FAQ

Allmänt

Allmänna villkor

Idrottsforskning kan ta sin utgångspunkt i samtliga vetenskapsområden och alla ansökningar ska ha en tydlig idrottsrelevans. Av ansökan ska framgå vilka motiv och överväganden projektet har för att studera kvinnor och/eller män. Du som har erhållit projektbidrag och där dispositionstiden

Personuppgiftsbehandling

Personuppgifterna som du själv matar in i ansökningssystemet lagras och behandlas i detta system för att administrera ansökningar. Ansökningarna administreras av CIF:s handläggare och kommer också att lämnas ut till externa granskare i CIF:s vetenskapliga råd samt CIF:s styrelse. Genom

Vem kan söka?

Behöriga att söka bidrag 2020 är disputerade forskare och som har slutredovisat projekt och tjänster vars dispositionstid har gått ut. Varje ansökan ska ha en huvudsökande som också är projektledare och vetenskapligt ansvarig för projektet. Huvudsökanden ska vara aktiv i

Förvaltning

Forskningsbidrag för projekt och tjänster kan endast förvaltas av svenskt lärosäte.

Språk

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska.

Ansökningsperiod för forskningsbidrag 2020

Ansökan om forskningsbidrag från CIF sker vid ett tillfälle per år. För kommande budgetår (2020) öppnar CIF:s ansökningssystem i mitten av juni och stänger måndagen den 16 september 2019 kl 17.00 (svensk tid). Observera att vi enbart tar emot ansökningarna

Idrottsrelevans och betydelse (1 500 tecken inkl blanksteg)

Förklara vilken relevans och betydelse detta projekt har för idrott.  För samtliga ansökningar gäller att det ska finnas en tydlig idrottsrelevans och vi välkomnar projekt som sker i direkt dialog med idrottsrörelsen. CIF stödjer forskning om idrott. I rådande läge

Idrottsrelevans inom fysiologi/medicin/biomekanik

Forskningen ska ta sin utgångspunkt i fysisk aktivitet av betydelse för hälsa eller fysisk prestation eller båda. Forskningen ska handla om biologiska funktioner samt mekanismer och metoder som främjar hälsa och idrottsprestation.

Idrottsrelevans inom humaniora/samhällsvetenskap

Idrottsrelevans har humanistiska och samhällsvetenskapliga studier av verksamheter som benämns som idrott och som i samhället och av utövarna uppfattas som idrott. Även studier om rörelsekulturer som inte benämns som idrott men som ryms inom CIF:s definition av idrott är

Idrottsrelevans inom traumatologi/rehabilitering/ortopedi

Forskningen ska ta sin utgångspunkt i prevention och behandling av idrottsrelaterade skador. Forskningen ska handla om mekanismer vid skador samt metoder inom prevention, diagnostik och behandling av betydelse för idrottsprestation.

Hur fungerar CIF:s digitala ansökningssystem?

Du behöver inte klicka på någon ”spara”-knapp eftersom systemet sparar all text direkt när du fyller i fälten. Du kan gå in i ansökan hur många gånger som helst fram till att systemet stänger för att lägga till, justera eller

Tidigare användare

Har du skapat ett konto under en tidigare ansökningsomgång använder du samma konto även i år. Har du glömt ditt lösenord klicka på länken “Glömt lösenord?”. Har du bytt e-postadress vänligen kontakta oss via mejl cif@gih.se så ändrar vi din

Ny användare – skapa konto

Ange för- och efternamn samt e-postadress för dig själv som projektledare. Ett e-postmeddelande skickas till angiven e-postadress med ditt lösenord. När du loggat in i systemet med ditt nya lösenord kan du klicka på länken ”Redigera personuppgifter” för att fylla

Curriculum vitae för huvudsökande (9 500 tecken inkl blanksteg)

En kortfattad beskrivning av den sökandes meriter ska fyllas i. De punkter som eventuellt inte är aktuella för dig hoppar du över. Specificera: Högskoleexamen (år, ämnesområde) Doktorsexamen (år, disciplin/ämnesområde, avhandlingens titel) Postdoktorsvistelser (år och placering) Docentkompetens (år) Professor (år) Nuvarande

Rapportering av avslutade projekt

För att vara berättigad till att söka nya bidrag för år 2020 måste slutrapport och ekonomisk redovisning för avslutade projekt vara inskickade. Detta görs i det digitala ansökningssystemet senast måndagen den 16 september 2019. Läs mer om detta på webbplatsen

Publikationer (15 000 tecken inkl blanksteg)

En lista över de senaste fem årens egna vetenskapliga publikationer. Inkludera endast artiklar som är publicerade eller accepterade för publicering. Bland dessa skall de fem publikationer som är mest centrala för det nu aktuella projektet markeras med en asterisk (*).

Etikprövning

Notera att viss forskning bara får genomföras om den har godkänts vid en etikprövning. Syftet med etikprövningslagen är att skydda människor som är föremål för forskning, såväl fysiskt, psykiskt som integritetsmässigt. Godkännande från etikprövning ska vara klart innan forskningen påbörjas

Hur och när skickar jag in ansökan?

