Regler och anvisningar för ansökan om projektbidrag från RF år 2019

Vänligen läs igenom detta dokument innan du påbörjar en ansökan. Var ute i god tid när du ska lämna in en ansökan, ha marginaler för eventuella problem.

Ladda ner nedanstående text som PDF-fil (816 kB)

Riksidrottsförbundet (RF) utlyser i samarbete med Centrum för idrottsforskning (CIF) forskningsbidrag för forskningsprojekt som tar sin utgångspunkt i idrottsrörelsens strategiska arbete. RF avser att finansiera forskningsprojekt som kan utgöra kunskapsbidrag till utveckling inom områdena: livslångt idrottande, idrottens värdegrund och idrott i förening, vilka ingår i Strategi 2025.

Strategi 2025

Idrottsrörelsen befinner sig i ett förändringsarbete. Syftet är att utveckla idrottsrörelsen så att den är relevant också i framtiden. Förändringsarbetet benämns Strategi 2025. Riksidrotts-förbundets stämma 2015 fattade beslutat om fem övergripande mål, inom fyra strategiska områden:

Livslångt idrottande

 • Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet.
 • Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt.

Idrottens värdegrund är vår styrka

 • Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund.

Idrott i förening

 • Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening.

Idrotten gör Sverige starkare

 • Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.

I stora drag innebär Strategi 2025 alltså att idrottsrörelsen arbetar för livslångt idrottande i förening, för alla – oavsett bakgrund, ålder, ambitionsnivå eller andra förutsättningar. Alla ska få plats och kunna se idrottsföreningen som ett bra alternativ för träning och tävling, samtidigt som en framgångsrik elit ska utvecklas.

Till strategin fogades fem så kallade utvecklingsresor:

 • Den moderna föreningen engagerar
 • Inkluderande idrott för alla
 • En ny syn på träning och tävling
 • Jämställdhet för en framgångsrik idrott
 • Ett stärkt ledarskap

Utvecklingsresorna kan ses som förutsättningar för att nå de formulerade målen.

Läs mer om Strategi 2025

Läs mer om idrottsrörelsens värdegrund

RF avser att finansiera forskningsprojekt som kan utgöra kunskapsbidrag till utveckling inom en eller flera av de tre första strategiska områdena: livslångt idrottande, idrottens värdegrund och idrott i förening.

För att komma ifråga för beviljande av RF:s forskningsbidrag behöver forskningsprojekten ha en tydlig anknytning till en eller flera av de tre strategiska områdena. Forskaren ska i ansökan beskriva forskningsprojektets relevans för idrottsrörelsens strategiska områden och mål, och hur kunskap producerad inom ramen för sökt projekt kan bidra till dessa.

ALLMÄNNA VILLKOR

Idrottsforskning kan ta sin utgångspunkt i samtliga vetenskapsområden och alla ansökningar ska ha en tydlig idrottsrelevans. Av ansökan ska framgå vilka motiv och överväganden projektet har för att studera kvinnor och/eller män.

Riksidrottsförbundets forskningsbidrag kan sökas inom samtliga vetenskapsområden. RF välkomnar också mång- respektive tvärvetenskapliga projekt.

RF önskar forskningsprojekt med praktiknära ansats. Den praktiknära ansatsen innebär att forskningsprojekten ska utgöra ett bidrag till att utveckla och förbättra idrottsrörelsens verksamheter och den idrottsliga praktiken. Där så är adekvat för forskningsprojektet önskar vi att en nära samverkan sker med någon part inom idrottsrörelsen, så som specialidrottsförbund, specialidrottsdistriktsförbund, Riksidrottsförbundet eller deras distriktsförbund. Det ska av ansökan framgå på vilket sätt samverkan sker, med vilket/vilka förbund samverkan sker, om kontakt är etablerad samt uppgifter om kontaktperson.

