Skip to main content

Förlänga dispositionstiden

Om du under projekttiden vill förlänga dispositionstiden gör du det genom en ansökan till Centrum för idrottsforskning.

Av Centrum för idrottsforsknings kontrakt framgår under vilken period ett bidrag får disponeras. Kriterier för förlängning av dispositionstid:

  • Föräldraledighet eller sjukdom för bidragsmottagaren eller för projektet central medarbetare.
  • Särskilda omständigheter som ligger helt utanför bidragsmottagarens och medelsförvaltarens kontroll och som har påverkat möjligheten att genomföra forskningen på utsatt tid, till exempel coronapandemin.

Förfrågan om förlängd dispositionstid lämnas in av bidragsmottagaren före dispositionstidens slut.

Medelsförvaltare är det universitet, högskola eller den organisation som förvaltar ditt bidrag. För organisationer krävs en underskrift av ordföranden i organisationen.

Viktig information
  • Det är viktigt att skäl till förlängning och omfattning av frånvaro tydligt framgår.
  • Medelsförvaltaren måste skriva under förfrågan innan den skickas in till CIF för handläggning.

Blanketten skrivs under av bidragsmottagaren och medelsförvaltaren (prefekt eller motsvarande) och skickas till CIF, antingen via e-post eller post CIF, Box 5626, 114 86 Stockholm.

Vi godtar digitala signaturer med EduSign.

Ansökningsblankett

Porträttbild Marie Broholmer
Marie Broholmer
Handläggare