Idrottsrelevans

CIF stödjer forskning om idrott. I rådande läge med de mycket begränsade ekonomiska resurser som CIF förfogar över, har styrelsen formulerat nedanstående definitioner av ”idrottsrelevans” för den forskning som stöds av CIF. Därigenom kan i nuläget forskning som omfattar behandling av de stora folksjukdomarna och degenerativa sjukdomar i rörelseorganen inte finansieras.

CIF:s definition av idrott

Idrott kan brett definieras som ”alla de fysiska aktiviteter individen medvetet utför i syfte att behålla och förbättra hälsa och prestationsförmåga, nå tävlingsresultat och rekreation”.

CIF:s definition av idrottsrelevans inom humaniora/samhällsvetenskap

Idrottsrelevans har humanistiska och samhällsvetenskapliga studier av verksamheter som benämns som idrott och som i samhället och av utövarna uppfattas som idrott. I vissa fall kan det vara relevant att tänja på denna definition, till exempel då studieobjektet utgörs av någon form av rörelsekultur som normalt sett inte benämns som idrott, men som kan rymmas under definitionen av idrott ovan. Med idrottsrelevans avses vidare att kunskapsbildningen ska syfta till att problematisera och utveckla idrottsverksamheter, exempelvis avseende prestation, tillgänglighet och mångfald.

CIF:s definition av idrottsrelevans inom fysiologi/medicin/biomekanik

Forskningen ska ta sin utgångspunkt i fysisk aktivitet eller träning, som ska vara centrala komponenter i projekten. Forskningen ska handla om de kroppsliga funktioner som har betydelse för fysisk prestation och/eller hälsa samt effekter av och mekanismer vid fysisk aktivitet eller träning.

Studier som adresserar problem vid för mycket eller för lite fysisk aktivitet eller träning kan bedömas ha idrottsrelevans, men inte generellt forskning som syftar till behandling av sjukdom med hjälp av eller med visst inslag av idrott och fysisk aktivitet.

CIF:s definition av idrottsrelevans inom traumatologi/rehabilitering/ortopedi

Forskningen ska ta sin utgångspunkt i prevention och behandling av idrottsrelaterade skador. Forskningen kan handla om mekanismer vid skador samt metoder inom prevention, diagnostik och behandling.