15 september är sista dag för att ansöka om forskningsbidrag för 2018

Utlysning av forskningsbidrag år 2018

Forskningsbidrag finns nu att söka från Centrum för idrottsforskning (CIF) för 2018. Total summa att fördela beräknas bli cirka 20 miljoner kronor. Ansökan kan avse:

  • Projektbidrag
  • Lönemedel till doktorander
  • Lönemedel till nydisputerade
  • Bidrag till organisation, samverkan och nätverkande

Ansökan görs digitalt via CIF:s digitala ansökningssystem som finns både i en svensk version och en engelsk version.

Svenska versionen av digitala ansökningssystemet

Engelska versionen av digitala ansökningssystemet

Läs Regler och anvisningar för hur ansökan skall utformas.

Skicka in ansökan elektroniskt via ansökningssystemet senast fredagen den 15 september 2017 kl 17.00 (svensk tid). Ansökningsformulärets första sida med underskrifter skickas dessutom per post till nedanstående adress. Första sidan skall ha inkommit till CIF senast fredagen den 22 september 2017.

Allmänna villkor

Idrottsforskning kan ta sin utgångspunkt i samtliga vetenskapsområden och alla ansökningar ska ha en tydlig idrottsrelevans. CIF:s definition av idrottsrelevans finns att läsa via länken Definition av idrottsrelevans. Av ansökan ska framgå vilka motiv och överväganden projektet har för att studera kvinnor och/eller män.

Du som har erhållit projektbidrag eller lönemedel till tjänst och där dispositionstiden har gått ut ska slutredovisa detta senast den 15 september 2017. För att vara berättigad till nya bidrag för år 2018 måste slutrapport och ekonomisk redovisning vara inlämnad.

CIF har två prioriterade områden: forskning om elitidrott samt barn – och ungdomsidrott och ansökningar med hög kvalitet inom dessa områden premieras.

Vi välkomnar projekt som sker i direkt samverkan med idrottsrörelsen.

Projektbidrag

CIF ser möjlighet att bevilja bidrag upp till högst 400 000 kronor per år. Projektbidrag som beviljas avser ett år. Projektbidrag förvaltas av respektive mottagares institution och kan disponeras från januari 2018 och två år framåt. Det finns ingen begränsning för hur många år ett forskningsprojekt kan få bidragstilldelning från CIF.

Vi välkomnar ansökningar till projekt som är tvärvetenskapliga samt projekt där det sker samverkan nationellt och internationellt.

Lönemedel till doktorander

Vetenskaplig huvudhandledare ska vara huvudsökande och ska ansvara för doktoranden under hela bidragsperioden. Bidraget utbetalas med 300 000 kronor per år. Beviljade lönemedel avser ett år i taget och kan efter redovisning och förnyad ansökan förlängas till och med disputationsdatumet eller som längst upp till fyra år.

Lönemedel till nydisputerade

Sökanden ska ha disputerat under den senaste femårsperioden. Bidraget utbetalas med 450 000 kronor per år. Beviljade lönemedel avser ett år i taget och kan efter redovisning och förnyad ansökan förlängas som längst upp till fyra år.

Bidrag till organisation, samverkan och nätverkande

Bidrag kan utgå till en svensk förening/organisation eller ett nätverk vars verksamhet är att skapa förutsättningar för samarbete mellan forskare eller nätverkande mellan forskare och andra engagerade inom idrottsforskning. CIF ser positivt på nya konstellationer och mötesplatser för samverkan. Bidraget kan sökas för att arrangera konferenser och seminarier där resultat av idrottsforskning presenteras eller diskuteras.

Beslut om bidrag

Beslut om bidrag fattas av CIF:s styrelse den 6 december 2017 efter beredning av dess vetenskapliga råd. Beslut om tilldelning publiceras på CIF:s webbplats den 7 december. Beslutsbrev och eventuellt kontrakt skickas ut i december. Bidrag beviljas under förutsättning att medel tilldelas CIF i minst nuvarande omfattning.

Upplysningar

Marie Broholmer, telefon: 08-120 537 62, e-post: marie.broholmer@gih.se
Christine Dartsch, telefon: 08-120 537 60, e-post: christine.dartsch@gih.se

Läs mer på CIF:s webbplats

Calls for funding proposals 2018 (länk till engelsk information)