Regler och anvisningar för ansökan om bidrag till forskningssamarbeten inom idrottsforskning 2016

Vänligen läs igenom följande information innan du påbörjar en ansökan. Var ute i god tid när du ska lämna in en ansökan, ha marginaler för eventuella problem.

ALLMÄNNA VILLKOR

Centrum för idrottsforskning (CIF) utlyser extra bidrag till etablering av gränsöverskridande och nyskapande forskningssamarbeten inom idrottsforskning.

Med ett forskningssamarbete avses ett samarbete mellan minst tre forskargrupper och/eller lärosäten.

Syftet är att initiera innovativa projekt genom gränsöverskridande samarbeten mellan lärosäten och/eller forskargrupper inom idrottsforskning. CIF:s styrelse ser gärna att nya forskningssamarbeten skapas och prioriterar därmed dessa.

För denna ansökan är det viktigt att huvudsökandens och medsökandes kompetenser och uppgifter vad gäller det sökta bidraget framgår. En tydlig beskrivning av ekonomin ska ingå där det framgår hur de olika deltagande grupperna/lärosätena använder sitt bidrag.

Ansökningsperiod

Sista dag för ansökan är tisdagen den 7 juni 2016 kl 17.00 (svensk tid).

Vem kan söka?

Ansökan ska ha en huvudsökande som också är projektsamordnare och vetenskapligt ansvarig för projektet samt för medsökande.

Huvudsökanden/projektsamordnaren ska ha svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen eller annan motsvarande kompetens och vara knuten till ett lärosäte i Sverige. Projektsamordnaren ska vara anställd av det förvaltande organet när bidragsperioden börjar men behöver inte vara anställd vid ansökningstillfället.

Medsökande är de forskare som är mest relevanta för den föreslagna forskningens genomförande.

Förvaltning

Forskningsbidrag ska förvaltas av det lärosäte där huvudsökanden/projektsamordnaren är anställd. Bidraget kan endast förvaltas av svenskt lärosäte.

För hur lång tid kan bidrag sökas?

Bidraget kan disponeras från oktober 2016 och två år framåt.

Hur stort bidrag kan sökas/erhållas?

CIF ser möjlighet att bevilja anslag på 400 000—800 000 kronor.

Språk

Ansökan ska skrivas på engelska.

Hur söker jag bidrag?

Eftersom detta är en extraordinär utlysning kommer dessa ansökningar inte att hanteras via CIF:s normala digitala ansökningssystem. Inga speciella ansökningsformulär ska användas utan ansökan skickas in som en pdf med innehåll enligt anvisningar nedan. Bidraget kan enbart sökas via e-post till cif@gih.se.

FORSKNINGSANSÖKAN

Forskningsansökan ska ge en så fullständig beskrivning av projektet som möjligt.

Projekt (2 500 tecken inkl blanksteg)

Här skriver du projekttitel samt gör en sammanfattande projektbeskrivning.

Idrottsrelevans och betydelse (1 500 tecken inkl blanksteg)

Förklara vilken relevans och betydelse detta projekt har för idrott.  För ansökan gäller att det ska finnas en tydlig idrottsrelevans.

CIF:s definition av idrottsrelevans

Idrott kan brett definieras som ”alla de fysiska aktiviteter individen medvetet utför i syfte att behålla och förbättra hälsa och prestationsförmåga, nå tävlingsresultat och rekreation”.

Specifik målsättning och syfte med projektet (2 500 tecken inkl blanksteg)

Ge en kort redogörelse för syftet med projektet.

Bakgrund och tidigare publicerade resultat (3 500 tecken inkl blanksteg)

Redogör för tidigare relevant forskning, övergripande idéer, samt teori- och hypotesbildning som lett fram till nu aktuella frågeställningar. Beskriv hur forskningen i projektet relaterar till tidigare forskning och samarbeten som genomförts av de sökande. Litteraturhänvisningar ges på sedvanligt sätt. Referenserna listas under Litteraturlistan (se nedan).

Metodik och arbetsplan (7 000 tecken inkl blanksteg)

Ge en fullständig beskrivning av metodik och teoribildning som ska användas. Ange utrustning som står till buds och vad som behöver nyanskaffas. Arbetsplanen ska omfatta en beskrivning av hur arbetet ska läggas upp, eventuella powerberäkningar samt en tidsplan.

Samverkansplan (2500 tecken inkl blanksteg)

Beskriv och motivera forskningssamarbetet och förklara på vilket sätt det är nyskapande och gränsöverskridande samt på vilket sätt forskargrupperna ska samverka.

Litteraturlista

Refererad litteratur anges på sedvanligt sätt (författare, titel, källa) i huvudsak på engelska.

Ekonomisk plan

Projektbidrag kan sökas för att täcka kostnader för personal (inkl. LKP), drift och apparatur. Kostnaderna specificeras och motiveras. Viktigt är att ange hur medsökande använder sin del av bidraget. Det är endast de kostnader som söks från CIF som ska specificeras.

