Utlysningen stänger måndagen den 16 september 2019

Utlysning av forskningsbidrag år 2020

Forskningsbidrag finns nu att söka från Centrum för idrottsforskning (CIF) för 2020. Total summa att fördela inför 2020 är cirka 21 miljoner kronor.

  • Utlysning av projektbidrag
  • Utlysning av lönemedel till postdok inklusive ett basanslag
  • Utlysning av bidrag till organisation, samverkan och nätverkande

Ansökan görs digitalt via CIF:s digitala ansökningssystem.
Regler och anvisningar för hur ansökan skall utformas finns här.

Skicka in ansökan elektroniskt via ansökningssystemet senast måndagen den 16 september 2019 kl. 17.00 (svensk tid). Ansökan signeras digitalt med BankID och det ska göras innan ansökningssystemet stängs.

Allmänna villkor

Idrottsforskning kan ta sin utgångspunkt i samtliga vetenskapsområden och alla ansökningar ska ha en tydlig idrottsrelevans. CIF:s definition av idrottsrelevans finns att läsa Definition av idrottsrelevans. Av ansökan ska framgå vilka motiv och överväganden projektet har för att studera kvinnor och/eller män.

Du som tidigare har erhållit projektbidrag, lönemedel till tjänst eller organisationsbidrag och där dispositionstiden har gått ut ska slutredovisa detta senast den 16 september 2019. För att vara berättigad till nya bidrag för år 2020 måste slutrapport och ekonomisk redovisning vara inlämnad för projekt där dispositionstiden gått ut.

Prioriterade områden

CIF har två prioriterade områden: forskning om elitidrott samt barn- och ungdomsidrott och ansökningar med hög kvalitet inom dessa områden premieras.
Läs CIF:s definitioner här.

Projektbidrag

CIF ser möjlighet att bevilja bidrag upp till högst 400 000 kronor per år. Projektet ska planeras och genomföras under 2020. Projektbidrag förvaltas av respektive mottagares institution. Det finns ingen begränsning för hur många år ett forskningsprojekt kan få bidragstilldelning från CIF. Det går att söka bidrag till doktorandprojekt i form av lönemedel och driftsmedel i ansökan till projektbidrag.

Lönemedel till postdok

Sökanden ska ha disputerat under den senaste sjuårsperioden. Bidraget utbetalas med 450 000 kronor per år. Beviljade lönemedel avser ett år i taget och kan efter redovisning och förnyad ansökan förlängas som längst upp till fyra år. Första året kan man även söka ett basanslag på upp till 100 000 kronor för driftskostnader utöver lönemedel.

Bidrag till organisation, samverkan och nätverkande

Bidrag kan utgå till en svensk förening, organisation eller ett nätverk vars verksamhet är att skapa förutsättningar för samarbete mellan forskare eller nätverkande mellan forskare och andra engagerade inom idrottsforskning. CIF ser positivt på nya konstellationer och mötesplatser för samverkan. Bidraget kan sökas för att arrangera konferenser och seminarier där resultat av idrottsforskning presenteras eller diskuteras.

Beslut om bidrag

Beslut om CIF:s ordinarie bidrag fattas av CIF:s styrelse den 27 november 2019 efter beredning av dess vetenskapliga råd. Beslut om tilldelning publiceras på CIF:s webbplats den 28 november 2019. Bidrag beviljas under förutsättning att medel tilldelas CIF i minst nuvarande omfattning.

Upplysningar

Marie Broholmer, telefon: 08-120 537 62, e-post: marie.broholmer@gih.se
Christine Dartsch, telefon: 08-120 537 60, e-post: christine.dartsch@gih.se