doping förbjudet
  • i vilken mån överlappar reglerna varandra
  • i vilken utsträckning kolliderar reglerna med varandra
  • vilka regler har i så fall företräde
  • vem omfattas av reglerna och träffas av sanktionerna?

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Den forskning som hittills genomförts inom ramen för projektet kan delas in i ett antal delprojekt som redovisas här nedan.

Dopad i praktiken

I studien studerades och jämfördes dopingnämndens avgöranden och ett antal avgöranden av svenska tingsrätter. Studien visade att överlappningen mellan idrottens dopingregler och den s.k. dopinglagen är formellt stor men i praktiken liten. Studien antyder att de stora skillnaderna mellan de formella reglerna och hur de tillämpas är hänförliga till att idrottsliga och rättsliga aktörer bedriver arbetet mot doping på olika sätt. Likaså tyder studien på att kommunikationen mellan idrottsliga och rättsliga aktörer är bristfällig.

EU och doping

Frågan om EU-rättens påverkan på idrottsliga regler och andra nationella åtgärder belysts ur ett antal perspektiv genom projektets andra delstudie. EU-rätten skiljer sig i flera hänseenden från nationell rätt vilket återspeglas i frågan om EU-rättens påverkan på kampen mot doping. Delstudien fokuserade på två delfrågor: på vilket sätt bidrar EU till anti-doping rörelsen och på vilket sätt sätter EU-rätten gränser för vilka dopingbeivrande åtgärder som kan vidtas? Situation har förändrats under de senaste två-tre åren genom att medlemsstaterna och EU:s institutioner i större omfattning stödjer att EU vidtar åtgärder på idrottens område.

Dopingkampen och idrottarnas grundläggande rättigheter

Delstudien har undersökt huruvida genomförandet av dopingkontroller är förenligt med de grundläggande rättigheter som individer har enligt nationell, europeisk och internationell rätt.

Rättvisa i idrotten

Delprojektet betraktar doping som en typ av idrottsligt fusk. Med detta som utgångspunkt jämför delprojektet doping med andra typer av idrottsligt fusk. Den övergripande frågeställning som delprojektet försöker besvara om doping som företeelse och de åtgärder som idrottsrörelsen vidtar mot doping kan liknas med och förstås på samma sätt som andra typer av idrottsligt fusk. Under perioden har delprojektet granskat idrottsliga regler som syftar till att utjämna de ekonomiska förutsättningar, mer specifikt regler mot s.k. ekonomisk doping och därmed närliggande lönetak. Delprojektet har under perioden bl.a. utrett hur sådana regler utformas, vad som motiverar dem samt i vilken utsträckning de kan utmanas på rättslig grund.

De rättsliga och idrottsliga normsystemens förhållande

Delprojektet fokuserar på förhållandet mellan rättsliga och idrottsliga normer ur ett mer perspektiv som är mer teoretiskt än övriga delprojekt. Till de frågeställningar som delprojektet besvarar hör till exempel hur dessa normsystem förhåller sig till varandra och hur mötet dem emellan påverkar respektive system. Delprojektet fokuserade på teorin om förrättsligande och dessa tillämpning på idrotten som livsområde.

Monografiförfattande

Resultaten av de olika delprojekten har publicerats i internationella publikationer och redovisats vid nationella och internationella konferenser. De har emellertid även inkorporerats i en monografi som därutöver innehåller många andra undersökningar och resultat. I monografin ges en sammanställd presentation av området och belysning av projektets frågeställningar. Därigenom ger monografin en sådan sammanhållen bild av de olika frågor och relationen dem emellan. Detta är nödvändig för en korrekt förståelse av projektets tidvis tämligen komplexa område.