Skip to main content

Utlysning av forskningsbidrag

Forskningsbidrag kan sökas från Centrum för idrottsforskning (CIF) varje år från slutet av juni till och med mitten av september.
Total summa att fördela är cirka 22 miljoner kronor.

2024 års utlysning
  • Ansökningssystemet öppnar: 22 juni 2023
  • Deadline för att skicka in ansökan: 15 september kl 17:00 (CET) 2023
  • Beslut om bidrag fattas av CIFs styrelse: 29 november 2023
  • Publicering av tilldelning publiceras på CIFs webbplats: 30 november 2023
  • Extra: I årets utlysning avsätter CIF ytterligare 1 miljon kronor till extra projektbidrag inom området: Idrott för personer med funktionsnedsättning. Detta projektbidrag ingår i den ordinarie ansökningsprocessen varför ingen särskild ansökan behöver göras.

För mer information, ladda ner utlysningstexten.

2024 års utlysningstext

Allmän information om finansiering som kan sökas från CIF

Utlysningen gäller:

  • projektbidrag
  • lönemedel till postdok inklusive ett basanslag
  • bidrag till organisation, samverkan och nätverkande

Ansökan skrivs på engelska, skickas in digitalt via ansökningssystemet, och signeras med BankID senast kl. 17.00 (CET) den dag utlysningen stänger.

Allmänna villkor

Idrottsforskning kan ta sin utgångspunkt i samtliga vetenskapsområden och alla ansökningar ska ha en tydlig idrottsrelevans. Av ansökan ska framgå vilka motiv och överväganden projektet har för att studera kvinnor och/eller män.

Om medel har beviljats tidigare måste slutredovisning ske senast den 15 september året efter dispositionstidens utgång. Detta är ett krav för att få söka nya medel.

Projektbidrag

CIF ser möjlighet att bevilja bidrag upp till högst 500 000 kronor per år. Pengarna förvaltas av respektive mottagares institution, och behörig företrädare för universitetet eller högskolan intygar att projektet kan genomföras enligt ansökan. Projektet ska planeras och genomföras under det år utlysningen gäller.

Det finns ingen begränsning för hur många år ett forskningsprojekt kan få bidragstilldelning från CIF. Projektbidrag får användas till att täcka driftskostnader, indirekta kostnader, samt lön för huvudsökande och annan personal knutet till projektet (inklusive doktorander).

Lönemedel till postdok i 2 år

Sökanden ska ha disputerat under den senaste femårsperioden. Bidraget utbetalas med 550 000 kronor per år i högst två år. Beviljade lönemedel avser ett år i taget och kan efter redovisning och förnyad ansökan förlängas med ett år. Första året kan man även söka ett basanslag på upp till 100 000 kronor för att täcka driftskostnader utöver lönemedel.

Bidrag till organisation, samverkan och nätverkande

Bidrag på upp till 70 000 kronor kan utgå till en svensk förening/organisation eller ett nätverk vars verksamhet är att skapa förutsättningar för samarbete mellan forskare eller nätverkande mellan forskare och andra engagerade inom idrottsforskning. CIF ser positivt på såväl nya som långvariga konstellationer och mötesplatser för samverkan. Bidraget kan sökas för att arrangera konferenser, seminarier, eller annat liknande forum, där resultat av idrottsforskning presenteras eller diskuteras. Huvudsökande måste vara disputerad.

Beslut om bidrag

Beslut om bidrag fattas av CIF:s styrelse efter beredning av dess vetenskapliga råd och publiceras sedan på CIF:s webbplats.

Bidrag beviljas under förutsättning att medel tilldelas CIF i minst nuvarande omfattning.

Upplysningar

Christine Dartsch Nilsson