Du som har erhållit projektbidrag eller lönemedel till tjänst och där dispositionstiden har gått ut ska slutredovisa detta senast den 17 september 2018. För att vara berättigad till bidrag för år 2019 måste du lämna in slutrapport och ekonomisk redovisning.

Ansökningsperiod

Ansökan om forskningsbidrag från RF via CIF:s ansökningssystem som öppnar i juni och stänger måndagen den 17 september 2018 kl 17.00 (svensk tid). Observera att vi enbart tar emot ansökningarna digitalt. Nytt för i år är att ansökan ska signeras digitalt med bankID och ska göras innan ansökningssystemet stängs.

Vem kan söka?

Varje ansökan ska ha en huvudsökande som också är projektledare och vetenskapligt ansvarig för projektet. Huvudsökanden ska vara aktiv i projektet. Huvudsökanden ska ha svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen eller annan motsvarande kompetens och vara knuten till ett lärosäte i Sverige. Det examensdatum som vi utgår från är det datum då du har uppfyllt alla krav för fullgjord examen, exempelvis obligatoriska kurser, disputation och godkänd doktorsavhandling.

Bidragsmottagaren ska vara anställd av medelsförvaltaren när bidragsperioden börjar, såvida inte medelsförvaltaren och eventuell annan arbetsgivare kommer överens om något annat. Du behöver inte vara knuten till medelsförvaltaren vid ansökningstillfället.

Om du har medsökanden ska du beskriva i samverkansplanen på vilket sätt du som huvudsökande kommer att bidra. Läs mer om detta under rubriken Samverkan.

Behöriga att söka bidrag för 2019 är de forskare som har slutredovisat avslutade CIF-projekt och CIF-tjänster vars dispositionstid har gått ut.

Förvaltning

Forskningsbidraget kan endast förvaltas av svenskt lärosäte. 

Vad kan man söka?

Om du önskar söka projektbidrag både från CIF och RF för ett projekt gör du det i en och samma ansökan.

Under fliken Projekt ska sökanden kortfattat motivera vilken betydelse projektet har för Strategi 2025, under fliken Relevans ska sökanden beskriva relevansen för Strategi 2025 samt under fliken Ekonomi ska det anges om bidrag söks både från CIF och RF.

Både RF-bidrag och CIF-bidrag ska sökas med ansökningstypen Projekt med prefixet P2019-.

För hur lång tid kan bidrag sökas?

Bidrag kan avse ett år.

Hur stora bidrag kan sökas/erhållas?

Högsta belopp som kan beviljas en och samma huvudsökande är 400 000 kronor per år.

Hur många ansökningar kan skickas in och beviljas?

En enskild forskare kan skicka in maximalt en ansökan till RF-projekt. Den sökande kan söka både medel från CIF och RF för samma projekt (se CIF:s allmänna villkor) och kan beviljas med maxbelopp 400 000 kronor från CIF och 400 000 kronor från RF. Om ansökan görs både för CIF-bidrag och RF-bidrag ska sökanden ange en budget på maximalt 800 000 kronor.

Språk

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska.

HUR SÖKER JAG BIDRAGET?

RF:s forskningsbidrag kan enbart sökas via CIF:s digitala ansökningssystem. Ansökningssystemet finns både i en svensk och en engelsk version. Länkarna till båda versionerna finns på CIF:s webbplats:

https://centrumforidrottsforskning.se/forskningsfinansiering/cifs-digitala-ansokningssystem/

Direktlänk till det svenska ansökningssystemet:
http://ansokan.3ddata.se/start/ci.asp

Direktlänk till det engelska ansökningssystemet:
http://ansokan.3ddata.se/start/ci_eng.asp

Ny användare – skapa konto

 • Ange för- och efternamn samt e-postadress för dig själv som projektledare.
 • Ett e-postmeddelande skickas till angiven e-postadress med ditt lösenord.
 • När du loggat in i systemet med ditt nya lösenord kan du klicka på länken ”Redigera personuppgifter” för att fylla i dina persondata, kontaktuppgifter och ORCID iD. Det är viktigt för oss att du fyller i dina uppgifter eftersom de sedan följer med din ansökan när du skickar in den.
 • Observera att det är du som projektledare som ska skapa ett konto och det är dina kontaktuppgifter som ska fyllas i. Det är särskilt noga att det är projektledarens e-postadress som ska anges.
 • Personnumret kommer enbart att användas för att du ska kunna signera ansökan och kommer inte att användas i något annat syfte.

