Utlysning av forskningsbidrag år 2021

Forskningsbidrag finns nu att söka från Centrum för idrottsforskning (CIF) för 2021. Total summa att fördela inför 2021 är cirka 22 miljoner kronor.

  • Utlysning av projektbidrag
  • Utlysning av lönemedel till postdok inklusive ett basanslag
  • Utlysning av bidrag till organisation, samverkan och nätverkande

Ansökan skrivs på engelska och skickas in digitalt via CIF:s digitala ansökningssystem. Läs regler och anvisningar för hur ansökan skall utformas.

Skicka in ansökan elektroniskt via ansökningssystemet senast tisdagen den 15 september 2020 kl. 17.00 (svensk tid). Ansökan signeras digitalt med BankID och det ska göras innan ansökningssystemet stängs.

Allmänna villkor

Idrottsforskning kan ta sin utgångspunkt i samtliga vetenskapsområden och alla ansökningar ska ha en tydlig idrottsrelevans. CIF:s definition av idrottsrelevans finns att läsa via länken Definition av idrottsrelevans. Av ansökan ska framgå vilka motiv och överväganden projektet har för att studera kvinnor och/eller män.

Du som tidigare har erhållit projektbidrag, lönemedel till tjänst eller organisationsbidrag och där dispositionstiden har gått ut ska slutredovisa detta senast den 15 september 2020. För att vara berättigad till nya bidrag för år 2021 måste slutrapport och ekonomisk redovisning vara inlämnad för projekt där dispositionstiden gått ut.

Prioriterade områden

CIF har två prioriterade områden: forskning om elitidrott samt barn- och ungdomsidrott och ansökningar med hög kvalitet inom dessa områden premieras.

Projektbidrag

CIF ser möjlighet att bevilja bidrag upp till högst 400 000 kronor per år. Projektet ska planeras och genomföras under 2021. Projektbidrag förvaltas av respektive mottagares institution. Det finns ingen begränsning för hur många år ett forskningsprojekt kan få bidragstilldelning från CIF. Det går att söka bidrag till doktorandprojekt i form av lönemedel och driftsmedel i ansökan till projektbidrag.

Lönemedel till postdok i 2 år

Sökanden ska ha disputerat under den senaste sjuårsperioden. Bidraget utbetalas med 550 000 kronor per år. Beviljade lönemedel avser ett år i taget och kan efter redovisning och förnyad ansökan förlängas med 1 år. Första året kan man även söka ett basanslag på upp till 100 000 kronor för driftskostnader utöver lönemedel.

Bidrag till organisation, samverkan och nätverkande

Bidrag kan utgå till en svensk förening/organisation eller ett nätverk vars verksamhet är att skapa förutsättningar för samarbete mellan forskare eller nätverkande mellan forskare och andra engagerade inom idrottsforskning. CIF ser positivt på nya konstellationer och mötesplatser för samverkan. Bidraget kan sökas för att arrangera konferenser och seminarier där resultat av idrottsforskning presenteras eller diskuteras.

Beslut om bidrag

Beslut om CIF:s ordinarie bidrag fattas av CIF:s styrelse den 2 december 2020 efter beredning av dess vetenskapliga råd. Beslut om tilldelning publiceras på CIF:s webbplats den 3 december 2020. Bidrag beviljas under förutsättning att medel tilldelas CIF i minst nuvarande omfattning.

Upplysningar

Marie Broholmer, telefon: 08-120 537 62, e-post: marie.broholmer@gih.se
Christine Dartsch Nilsson, telefon: 08-120 537 60, e-post: christine.dartsch@gih.se