Skip to main content

Bedömningskriterier

Varje ansökan bedöms och granskas av alla fyra ledamöter i respektive ämnesområde om inte jäv föreligger. Då måste minst två ledamöter i en ämnesgrupp granska ansökan. Om det inte går måste en extern granskare anlitas.

Idrottsrelevans

I ett första steg bedöms idrottsrelevansen. Om projektet inte uppfyller kriteriet för idrottsrelevans bedöms inte ansökan vidare. Läs CIF:s definition på idrott och idrottsrelevans.

Kvalitet

Ansökningar som bedöms ha idrottsrelevans går vidare till nästa steg i bedömningen. Ansökan bedöms enligt fyra kriterier. För bedömningen av A-C används en sjugradig skala (1-7) där 7 är högsta betyg och för D används en tregradig skala (1-3).

Beredningsgrupperna ska för varje ansökan ange siffror för respektive bedömningsgrund A, B, C och D samt en sammanlagd bedömningssiffra för A+B+C. Enbart ansökningar med D≥2 kan komma ifråga för beviljning.

Kvalitetskriterier

A. Nytänkande och originalitet
B. Projektets vetenskapliga kvalitet
C. Huvudsökandes kompetens för projektet
D. Genomförbarhet