Personuppgiftsbehandling

Personuppgifterna som du själv matar in i ansökningssystemet lagras och behandlas i detta system för att administrera ansökningar.

Ansökningarna administreras av CIF:s handläggare och kommer också att lämnas ut till externa granskare i CIF:s vetenskapliga råd, CIF:s styrelse samt RF:s bedömargrupp.

Genom att elektroniskt registrera ansökan godkänner användaren till att lämnade uppgifter behandlas av CIF. Bestämmelser om rätt till registerutdrag och rättelse av felaktiga eller missvisande uppgifter finns i dataskyddsförordningen (2016/679).

Genom att elektroniskt registrera ansökan godkänner du att de personuppgifter som du har lämnat i din ansökan behandlas av CIF. Detta godkännande är en förutsättning för att ansöka om forskningsbidrag hos CIF.

Personuppgifterna matas in i det digitala systemet av sökanden själv och kan enbart rättas och justeras av sökanden. Den enda personuppgift som CIF kan rätta är e-postadressen. Vid byte av e-postadress kontakta cif@gih.se.

En nyhet i och med den elektroniska signeringen är att du måste registrera ditt personnummer. Personnumret kommer enbart att användas för att du ska kunna signera ansökan och kommer inte att användas i något annat syfte. Du som har ett konto sen tidigare måste lägga till ditt personnummer bland de övriga personuppgifterna.

Tidigare användare

Har du skapat ett konto under en tidigare ansökningsomgång använder du samma konto även i år. Har du glömt ditt lösenord klicka på länken “Glömt lösenord?”. Har du bytt e-postadress vänligen kontakta CIF via mejl cif@gih.se. Du ska inte skapa ett nytt konto om du har ett konto sen tidigare.

Du bör lägga till ORCID iD till personuppgifterna.  Gå in på ditt kontos startsida och klicka på ”Redigera personuppgifter” för att lägga till detta.

En nyhet i och med den elektroniska signeringen är att du måste registrera ditt personnummer.

Hur fungerar systemet?

Du behöver inte klicka på någon ”spara”-knapp eftersom systemet sparar all text direkt när du fyller i fälten. Du kan gå in i ansökan hur många gånger som helst fram till att systemet stänger för att lägga till, justera eller ta bort text. Det är viktigt att du inte använder datorns backsteg. Använd enbart de knappar som finns högst upp i det digitala ansökningssystemet när du ska gå fram eller tillbaka i systemet. Annars loggas du ut ur systemet.

Hjälp

I varje flik har du ett hjälpavsnitt, vilken är markerad med (?) Anvisningar. När du trycker på denna länk öppnas ett nytt fönster med anvisningar. Läs också ”Vanliga frågor och svar” som finns längst ner på startsidan när du har loggat in i systemet.

Arbeta off-line

Systemet är inte utformat för att användas off-line. Funktionerna i det digitala systemet fungerar enbart när man är inloggad i det webbaserade systemet. Systemet fungerar bäst med en fast internetuppkoppling. Undvik mobil uppkoppling eftersom risken då är stor att du loggas ut från systemet.

Utrymme

Under varje flik finns ett formulärfält för textinmatning. Textfälten har olika utrymme beroende på vilket område som avses. Under varje textfält anges det antal tecken som man har till sitt förfogande. Antal tecken är inklusive blanksteg.

