CIF:s vetenskapliga råd granskar och bedömer CIF:s forskningsansökningar

CIF:s vetenskapliga råd

Till Centrum för idrottsforskning är knutet ett vetenskapligt råd som består av tolv ledamöter. Ledamöterna utses av styrelsen efter samråd med Vetenskapsrådet.

Det vetenskapliga rådet har till uppgift att inför styrelsen svara för den vetenskapliga bedömningen av ansökningar om forskningsstöd.

2018 har CIF:s vetenskapliga råd följande sammansättning:

Humaniora/samhällsvetenskap

Kari Fasting (ordf)
Professor i idrottssociologi
Norges idrottshögskola

Christer Ericsson
Professor emeritus i idrottshistoria
Örebro universitet

Pierre-Nicolas Lemyre
Professor i psykologi
Norges Idrottshögskola

Göran Patriksson
Professor emeritus i pedagogik
Göteborgs universitet

Fysiologi/medicin/biomekanik

Eva Jansson (ordf)
Professor i fysiologi
Karolinska Institutet

Jens Bojsen-Møller
Professor i biomekanik
Syddansk universitet

Olli J Heinonen
Professor i hälsa och fysisk aktivitet
Turku universitet

Ylva Hellsten
Professor i integrativ fysiologi
Köpenhamns universitet

Ortopedi/traumatologi/rehabilitering

Ronny Lorentzon (ordf)
Professor emeritus i ortopedi
Umeå universitet

Paul Ackermann
Docent i ortopedi
Karolinska Institutet

Maria Hagströmer
Docent i fysioterapi
Karolinska Institutet

Grethe Myklebust
Professor i fysioterapi
Norges idrottshögskola