Skip to main content

Utlysning av forskningsbidrag år 2022

Forskningsbidrag finns nu att söka från Centrum för idrottsforskning (CIF) för 2022. Total summa att fördela är cirka 22 miljoner kronor.
  • Utlysning av projektbidrag
  • Utlysning av lönemedel till postdok inklusive ett basanslag
  • Utlysning av bidrag till organisation, samverkan och nätverkande

Ansökan skrivs på engelska och skickas in digitalt via CIF:s webbplats där även regler och anvisningar för hur ansökan skall utformas finns. Skicka in ansökan elektroniskt via CIF:s ansökningssystem senast onsdagen den 15 september 2021 kl. 17.00 (svensk tid). Ansökan signeras digitalt med bankID och det ska göras innan ansökningssystemet stängs.

Allmänna villkor

Idrottsforskning kan ta sin utgångspunkt i samtliga vetenskapsområden och alla ansökningar ska ha en tydlig idrottsrelevans. CIF:s definition av idrottsrelevans finns att läsa på CIF:s webbplats. Av ansökan ska framgå vilka motiv och överväganden projektet har för att studera kvinnor och/eller män.

Du som tidigare har erhållit projektbidrag, lönemedel till tjänst eller organisationsbidrag och där dispositionstiden har gått ut ska slutredovisa detta senast den 15 september 2021. För att vara berättigad till nya bidrag för år 2022 måste slutrapport och ekonomisk redovisning vara inlämnad för projekt där dispositionstiden gått ut.

Prioriterade områden

CIF har två prioriterade områden: forskning om elitidrott samt barn- och ungdomsidrott och ansökningar med hög kvalitet inom dessa områden premieras.

Projektbidrag

CIF ser möjlighet att bevilja bidrag upp till högst 400 000 kronor per år. Projektet ska planeras och genomföras under 2022. Projektbidrag förvaltas av respektive mottagares institution. Det finns ingen begränsning för hur många år ett forskningsprojekt kan få bidragstilldelning från CIF. Det går att söka bidrag till doktorandprojekt i form av lönemedel och driftsmedel i ansökan till projektbidrag.

Lönemedel till postdok i 2 år

Sökanden ska ha disputerat under den senaste sjuårsperioden. Bidraget utbetalas med 550 000 kronor per år. Beviljade lönemedel avser ett år i taget och kan efter redovisning och förnyad ansökan förlängas med ett år. Första året kan man även söka ett basanslag på upp till 100 000 kronor för driftskostnader utöver lönemedel.

Bidrag till organisation, samverkan och nätverkande

Bidrag kan utgå till en svensk förening/organisation eller ett nätverk vars verksamhet är att skapa förutsättningar för samarbete mellan forskare eller nätverkande mellan forskare och andra engagerade inom idrottsforskning. CIF ser positivt på nya konstellationer och mötesplatser för samverkan. Bidraget kan sökas för att arrangera konferenser och seminarier där resultat av idrottsforskning presenteras eller diskuteras.

Beslut om bidrag

Beslut om bidrag fattas av CIF:s styrelse den 30 november 2021 efter beredning av dess vetenskapliga råd. Beslut om tilldelning publiceras på CIF:s webbplats den 1 december 2021. Bidrag beviljas under förutsättning att medel tilldelas CIF i minst nuvarande omfattning.

  • Utlysningen öppnar 18 juni 2021
  • Utlysningen stänger 15 september 2021
  • Behöriga att söka är disputerade forskare vid svenska lärosäten

Upplysningar

Christine Dartsch Nilsson