Om du som sökande arbetar med ansökan lokalt på egen dator kan du sedan klistra in texterna i systemets formulärfält. Formatering (till exempel fetstil, kursivering, upphöjning av tecken) försvinner vid inklistring av text. Olika program, system och webbläsare använder olika teckenkodningar vilket kan ge annorlunda teckenantal.  Antal inklistrade tecken från till exempel Word beräknas annorlunda av systemet. Det är systemets teckenbegränsning som gäller. 

Om du skriver in för många tecken syns detta i teckenräknaren under varje formulärfält, men systemet säger inte ifrån förrän du försöker skicka in ansökan. Du får då ett felmeddelande med instruktion om vilken del av ansökan som är för lång eller om något saknas. Det är viktigt att du redan från början noterar hur många tecken du har använt så att du inte behöver justera texten i sista stund innan systemet stänger.

När du har skickat in din ansökan kan du återta din ansökan ända fram till dess att ansökningssystemet stänger den 17 september kl. 17.00. Efter att systemet är stängt går det inte att justera ansökan.

FORSKNINGSPROGRAM

Forskningsprogrammet ska ge en så fullständig beskrivning av projektet som möjligt. Nedanstående rubriker motsvaras av en flik i det digitala ansökningssystemet.

Idrottsrelevans och betydelse (1 500 tecken inkl. blanksteg)

Förklara vilken relevans och betydelse detta projekt har för idrott.  För samtliga ansökningar gäller att det ska finnas en tydlig idrottsrelevans och vi välkomnar projekt som sker i direkt dialog med idrottsrörelsen.

CIF:s definition av idrottsrelevans

Idrott kan brett definieras som ”alla de fysiska aktiviteter individen medvetet utför i syfte att behålla och förbättra hälsa och prestations-förmåga, nå tävlingsresultat eller rekreation”.

Idrottsrelevans inom fysiologi/medicin/biomekanik

Forskningen ska ta sin utgångspunkt i fysisk aktivitet av betydelse för hälsa eller fysisk prestation eller båda. Forskningen ska handla om biologiska funktioner samt mekanismer och metoder som främjar hälsa och idrottsprestation.

Idrottsrelevans inom humaniora/samhällsvetenskap

Idrottsrelevans har humanistiska och samhällsvetenskapliga studier av verksamheter som benämns som idrott och som i samhället och av utövarna uppfattas som idrott. Även studier om rörelsekulturer som inte benämns som idrott men som ryms inom CIF:s definition av idrott är relevanta. Med idrottsrelevans avses vidare att kunskapsbildningen ska syfta till att problematisera och utveckla idrottsverksamheter, exempelvis avseende prestation, tillgänglighet och mångfald.

Idrottsrelevans inom traumatologi/rehabilitering/ortopedi

Forskningen ska ta sin utgångspunkt i prevention och behandling av idrottsrelaterade skador. Forskningen ska handla om mekanismer vid skador samt metoder inom prevention, diagnostik och behandling av betydelse för idrottsprestation.

Relevans för Strategi 2025 (3 500 tecken inkl. blanksteg)

För att komma ifråga för beviljande av RF:s forskningsmedel behöver forskningsprojekten ha en tydlig anknytning till en eller flera av de tre strategiska områdena: livslångt idrottande, idrottens värdegrund och idrott i förening vilka ingår i Strategi 2025. Sökande ska beskriva forskningsprojektets relevans för idrottsrörelsens strategiska områden och mål, och hur kunskap producerad inom ramen för sökt projekt kan bidra till dessa.

Specifik målsättning och syfte med projektet (2 500 tecken inkl. blanksteg)

Ge en kort redogörelse för syftet med projektet.

Bakgrund och tidigare publicerade resultat (3 500 tecken inkl. blanksteg)

Redogör för tidigare relevant forskning, övergripande idéer, samt teori- och hypotesbildning som lett fram till nu aktuella frågeställningar. Litteraturhänvisningar ges på sedvanligt sätt. Referenserna listas under fliken Litteraturlista (Litt.lista).

