Skip to main content

Beviljade bidrag

Beslut om tilldelning av medel för projekt och tjänster, samt stöd till organisationer och nätverk, för år 2024 fattades av CIF:s styrelse den 30 november 2023.

Beslut om forskningsbidrag

CIF:s vetenskapliga råd har gjort den vetenskapliga granskningen av ansökningarna och lämnat förslag på beslut till styrelsen.

Information om bedömning samt utlåtande och tillgång till eventuellt kontrakt finns tillgängligt i CIF:s digitala ansökningssystem.

Beviljandet av bidrag, bidragets storlek och dispositionstidens längd gäller under förutsättning at CIF anvisas statliga medel i den omfattning som gällde då beslutet att bevilja bidrag fattades.

OBS! Endast ett besked i ansökningssystemet garanterar att ansökan har blivit beviljad.

 

Ladda ner listan över beviljade ansökningar

Beviljade ansökningar utlysning 2024
Ladda ned

Godkännande av villkor (kontrakt)

Beviljade forskningsmedel kan bara betalas ut om ansvarig forskare och medelsförvaltaren har godkänt villkoren (motsvarar det som tidigare kallades kontrakt).

Blankett för godkännande finns att ladda ned i ansökningssystemet om ansökan blivit beviljad. 

  • Logga in i CIF's digitala ansökningssystem
  • Kontrollera att uppgifterna under Personal Data stämmer
  • Klicka på ansökningsnumret (t.ex. P2024-0001)
  • Klicka på länken för att skriva ut villkoren
  • Signera digitalt via eduSign (eller fysiskt, och skanna därefter dokumentet)
  • Ladda upp filen i ansökningssystemet

2024 års nya postdok-tjänster

CIF:s styrelse beslutade att bevilja sex nya postdoks. 

 

Mesquita, Ricardo

Chalmers tekniska högskola

D2024-0011
Muskelkramper: är hyperexcitabla motorneuron orsaken?

 

Populärvetenskaplig sammanfattning
Trots att de är vanliga har muskelkramper förblivit ett mysterium. Det har föreslagits att kramper orsakas av att okontrollerbara signaler kommer från ryggmärgen, särskilt när vi blir trötta. Detta projekt kommer att testa denna hypotes och om en speciellt framtagen dryck kan skicka signaler till vår ryggmärg för att förhindra kramper, samt om denna lugnande effekt kan påverka idrottares prestation. Vi kommer också att använda en ny metod för att undersöka de signaler som vårt nervsystem skickar till våra muskler vid kramper, så att vi bättre kan förstå hur och varför de uppstår. Om vi bättre förstår kramper kan vi bli bättre på att stoppa dem. Resultaten av detta projekt har potential att erbjuda lindring till idrottare och andra människor som drabbas av oförutsägbara kramper.

 

Bladh, Greta

Mittuniversitetet

D2024-0019
Öppna träningsplatser för inkludering och exkludering. En granskning av utomhusgym i Sverige.

 

Populärvetenskaplig sammanfattning
På senare år har allt fler kommuner, både i Sverige och internationellt implementerat publika utomhusgym, som ett sätt att uppmuntra till rörelse och en aktiv och hälsosam livsstil, genom att hänvisa till dess tillgänglighet och inkluderande karaktär. Dessvärre brister forskningen om utomhusgym vad det gäller att ifrågasätta huruvida öppenhet för alla även innebär inkluderande för alla. Föreliggande studie avser således att kritiskt granska vilka normativa antaganden ligger till grund för initieringen av processen av installeringen av utomhusgym, det politiska beslutsfattandet, samarbetet och upphandlingen med externa aktörer som förser gymutrustningen, samt erfarenheter hos invånare som använder sig av dessa gym i relation till inkludering gällande kön, ålder och funktionsvariation.

