Skip to main content

Så undviker vi jäv

Jävssituationer ska i alla situationer undvikas. CIF har därför tagit fram riktlinjer på vad som gäller för ledamöter i CIF:s vetenskapliga råd och CIF:s styrelse.

Vetenskapliga rådet

Ledamöterna i en beredningsgrupp (inklusive ordföranden) får inte söka bidrag inom det ämnesområde som de själva handlägger. Detta gäller oavsett om man är huvudsökande eller medsökande.

För att undvika jävssituationer i bedömningsprocessen, ska den som är jävig lämna lokalen när ärendet behandlas. Alla jävssituationer noteras i ett jävsprotokoll.

CIF:s styrelse

Om man har ett styrelseuppdrag i CIF kan man söka medel till sin egen forskning, men undvikande av jävsituationer är ett absolut måste. Om styrelseledamot söker forskningsbidrag kan hen under inga omständigheter närvara vid beredning, diskussioner eller beslut av denna ansökan. Detta gäller oavsett om styrelseledamoten är huvudsökande eller medsökande.