Förlängning av dispositionstid och byte av medelsförvaltare

Om du under ditt projekts dispositionstid vill förlänga din dispositionstid eller byta medelsförvaltare gör du det genom en förfrågan till Centrum för idrottsforskning. Medelsförvaltare är det universitet, den högskola eller den organisation som förvaltar ditt bidrag.

Förlängning av dispositionstid

Av Centrum för idrottsforsknings kontrakt framgår under vilken period ett bidrag får disponeras.

Kriterier för förlängning av dispositionstid

  • Föräldraledighet eller sjukdom för bidragsmottagaren eller för projektet central medarbetare.
  • Särskilda omständigheter som ligger helt utanför bidragsmottagarens och medelsförvaltarens kontroll och som har påverkat möjligheten att genomföra forskningen på utsatt tid.

Förfrågan om förlängd dispositionstid lämnas in av bidragsmottagaren före dispositionstidens slut. Det är viktigt att skäl till förlängning och omfattning av frånvaro tydligt framgår. Medelsförvaltaren måste skriva under förfrågan innan den skickas in till CIF för handläggning. För organisationer krävs en underskrift av ordföranden i organisationen.

Byte av medelsförvaltare

Du ska lämna in en förfrågan om byte av medelsförvaltare i god tid innan bytet ska ske. Du och nuvarande medelsförvaltaren skriver under blanketten och skickar in till CIF. Den nya medelsförvaltaren skickar samtidigt in ett underskrivet intyg till CIF som säkerställer att forskningen kan genomföras på det nya lärosätet.

I samband med byte av medelsförvaltare ska den tidigare medelsförvaltaren skicka in en slutlig ekonomisk återrapportering. Läs mer om det här.

CIF skriver ett nytt kontrakt med bidragsmottagaren på det nya lärosätet från det datum bidragsmottagaren är anställd eller affilierad fram till den ursprungliga dispositionstiden.

Ladda ner och fyll i blanketten för att ansöka om förlängd dispositionstid (pdf, 73 kB)

Blanketten skrivs under och skickas till:

Centrum för idrottsforskning
Box 5626
114 86 Stockholm