Riksidrottsförbundets utlysning av forskningsbidrag 2019

Riksidrottsförbundet utlyser i samarbete med Centrum för idrottsforskning forskningsbidrag för studier som tar sin utgångspunkt i idrottsrörelsens strategiska arbete.

Läs om vilka bidrag som beviljades av Riksidrottsförbundet

Strategi 2025

Idrottsrörelsen befinner sig i ett förändringsarbete. Syftet är att utveckla idrottsrörelsen så att den är relevant också i framtiden. Förändringsarbetet benämns Strategi 2025. Riksidrottsförbundets stämma 2015 fattade beslutat om fem övergripande mål, inom fyra strategiska områden: 

Livslångt idrottande

  • Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet.
  • Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt.

 Idrottens värdegrund är vår styrka

  • Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund.

Idrott i förening

  • Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening.

Idrotten gör Sverige starkare

  • Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.

I stora drag innebär Strategi 2025 alltså att idrottsrörelsen arbetar för livslångt idrottande i förening, för alla – oavsett bakgrund, ålder, ambitionsnivå eller andra förutsättningar. Alla ska få plats och kunna se idrottsföreningen som ett bra alternativ för träning och tävling, samtidigt som en framgångsrik elit ska utvecklas.

Det fjärde området, Idrotten gör Sverige starkare, handlar om att påvisa idrottsrörelsens samhällsnytta, för att på så sätt skapa än bättre förutsättningar för idrotten. Målet att bli en starkare samhällsaktör förväntas bli ett resultat av att målen uppnås i de övriga tre strategiska områdena.

Till strategin fogades fem så kallade utvecklingsresor:

  • Den moderna föreningen engagerar
  • Inkluderande idrott för alla
  • En ny syn på träning och tävling
  • Jämställdhet för en framgångsrik idrott
  • Ett stärkt ledarskap

Utvecklingsresorna kan ses som förutsättningar för att nå de formulerade målen.

Läs mer om Strategi 2025

Läs mer idrottsrörelsens värdegrund

RF avser att finansiera forskningsprojekt som kan utgöra kunskapsbidrag till utveckling inom en eller flera av de tre första strategiska områdena: livslångt idrottande, idrottens värdegrund och idrott i förening.

För att komma ifråga för beviljande av RF:s forskningsbidrag behöver forskningsprojekten ha en tydlig anknytning till en eller flera av de strategiska områdena. Forskaren ska i ansökan beskriva forskningsprojektets relevans för idrottsrörelsens strategiska områden och mål, och hur kunskap producerad inom ramen för sökt projekt kan bidra till dessa.

Forskningsprojektens inriktning

Riksidrottsförbundets forskningsbidrag kan sökas inom samtliga vetenskapsområden. RF välkomnar också mång- respektive tvärvetenskapliga projekt.

RF önskar forskningsprojekt med praktiknära ansats. Den praktiknära ansatsen innebär att forsknings-projekten ska utgöra ett bidrag till att utveckla och förbättra idrottsrörelsens verksamheter och den idrottsliga praktiken. Där så är adekvat för forskningsprojektet önskar vi att en nära samverkan sker med någon part inom idrottsrörelsen, så som specialidrottsförbund, specialidrottsdistriktsförbund, Riksidrottsförbundet eller deras distriktsförbund. Det ska av ansökan framgå på vilket sätt samverkan sker, med vilket/vilka förbund samverkan sker, om kontakt är etablerad samt uppgifter om kontaktperson.

Forskningsbidrag

RF avsätter totalt 1 200 000 kronor. Den sökande kan söka både bidrag från RF och CIF för samma projekt och kan beviljas med maxbelopp 400 000 kronor från RF och 400 000 kronor från CIF. Om ansökan görs från RF och CIF ska sökanden ange en budget på maximalt 800 000 kronor. Dispositionstid specificeras i det avtal som skrivs med RF.

Beslut

Beslut om tilldelning tas i december 2018 av Riksidrottsstyrelsen. Beslut publiceras den 18 december på RF:s webbplats www.rf.se/forskning. För forskningsprojekt som tilldelats forskningsbidrag skrivs därefter avtal mellan RF och berört lärosäte.

RF:s villkor för beviljade forskningsprojekt

Beviljade forskningsprojekt kommer att utgöra en del av RF:s beställarstyrda forskning. Det inbegriper avtalsskrivning mellan RF och ansvarig forskare för det beviljande projektet, samt särskild ordning för rapportering. Därtill önskar idrottsrörelsen, via RF, vara involverade i slutliga formuleringar av exempelvis frågeställningar och urval.

Sista ansökningsdag

Ansökan görs digitalt via CIF:s webbplats www.centrumforidrottsforskning.se där även regler och anvisningar för hur ansökan skall utformas finns. Skicka in ansökan elektroniskt via ansökningssystemet senast måndag 17 september 2018 kl. 17.00 (svensk tid).

Regler och anvisningar

Läs igenom Regler och anvisningar för Strategi 2025

Upplysningar

Vid frågor om RF:s utlysning, kontakta Jenny Svender, FOU-ansvarig på Riksidrottsförbundet, jenny.svender@rf.se

Ladda ner ovanstående information (pdf, 370 kb)