Motiv och överväganden för att studera kvinnor och/eller män (1 500 tecken inkl. blanksteg)

Sökande ska, för de frågeställningar som projektet ska belysa, redogöra för:

 • aktuell kunskap, baserad på forskning, om kvinnor och män
 • om tillräcklig forskning saknas om kvinnor och/eller män
 • motiv om det finns särskild anledning att enbart studera kvinnor eller män

Metodik och arbetsplan (7 000 tecken inkl. blanksteg)

Ge en fullständig beskrivning av den metodik och teoribildning som ska användas. Ange den utrustning som står till buds och den som behöver nyanskaffas (specificeras under fliken Ekonomi). Arbetsplanen ska omfatta en beskrivning av hur arbetet ska läggas upp, eventuella delstudier, eventuella powerberäkningar samt en tidsplan.

Preliminära resultat (2 500 tecken inkl. blanksteg)

Beskriv eventuella egna preliminära resultat som erhållits inom eller i anslutning till aktuellt projekt.

Det går inte att lägga in figurer, tabeller och diagram i textfälten. Under textfältet i preliminära resultat finns en länk för att ladda upp en pdf med enbart figurer, tabeller eller diagram tillsammans med kort beskrivande text.

Litteraturlista (3 500 tecken inkl. blanksteg)

Refererad litteratur anges på sedvanligt sätt (författare, titel, källa) på svenska eller engelska.

Ekonomisk plan

Projektbidrag kan sökas för att täcka kostnader för personal (inkl LKP), drift och apparatur. Viktigt är att ange möjligheter till samfinansiering av projektet. Den sökande kan söka både medel från CIF och RF för samma projekt (se CIF:s allmänna villkor) och kan beviljas med maxbelopp 400 000 kronor från CIF och 400 000 kronor från RF. Om ansökan görs både för CIF-bidrag och RF-bidrag ska sökanden ange en budget på maximalt 800 000 kronor.

Specifikation av kostnader

Under denna flik ska de kostnader som tas upp under personal, apparatur och drift specificeras och motiveras. Det är endast de kostnader som söks från CIF och/eller RF som ska specificeras.

Tjänster/Lönekostnader

Personalkostnader kan vara lönemedel för projektledaren samt lönemedel för medarbetare i projektet. Specificera dem var för sig om du har flera personers lönekostnader i projektet. Ersättning för försökspersoner specificeras för sig.

Resor

Resekostnader kan vara kostnader för resor kopplade till projektet samt kostnader för internationellt forskarutbyte, det vill säga resor och uppehälle.

Indirekta kostnader

Om påslag för indirekta kostnader kommer att göras måste dessa anges.

Övriga finansiärer

Här ska du ange vilka finansiärer du har sökt eller planerar att söka medel ifrån förutom från CIF och/eller RF, exempelvis ett specialidrottsförbund. Ange finansiär, sökt belopp samt eventuellt erhållet belopp. Dessa kostnader behöver inte specificeras mer än så.

Rapportering av avslutade CIF-projekt

För att vara berättigad till att söka nya bidrag för år 2019 måste slutrapport och ekonomisk redovisning för avslutade projekt vara inskickade. Detta görs i det digitala ansökningssystemet senast måndagen den 17 september 2018. Läs mer om detta på webbplatsen under rubriken Slutredovisning av forskningsbidrag.

De projekt som ska slutredovisas i det digitala ansökningssystemet i september 2018 är avslutade projekt och tjänster där dispositionstiden har gått ut per 2018-06-30.

Curriculum vitae för huvudsökande (9 500 tecken inkl. blanksteg)

En kortfattad beskrivning av huvudsökandes meriter ska fyllas i. De punkter som eventuellt inte är aktuella för dig hoppar du över.

