Fysisk aktivitet och dess betydelse för stressrelaterad psykisk ohälsa och arbetsförmåga

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Våra forskningsresultat visar att fysisk aktivitet minskar risken att utveckla mental ohälsa och förebygger stress. En relativt liten mängd fysisk aktivitet, motsvarande promenader och trädgårdsarbete, är tillräckligt för att ha betydelse för den mentala hälsan. Resultaten bekräftar tidigare forskning att det verkar krävas lite mer aktivitet för att förebygga ångestrelaterade symtom. Dessa forskningsresultat är ännu ett bevis i raden med flera tidigare studier som pekar på vikten av regelbunden motion för ökat välbefinnande, både psykiskt och fysiskt.

Studien gjordes bland ett urval anställda inom hälso- och sjukvård som följts sedan 2004 genom att besvara en enkät vartannat år gällande arbetsmiljö, stress och hälsa. Drygt 3000 individer ingick i studien. Vi har också, genom att använda samma databas, undersökt om fysisk aktivitet har ett samband med självrapporterad arbetsförmåga. Resultaten visar att så är fallet. Således rapporterar individer som motionerar regelbundet bättre arbetsförmåga än de som är stillasittande.

Vi ser ett positivt samband redan hos dem som endast rör på sig måttligt i jämfört till dem som är helt stillasittande. Att öka mängden fysisk aktivitet och lägga till regelbunden fysisk träning ger ytterligare positiva effekter. De mest intressanta resultaten är att vi ser långtidseffekter av fysisk träning. Det är således större sannolikhet att individer som motionerar regelbundet, rapporterar god eller förbättrat arbetsförmåga efter 2 år jämfört med de som är helt stillasittande. Dessa resultat är mycket viktiga och vi hoppas med denna kunskap kunna påverka människors motionsvanor, och kanske det viktigaste av allt, att minska stillasittande.

Prevention mot idrottsskador hos innebandyspelare på elitnivå – ett-års uppföljning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Våra forskningsresultat visar att fysisk aktivitet minskar risken att utveckla mental ohälsa och förebygger stress. En relativt liten mängd fysisk aktivitet, motsvarande promenader och trädgårdsarbete, är tillräckligt för att ha betydelse för den mentala hälsan. Resultaten bekräftar tidigare forskning att det verkar krävas lite mer aktivitet för att förebygga ångestrelaterade symtom. Dessa forskningsresultat är ännu ett bevis i raden med flera tidigare studier som pekar på vikten av regelbunden motion för ökat välbefinnande, både psykiskt och fysiskt.

Studien gjordes bland ett urval anställda inom hälso- och sjukvård som följts sedan 2004 genom att besvara en enkät vartannat år gällande arbetsmiljö, stress och hälsa. Drygt 3000 individer ingick i studien. Vi har också, genom att använda samma databas, undersökt om fysisk aktivitet har ett samband med självrapporterad arbetsförmåga. Resultaten visar att så är fallet. Således rapporterar individer som motionerar regelbundet bättre arbetsförmåga än de som är stillasittande.

Vi ser ett positivt samband redan hos dem som endast rör på sig måttligt i jämfört till dem som är helt stillasittande. Att öka mängden fysisk aktivitet och lägga till regelbunden fysisk träning ger ytterligare positiva effekter. De mest intressanta resultaten är att vi ser långtidseffekter av fysisk träning. Det är således större sannolikhet att individer som motionerar regelbundet, rapporterar god eller förbättrat arbetsförmåga efter 2 år jämfört med de som är helt stillasittande. Dessa resultat är mycket viktiga och vi hoppas med denna kunskap kunna påverka människors motionsvanor, och kanske det viktigaste av allt, att minska stillasittande.