Strategi och prioriteringar

CIF:s styrelse har en strategi vars syfte är att tydliggöra prioriteringar och mål för verksamheten. CIF har två prioriterade områden: forskning om elitidrott samt barn – och ungdomsidrott och ansökningar med hög kvalitet inom dessa områden premieras.

CIF:s styrelse ger därmed de vetenskapliga råden i uppdrag att identifiera och redovisa projekt som ligger inom de prioriterade områdena och premiera dessa.

Definitioner

CIF:s styrelse klargör nedan några definitioner:

  • Barn- och ungdomsidrott omfattar barn och ungdomar upp till 20 år. Forskningens syfte och frågeställningar ska ha fokus på barns och ungdomars idrottande på fritiden och i skolan.
  • Elitidrottsforskning ska främja svensk idrotts internationella konkurrenskraft på högsta tävlingsnivå. Forskningens resultat ska stödja individer och lag delaktiga i en elitsatsning eller belysa elitidrottens villkor och roll i samhället. En elitsatsning är i detta sammanhang en krävande, specialiserad och organiserad idrottsverksamhet med uttalade prestations- och resultatmål.