 

Siekkinen, Frida

Göteborgs universitet

D2024-0032
Slå som en tjej? Tjejer, unga kvinnor och mixed martial arts

 

Populärvetenskaplig sammanfattning
På relativt kort tid har kampsport i allmänhet och MMA i synnerhet omvandlats från att förstås som mansdominerad och maskulin aktivitet, till en träningsform för såväl män som kvinnor, barn som vuxna. Trots detta är kunskapen om kvinnors och ungas utövande av MMA högst begränsad. Detta projekt avser möta denna kunskapslucka. Projektet bygger på en etnografisk ansats där deltagare intervjuas och observeras. Syftet med projektet är att undersöka hur tjejer och unga kvinnor (15-25 år) förhandlar om och framställer genus, och mer specifikt femininitet, i och genom MMA. Jag är intresserad av deltagarnas meningsskapande, kroppsförståelse och hur olika genusnormer inom sporten förstås och eventuellt utmanas. Jag är också intresserad av villkoren för deltagande och hur samkönad träning upplevs.

 

Holmström, Pontus

Mittuniversitetet

D2024-0033
den Genetiska Grunden för Mjältfunktion och Träningskapacitet hos idrottare och Högländare

 

Populärvetenskaplig sammanfattning
Mjältens kontraktion leder till frigörelse av röda blodkroppar. Sherpa har större mjälte och mjältkontraktion jämfört med lågländare. Detta tyder på att evolutionära krafter har ökat storleken på mjälten för att maximera deras fysiska förmåga vid syrebrist. Även elitskidåkare uppvisar stora mjältar, men det är inte känt om detta är genetiskt eller tränings-inducerat. För att undersöka detta närmare ämnar vi exponera Sherpa och elitskidåkare för fysiska tester på låg- och hög-höjd. Vi kommer att mäta mjältstorleken, blodets hemoglobin nivåer och genetiska data. Genom att förstå de genetiska och fysiologiska anpassningarna hos högländare kan vi även förstå hur andra grupper kan nyttja denna resurs bättre, vilket kan bidra till att förbättra träning och prestation på höjd.

 

Kvist, Ola

Karolinska institutet

D2024-0034
Påverkar träning det växande knät? Studie med avancerad bildteknik

 

Populärvetenskaplig sammanfattning
Styrketräning för barn har länge varit kontroversiellt men synsättet har på senare år reviderats men behöver kartläggas ytterligare. Detta projekt ämnar undersöka effekterna av 12 veckors styrketräning hos barn i åldrarna 9–13 år där de lottas till traditionell viktbaserad styrketräning, svänghjulsträning eller kontrollgrupp. Projektet ska studera tränings eventuella påverkan på tillväxtzonen med magnetkamera (MR). Vi kommer också mäta muskelstorlek med MR, muskelstyrka, muskelaktivering samt hoppspänst och balans. Barnens fysiska aktivitetsnivå mäts före och efter träningsperioden och deras fysiska självkänsla skattas. Vi upprepar mätningarna 8 veckor efter att träningsperioden är avslutad. Studien kommer att bidra med ny information om effekterna av styrketräning hos barn.

 

Strong, Andrew

Umeå universitet

D2024-0037
Betydelsen av uppmärksamhetsfokus för knäkontroll och hjärnaktivitet efter främre korsbandsskada

 

Populärvetenskaplig sammanfattning
Främre korsbandsskada är en av de vanligaste karriäravslutande idrottsskador. Detta trots forskning som har visat vilka övningar som kan minska skaderisken och optimera rehabiliteringen. Instruktioner från tränare och fysioterapeuter betonar oftast hur kroppen ska utföra övningarna, t.ex. "sträck ut benet" när man hoppar. Evidens visar dock att ett fokus på effekterna av rörelserna eller något utanför kroppen, t.ex. "hoppa till konen", förbättrar prestation och automatiserar rörelsekontroll, vilket potentiellt minskar skaderisken. Projektets syfte är att undersöka betydelsen av ens fokus på knäkontroll och relaterad hjärnaktivitet. Resultaten kan ge information om hur preventions- och rehabiliteringsprogram bör instrueras, minska risken för korsbandsskador och förlänga idrottskarriärer.

 

Organisationer, nätverk och samverkande

Beslutsbrev med utlåtande samt eventuella kontrakt kommer att skickas ut manuellt per post i december månad.