Specificera:

 • Högskoleexamen (år, ämnesområde)
 • Doktorsexamen (år, disciplin/ämnesområde, avhandlingens titel)
 • Postdoktorsvistelser (år och placering)
 • Docentkompetens (år)
 • Professor (år)
 • Nuvarande anställning, avtalstid, andel forskning i anställningen
 • Tidigare anställningar och avtalstider (ange typ av anställning)
 • Särskilda skäl till avräknad tid från den aktiva forskningstiden. Giltiga skäl är föräldraledighet, sjukdom, förtroendeuppdrag, tjänstgöring inom totalförsvaret, AT samt specialistutbildning. Ange datum och antal månader.
 • Personer som avlagt doktorsexamen under din handledning (namn, disputationsår)
 • Doktorander som för närvarande handleds av dig (namn, beräknat disputationsår)
 • Övrig information av betydelse för ansökan

Publikationer för huvudsökande (15 000 tecken inkl. blanksteg)

En lista över de senaste fem årens egna publikationer. Bland dessa ska de fem publikationer som är mest centrala för det nu aktuella projektet markeras med en asterisk (*).

Sortera publikationerna under numrerade rubriker i denna ordning:

 1. Referee-bedömda artiklar och bokkapitel.
 2. Referee-bedömda konferensbidrag vars resultat inte finns i andra publikationer.
 3. Översiktsartiklar, bokkapitel och böcker.
 4. Populärvetenskapliga artiklar
 5. För nydisputerade forskare: Ange vilka artiklar som ingick i avhandlingen alternativt ange titel på monografi som utgör avhandlingen.

Observera! Inkludera endast artiklar som är publicerade eller accepterade för publicering.

Samverkan

I projektet kan du ha tre medsökande forskare och om du har en samverkan med idrotten ska du ange samverkanspart i form av kontaktperson eller organisation.

Ange namn, titel, e-postadress, lärosäte och institution på maximalt tre medsökande forskare.

Ange också organisation, namn, funktion och e-postadress för eventuell samverkanspart inom idrottsrörelsen.

Curriculum vitae samt publikationer för medsökande forskare (totalt 9 500 tecken inkl. blanksteg)

En kortfattad beskrivning av de sökandes meriter och publikationer. Observera att utrymmet ska räcka för maximalt tre medsökandens CV.

Samverkansplan (2 500 tecken inkl. blanksteg)

Skriv en kortfattad beskrivning av vem som gör vad i projektet och vad var och en ska bidra med. Samverkansplanen är en viktig del i bedömningen av genomförbarheten.

Forskningsprojekt som söks inom ramen för RF-bidrag kan vara i  nära samverkan med någon part inom idrottsrörelsen, exempelvis specialidrottsförbund, specialidrottsdistriktsförbund, Riksidrottsförbundet eller deras distriktsförbund. Det ska av ansökan framgå på vilket sätt samverkan sker, med vilket/vilka förbund samverkan sker, om kontakt är etablerad samt uppgifter om kontaktperson.

Etikprövning

Notera att viss forskning bara får genomföras om den har godkänts vid en etikprövning. Syftet med etikprövningslagen är att skydda människor som är föremål för forskning, såväl fysiskt, psykiskt som integritetsmässigt. På liknande sätt kräver till exempel djurskyddslagen att användning av djur i djurförsök ska godkännas från etisk synpunkt av en djurförsöksetisk nämnd innan forskningen påbörjas.

Godkännande från etikprövning ska vara klart innan forskningen påbörjas men behöver inte skickas med ansökan. CIF/RF förutsätter att godkännande finns innan forskningsarbetet inleds.

Skicka in ansökan

När du fyllt i alla fält och du anser att ansökan är klar går du tillbaka till förstasidan och klickar på den ansökan som ska skickas in. Klicka sedan på rubriken ”Skicka in”. När ansökan kommit fram får du ett e-postmeddelande med en bekräftelse på att din ansökan har registrerats hos oss. Ända fram till dess att systemet stänger kl. 17.00 den 17 september kan du återta din ansökan, göra justeringar och skicka in den igen. Klicka då på rubriken ”Återta”.

