Återgång till idrott efter korsbandsskada

Bakgrund och syfte med projektet

En främre korsbandsskada är en allvarlig skada som drabbar framförallt unga individer och kan leda till försämrad knäfunktion och livskvalitet under många år, ibland livet ut. Många kan eller vill inte återgå till tidigare idrott efter korsbandsoperation och oacceptabelt många, framförallt ungdomar, skadar sig dessutom igen. Tidigare studier inom området kan anses haft för små populationer för att hantera den heterogenitet som patienter med främre korsbandsskador uppvisar. En förutsättning för att kunna hantera denna heterogenitet är att följa större populationer (200-500) över tid samt att kunna hantera stora datamängder på ett säkert och effektivt sätt.

Syftet med detta projekt var att starta upp Projekt Korsband, ett register med rehabiliteringsresultat, för att i framtida studier kunna identifiera faktorer som karaktäriserar patienter som återgår till idrott efter en främre korsbandsskada.

Specifika syften var att:

  • i prospektiva studier följa korsbandsskadade som följer nya striktare rekommendationer om återställande av muskelfunktion avseende återgång till idrott.
  • karaktärisera patienter som återgått till knäkrävande idrott efter en främre korsbandsrekonstruktion.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Sedan september 2014 har Projekt Korsband varit öppet för alla som har ett skadat främre korsband, såväl de som opereras som de som inte samt alla sjukgymnaster/fysioterapeuter och läkare som behandlar dessa patienter. Sedan starten har det registrerats över 1000 patienter i åldrarna från 9 till 66 år med främre korsbandsskada och inflödet av nya patienter som registrerar sig är ca 10/vecka.

Varje vecka genomförs i snitt ca 30 tester och totalt är 3255 frågeformulärstillfällen och 2094 testtillfällen hittills genomförda (augusti 2016). Detta innebär att drygt 16 000 frågeformulär är besvarade och att drygt 6000 olika styrke-/hopptester är genomförda. Först nu kan vi börja dela upp patienterna i olika grupper, exempelvis utifrån ålder, vilket möjliggör att slutsatser från mer enhetliga grupper kan dras.

Medelåldern vid skada hos anslutna patienter Projekt Korsband är 27 år vilket stämmer väl överens med medelåldern för patienter som är registrerade i Svenska Korsbandsregistret. Fördelningen mellan kvinnor och män i Projekt Korsband är 57 % respektive 43 %. En tredjedel av samtliga patienter är 20 år eller yngre och av dessa är kvinnor klart överrepresenterade med ca 70 %. Totalt har 84 % genomgått en eller flera operationer där ett nytt korsband satts in i knäleden. Av samtliga anslutna patienter ägnade sig 30 % sig åt fotboll innan skadan. Motsvarande andel hos patienter som var 20 år eller yngre vid skada är 41 %. Oacceptabelt många, 16 % av samtliga anslutna patienter, har redan drabbats av två eller fler främre korsbandsskador, antingen i samma eller det motsatta knät och ca hälften av dessa har genomgått minst ytterligare en korsbandsoperation.

I Projekt Korsband är även över 130 sjukgymnaster/fysioterapeuter och läkare, anslutna som användare. Patienter anslutna i projektet kan koppla sig till sin sjukgymnast/fysioterapeut/läkare vilket gör att, direkt efter att patienten fyllt i frågeformulär respektive genomfört ett muskelfunktionstest, presenteras resultaten i en rapport. Denna rapport finns tillgänglig för patienter och användare via deras respektive inlogg via projektets hemsida. En sida med medelvärden för alla patienters utförda tester finns tillgänglig efter inloggning för alla patienter/sjukgymnaster/läkare. Medelvärdessidan kan filtreras på kön, opererade/ej opererade samt tid efter skada/operation och avser att fungera som ett hjälpmedel för sjukgymnasten/fysioterapeuten för fortsatt planering av patientens rehabilitering.

Projekt Korsband anordnar regelbundet träffar för användarna där resultat från projektet presenteras, kunskap, om bland annat behandling och rehabilitering, mellan användare och projektgruppen utbyts och diskuteras. Projekt Korsband har även anordnat kurser inom rehabilitering av främre korsbandsskador där ca 100 sjukgymnaster/fysioterapeuter har deltagit under respektive år 2014-2015. I oktober i år kommer ytterligare en kurs att hållas med ca 100 anmälda deltagare.