Skip to main content

Bedömning av ansökningar

Centrum för idrottsforskning använder sig av sakkunnigbedömning, så kallad peer review, för att bedöma ansökningarnas idrottsrelevans och vetenskapliga kvalitet. Peer review innebär att välmeriterade forskare inom samma eller närliggande ämnesområden granskar ansökningarna.

Vetenskapligt råd

Till CIF är knutet ett vetenskapligt råd som består av tolv ledamöter. Ledamöterna utses av styrelsen efter samråd med Vetenskapsrådet. Det vetenskapliga rådets uppgift är att göra den vetenskapliga granskningen och bedömning av de ansökningar om forskningsmedel som inkommer till CIF varje år.

Beredningsgrupper

Ledamöterna i det vetenskapliga rådet är indelade i tre olika ämnesområden, beredningsgrupper, och varje ansökan granskas och bedöms av alla fyra ledamöter i respektive ämnesområde. 

Externa granskare

Varje ansökan bedöms och granskas av alla fyra ledamöter i respektive beredningsgrupp om inte jäv föreligger. Om mer än två av ledamöterna i en beredningsgrupp har anmält jäv kommer en extern granskare anlitas.

Externa granskare anlitas även om ledamöterna i det vetenskapliga rådet anser att de inte besitter den kompetens som krävs för att granska en ansökan.

Läs om ledamöterna i det vetenskapliga rådet och vilka beredningsgrupper de tillhör.

Så undviks jäv

Jävssituationer ska i alla situationer undvikas. CIF har därför tagit fram riktlinjer på vad som gäller för ledamöter i CIF:s vetenskapliga råd och CIF:s styrelse.

Ledamöter i det vetenskapliga rådet

Ledamöterna i en beredningsgrupp (inklusive ordföranden) får inte söka bidrag inom det ämnesområde som de själva handlägger. Detta gäller oavsett om man är huvudsökande eller medsökande.

För att undvika jävssituationer i bedömningsprocessen, ska den som är jävig lämna lokalen när ärendet behandlas. Alla jävssituationer noteras i ett jävsprotokoll.

Ledamöter i CIFs styrelse

Om man har ett styrelseuppdrag i CIF kan man söka medel till sin egen forskning, men undvikande av jävsituationer är ett absolut måste. Om en styrelseledamot söker forskningsbidrag kan den under inga omständigheter närvara vid beredning, diskussioner eller beslut av denna ansökan. Detta gäller oavsett om styrelseledamoten är huvudsökande eller medsökande.

Läs mer om CIFs riktlinjer om jäv.

Christine Dartsch Nilsson
Föreståndare