Forskningsprogram med inriktning hälsa och prestation inom idrott för barn och ungdom

Beslut om extra forskningsprogram 2014

Vid CIF:s styrelsemöte den 10 juni 2014 beslutades att bevilja följande ansökan:

Projekt

Could Daily School Physical Activity Lead to Improved School Performance and Better Skeleton, Neuromuscular Function and General Health in Adulthood?- A Long-Term Prospective Randomized Controlled Trial (RCT)

Projektledare

Professor Magnus Karlsson, Avdelningen för ortopedi, Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus i Malmö

Belopp

CIF beviljar forskningsprogrammet ett anslag om 1 000 000 kronor per år under två år med möjlighet till förlängning med ett år, förutsatt att medel tilldelas CIF i minst nuvarande omfattning.

Bakgrund

I en långsiktig strategisk satsning har Centrum för idrottsforskning beslutat att satsa på ett forskningsprogram kring hälsa och prestation med inriktning barn- och ungdomsidrott. Med forskningsprogram avses ett planerat forskningsarbete som är mera omfattande än ett enstaka forskningsprojekt och som ska vara mångvetenskapligt. Internationellt samarbete får gärna ingå.

4 mars var sista ansökningsdag och 19 ansökningar inkom där projektledarna kom från elva olika svenska lärosäten. Eftersom detta var en utlysning av forskningsprogram med mångvetenskaplig inriktning ingick ett flertal forskare från olika lärosäten i varje projekt. Totalt ingick 124 forskare från 30 olika universitet från tio olika länder i de olika projekten.

Läs vilka ansökningar som inkom (pdf, 252 kB)