Personalkostnader

Personalkostnader kan vara lönemedel för projektsamordnaren samt lönemedel för medsökande i projektet. Specificera dem var för sig om du har flera personers lönekostnader i projektet. Ersättning för försökspersoner specificeras för sig.

Resor

Resekostnader kan vara kostnader för resor kopplade till projektet samt kostnader för internationellt forskarutbyte.

Publiceringskostnader

Kostnader för publicering och översättning.

Indirekta kostnader

Om påslag för indirekta kostnader kommer att göras måste dessa anges.

Övriga finansiärer

Här ska du ange vilka finansiärer du har sökt eller planerar att söka medel ifrån. Ange finansiär, sökt belopp samt eventuellt erhållet belopp. Dessa kostnader behöver inte specificeras mer än så.

Curriculum vitae för huvudsökande/projektsamordnare (8 000 tecken inkl blanksteg)

En kortfattad beskrivning av huvudsökandes/projektsamordnarens meriter. De punkter som eventuellt inte är aktuella hoppar du över.

Specificera:

 • Högskoleexamen (år, ämnesområde)
 • Doktorsexamen (år, disciplin/ämnesområde, avhandlingens titel)
 • Postdoktorsvistelser (år och placering)
 • Docentkompetens (år)
 • Professor (år)
 • Nuvarande anställning, avtalstid, andel forskning i anställningen
 • Tidigare anställningar och avtalstider (ange typ av anställning)
 • Särskilda skäl till avräknad tid från den aktiva forskningstiden. Tex föräldraledighet, sjukdom, förtroendeuppdrag mm
 • Personer som avlagt doktorsexamen under din handledning (namn, disputationsår)
 • Doktorander som för närvarande handleds av dig (namn, beräknat disputationsår)
 • Övrig information av betydelse för ansökan

Publikationer för huvudsökande/projektsamordnaren (15 000 tecken inkl blanksteg)

En lista över de senaste fem årens egna vetenskapliga publikationer. Bland dessa ska de fem publikationer som är mest centrala för det nu aktuella projektet markeras. Publikationerna anges i huvudsak på engelska.

CV samt publikationer för medsökande (15 000 tecken inkl blanksteg för vardera medsökande)

Ange namn, titel, e-postadress, lärosäte, institution och de senaste fem årens vetenskapliga publikationer. Bland dessa ska de fem publikationer som är mest centrala för det nu aktuella projektet markeras. Publikationerna anges i huvudsak på engelska.

Etikprövning

Notera att viss forskning bara får genomföras om den har godkänts vid en etikprövning. Syftet med etikprövningslagen är att skydda människor som är föremål för forskning, såväl fysiskt, psykiskt som integritetsmässigt. På liknande sätt kräver till exempel djurskyddslagen att användning av djur i djurförsök ska godkännas från etisk synpunkt av en djurförsöksetisk nämnd innan forskningen påbörjas.

Godkännande från etikprövning ska vara klart innan forskningen påbörjas men behöver inte skickas till CIF. Vi förutsätter att godkännande finns innan forskningsarbetet inleds.

Skicka in ansökan

Skicka in ansökan i pdf-format via e-post till cif@gih.se senast kl 17.00 (svensk tid) den 7 juni 2016.

Följande intyg ska skannas in och bifogas ansökan:

 • Intyg om beredskapen för att ställa anställning, lokaler och utrustning till förfogande, undertecknat av prefekt/rektor vid projektsamordnarens lärosäte.
 • Intyg från medsökandes lärosäten om beredskapen för att ställa anställning, lokaler och utrustning till förfogande, undertecknat av prefekt/rektor vid lärosätena.

Projektsamordnaren ansvarar för att ansökan är fullständig. Annat material som bifogas kommer inte att bedömas. Vi godkänner inte kompletteringar efter sista ansökningsdatum, bortsett från sådana som vi uttryckligen ber om.

Bedömning

Sakkunniga kommer att utses och bistå CIF:s styrelse med bedömningen av ansökningarna.

Bedömningen sker i två steg: först bedöms idrottslig relevans. För projekt med idrottsrelevans sker därefter en bedömning av: (a) vetenskaplighet och originalitet (b) metodik och teoribildning samt (c) huvudsökande och medsökande gruppers kompetenser och möjlighet att genomföra projektet (d) grad av nyskapande och gränsöverskridande.

Beslut

Beslut om tilldelning sker senast i september 2016 och publiceras här på CIF:s webbplats. Beslutsbrev och kontrakt skickas ut i september 2016. Projektsamordnaren undertecknar det av CIF utsända kontraktet och medlen utbetalas till respektive anslagsförvaltande institution.

Dispositionstid

Dispositionstiden för medel är 2016-10-01—2018-12-31. Redovisning av projektet sker i sedvanlig ordning.

Ytterligare frågor

För mer information kontakta CIF:s kansli:
Marie Broholmer, tel 08-120 537 62, marie.broholmer@gih.se
Christine Dartsch, tel 08-120 537 60, christine.dartsch@gih.se

Ladda ner Regler och anvisningar extra utlysning 2016 (pdf, 468 kB)