Skip to main content

Förlänga dispositionstiden

Om du under projekttiden vill förlänga dispositionstiden gör du det genom en ansökan till Centrum för idrottsforskning.

Av Centrum för idrottsforsknings kontrakt framgår under vilken period ett bidrag får disponeras. Kriterier för förlängning av dispositionstid:

  • Föräldraledighet eller sjukdom för bidragsmottagaren eller för projektet central medarbetare.
  • Särskilda omständigheter som ligger helt utanför bidragsmottagarens och medelsförvaltarens kontroll och som har påverkat möjligheten att genomföra forskningen på utsatt tid, till exempel coronapandemin.

Förfrågan om förlängd dispositionstid lämnas in av bidragsmottagaren före dispositionstidens slut.

Viktig information
  • Var noga med att tydligt redovisa skälen till förlängningen och frånvarons omfattning.

Gör ansökan om förlängd dispositionstid i Centrum för idrottsforsknings digitala ansökningssystem.
Ansökningsformuläret finns under rubriken "Rapportering". 

Christine Dartsch Nilsson, föreståndare.
Christine Dartsch Nilsson
Föreståndare