Utlysning forskningsbidrag 2019

Forskningsbidrag finns nu att söka från Centrum för idrottsforskning (CIF) för 2019. Total summa att fördela inför 2019 är cirka 21 miljoner kronor.

Ansökan görs digitalt via CIF:s webbplats. Regler och anvisningar för hur ansökan skall utformas finns att läsa här. Skicka in ansökan elektroniskt via ansökningssystemet senast måndagen den 17 september 2018 kl. 17.00 (svensk tid). Nytt för i år är att ansökan ska signeras digitalt med bankID och ska göras innan ansökningssystemet stängs.

Allmänna villkor

Idrottsforskning kan ta sin utgångspunkt i samtliga vetenskapsområden och alla ansökningar ska ha en tydlig idrottsrelevans. CIF:s definition av idrottsrelevans finns att läsa via länken Definition av idrottsrelevans. Av ansökan ska framgå vilka motiv och överväganden projektet har för att studera kvinnor och/eller män.

Du som tidigare har erhållit projektbidrag, lönemedel till tjänst eller organisationsbidrag och där dispositionstiden har gått ut ska slutredovisa detta senast den 17 september 2018. För att vara berättigad till nya bidrag för år 2019 måste slutrapport och ekonomisk redovisning vara inlämnad för projekt där dispositionstiden gått ut.

Strategisk satsning

CIF har två prioriterade områden: forskning om elitidrott samt barn- och ungdomsidrott och ansökningar med hög kvalitet inom dessa områden premieras.

Projektbidrag

CIF ser möjlighet att bevilja bidrag upp till högst 400 000 kronor per år. Projekt som beviljas avses att genomföras under 2019. Projektbidrag förvaltas av respektive mottagares institution och kan disponeras från januari 2019 och två år framåt. Det finns ingen begränsning för hur många år ett forskningsprojekt kan få bidragstilldelning från CIF. Det går att söka bidrag till doktorandprojekt i form av lönemedel och driftsmedel i ansökan till projektbidrag.

Lönemedel till nydisputerade

Sökanden ska ha disputerat under den senaste sjuårsperioden. Bidraget utbetalas med 450 000 kronor per år. Beviljade lönemedel avser ett år i taget och kan efter redovisning och förnyad ansökan förlängas som längst upp till fyra år.

Bidrag till organisation, samverkan och nätverkande

Bidrag kan utgå till en svensk förening/organisation eller ett nätverk vars verksamhet är att skapa förutsättningar för samarbete mellan forskare eller nätverkande mellan forskare och andra engagerade inom idrottsforskning. CIF ser positivt på nya konstellationer och mötesplatser för samverkan. Bidraget kan sökas för att arrangera konferenser och seminarier där resultat av idrottsforskning presenteras eller diskuteras.

Bidrag med inriktning mot Riksidrottsförbundets Strategi 2025

I samarbete med Riksidrottsförbundet (RF) sker en utlysning av forskningsbidrag med inriktning mot RF:s Strategi 2025. Forskningsprojektet ska utgöra ett kunskapsbidrag till utveckling inom de strategiska områdena: livslångt idrottande, idrottens värdegrund och idrott i förening. RF avsätter totalt 1 200 000 kronor för 2019. Den sökande kan söka medel från CIF och RF för samma projekt och kan beviljas bidrag med 400 000 kronor från CIF och 400 000 kronor från RF. Separata regler och anvisningar gäller för denna utlysning. Vetenskaplig granskning görs av CIF och beslut om tilldelning görs av RF.

Beslut om bidrag

Beslut om CIF:s ordinarie bidrag fattas av CIF:s styrelse den 29 november 2018 efter beredning av dess vetenskapliga råd. Beslut om tilldelning publiceras på CIF:s webbplats den 30 november 2018. Beslutsbrev och eventuellt kontrakt skickas ut i december. Bidrag beviljas under förutsättning att medel tilldelas CIF i minst nuvarande omfattning. Beslut och utbetalning av RF:s bidrag görs av RF.

Tidsplan

29 juni 2018 – Utlysningen öppnar
17 september 2018 – Utlysningen stänger
18 september-7 november 2018 – Granskningsperiod
29 november 2018 – CIF:s styrelse beslutar om tilldelning
30 november 2018 – Besluten publiceras på CIF:s webbplats
December 2018 – Beslutsbrev och ev. kontrakt skickas ut
Januari 2019 – Kontrakten returneras och bidragen betalas ut
Januari 2019-december 2020 – Dispositionstid
September 2021 – Slutrapportering av beviljade projekt

Upplysningar

Marie Broholmer, telefon: 08-120 537 62, e-post: marie.broholmer@gih.se
Christine Dartsch, telefon: 08-120 537 60, e-post: christine.dartsch@gih.se