Genom att signera ansökan digitalt intygar den sökande att det förvaltande organet godkänt sitt åtagande att stödja den aktuella forskningen samt att ställa anställning, lokaler och utrustning till förfogande. Prefekt eller motsvarande som är kontaktperson för det förvaltande organet ska anges med namn, titel samt e-postadress. Observera att signering ska ha skett innan ansökningssystemet stänger.

En nyhet i och med detta är att du måste registrera ditt personnummer. Personnumret kommer enbart att användas för att du ska kunna signera ansökan och kommer inte att användas i något annat syfte. Du som har ett konto sen tidigare måste lägga till ditt personnummer bland de övriga personuppgifterna.

Den sökande ansvarar för att ansökan är fullständig. Annat material som bifogas kommer inte att bedömas. Vi godkänner inte kompletteringar efter sista ansökningsdatum, bortsett från sådana som vi uttryckligen ber om.

Spara din ansökan

Om du önskar kan du spara ansökan som en pdf-fil på din dator enligt följande:

 • Tryck på Visa/skriv ut.
 • Högst upp i webbläsarens (Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Mozilla eller Opera) meny hittar du en pdf-ikon som du klickar på. Kontrollera att den webbläsare du använder har detta installerat. Annars kontakta din IT-avdelning.
 • Spara på valfri plats.
 • En ruta kommer fram med texten “Konvertering till pdf-förlopp”.
 • Vänta till det står ”Klart”.

Bedömning

Bedömningen sker i tre steg: först bedöms idrottslig relevans. En ansökan som bedöms sakna idrottsrelevans går inte vidare för bedömning. För projekt med idrottsrelevans sker en bedömning av fyra kriterier: (a) nytänkande och originalitet (b) projektets vetenskapliga kvalitet (c) sökandes kompetens för projektet (d) genomförbarhet. För bedömningen av a-d används en sjugradig skala (1-7) där sju (7) är högsta betyg.

Slutligen bedömer RF ansökningarnas relevans för, och kunskapsbidrag till, Strategi 2025. För bedömning av relevans för Strategi 2025 används en tregradig skala (1-3) där tre är högsta betyg. RF:s bedömningsgrupp. RF:s bedömargrupp består av sakkunniga från olika delar av verksamheten (barn- och ungdomsidrott, elitidrott, inkludering, intressepolitik, utbildning samt eventuellt ytterligare funktion beroende på forskningsprojektets inriktning), som sammantaget omfattar de olika strategiska områdena. Bedömningsgruppen kommer att bedöma a) strategisk relevans, b) överförbarhet/generaliserbarhet samt c) den praktiknära ansatsen i form av samverkan med idrotten.

Beslut

Beslut om tilldelning tas i december 2018 av Riksidrottsstyrelsen. Beslut publiceras den 18 december på RF:s webbplats. För forskningsprojekt som tilldelats forskningsbidrag skrivs därefter avtal mellan RF och berört lärosäte.

RF:s villkor för beviljade forskningsprojekt

Beviljade forskningsprojekt kommer att utgöra en del av RF:s beställarstyrda forskning. Det inbegriper avtalsskrivning mellan RF och ansvarig forskare för det beviljande projektet, samt särskild ordning för rapportering. Därtill önskar idrottsrörelsen, via RF, vara involverade i slutliga formuleringar av exempelvis frågeställningar och urval.

Dispositionstid

Specificeras i det avtal som skrivs med RF.

Ytterligare frågor

Vid frågor om RF:s utlysning, kontakta:
Jenny Svender, FOU-ansvarig på Riksidrottsförbundet, jenny.svender@rf.se

För mer information om det digitala ansökningssystemet kontakta CIF:s kansli:
Marie Broholmer, tel. 08-120 537 62, marie.broholmer@gih.se
Christine Dartsch, tel. 08-120 537 60, christine.dartsch@gih.se