När du fyllt i alla fält och du anser att ansökan är klar går du tillbaka till förstasidan och klickar på den ansökan som ska skickas in. Klicka sedan på rubriken ”Skicka in”. När ansökan kommit fram får du ett

Bedömning

Till Centrum för idrottsforskning är knutet ett vetenskapligt råd som består av tolv ledamöter. Ledamöterna utses av styrelsen efter samråd med Vetenskapsrådet. Det vetenskapliga rådet har till uppgift att göra den vetenskapliga bedömningen av ansökningarna. Läs vilka forskare som ingår

Beslut

CIF:s styrelse tar beslut om tilldelning den 27 november 2019. Beslut publiceras den 28 november på CIF:s webbplats www.centrumforidrottsforskning.se. Information om beslut Beslutsbrev och kontrakt skickas inte ut till sökanden. Du får istället tillgång till beslut, bedömning med utlåtande samt eventuellt

Nydisputerad

Vem kan söka?

Sökanden ska ha disputerat inom den senaste sjuårsperioden (inom spannet den 1 januari 2012 till den 1 november 2019) och ha svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen eller annan motsvarande kompetens och vara knuten till ett lärosäte i Sverige. Det examensdatum

Vad kan man söka?

CIF har fyra olika typer av ansökningar och i det digitala ansökningssystemet har de olika ansökningarna olika prefix. Var noga med att välja rätt ansökningstyp när du går in i systemet: Lönemedel till postdok Anges med prefixet D2020-. Fortsättningsprojekt För

För hur lång tid kan bidrag sökas?

Beviljat bidrag garanteras för 2020-2021, förutsatt att medel tilldelas CIF i minst nuvarande omfattning och att forskaren avancerar planenligt och avrapportering till CIF sker i vederbörlig ordning. Beviljade lönemedel avser ett år i taget och kan efter redovisning och förnyad

Hur många ansökningar kan skickas in?

En enskild forskare kan skicka in: en ansökan till projektbidrag en ansökan till postdok-tjänst en ansökan om bidrag till organisation, samverkan och nätverkande

Hur stora bidrag kan beviljas?

En enskild forskare kan från CIF beviljas ett projektbidrag på maximalt 400 000 kronor. Söker du dessutom en postdoktjänst kan du beviljas: 450 000 kr till lönemedel plus ett basanslag år 1 på maximalt 100 000 kr eller 450 000 kr till

Forskningsprogram

Forskningsprogrammet ska ge en så fullständig beskrivning av projektet som möjligt för de närmaste fyra åren. Projekt (2 500 tecken inkl blanksteg) Här anger du projekttitel, väljer ämnesområde, fyller i eventuellt EPN-nummer och anger ansvarig på förvaltande organ (prefekt eller

Bakgrund och tidigare publicerade resultat (3 500 tecken inkl blanksteg)

Redogör för tidigare relevant forskning, övergripande idéer, samt teori- och hypotesbildning som lett fram till nu aktuella frågeställningar. Litteraturhänvisningar ges på sedvanligt sätt. Referenserna listas under fliken Litteraturlista (Litt.lista).

Metodik och arbetsplan (7 000 tecken inkl blanksteg)

Ge en fullständig beskrivning av den metodik och teoribildning som ska användas. Arbetsplanen ska omfatta en beskrivning av hur arbetet ska läggas upp, eventuella delstudier, eventuella powerberäkningar samt en tidsplan. Projektplanen ska skrivas för fyra år.

Motiv och överväganden för att studera kvinnor och/eller män (1 500 tecken inkl blanksteg)

Sökande ska, för de frågeställningar som projektet ska belysa, redogöra för: aktuell kunskap, baserad på forskning, om kvinnor och män om tillräcklig forskning saknas om kvinnor och/eller män motiv om det finns särskild anledning att enbart studera kvinnor eller män

Preliminära resultat (2 500 tecken inkl blanksteg)

Beskriv eventuella egna preliminära resultat som erhållits inom eller i anslutning till aktuellt projekt. Det går inte att lägga in figurer, tabeller och diagram i textfälten. Under textfältet i preliminära resultat finns en länk för att ladda upp en pdf

Litteraturlista (3 500 tecken inkl blanksteg)

Refererad litteratur anges på sedvanligt sätt (författare, titel, källa) på svenska eller engelska.

Ekonomi

Tjänster/Lönekostnader Om du blir beviljad en postdok-ansökan kommer vi att betala ut ett fast belopp på 450 000 kronor per år. Du behöver därför inte ta upp denna kostnad i ansökan. Basanslag Ett basanslag på maximalt 100 000 kronor kan sökas för

Abstract (3 500 tecken)

Kort sammanfattning av doktorsavhandlingen.

Rapportering av tidigare erhållna medel

Rapportering av beviljade medel av pågående projekt Pågående CIF-projekt från 2018 och 2019 behöver inte delrapporteras på något sätt i ansökan. Rapportering av avslutade projekt För att vara berättigad till att söka nya bidrag för år 2020 måste slutrapport och

Projektbidrag

Vem kan söka?

Behöriga att söka bidrag 2020 är disputerade forskare och som har slutredovisat projekt och tjänster vars dispositionstid har gått ut. Varje ansökan ska ha en huvudsökande som också är projektledare och vetenskapligt ansvarig för projektet. Huvudsökanden ska vara aktiv i

Vad kan man söka?

CIF har fyra olika typer av ansökningar och i det digitala ansökningssystemet har de olika ansökningarna olika prefix. Var noga med att välja rätt ansökningstyp när du går in i systemet.      

För hur lång tid kan bidrag sökas?

Bidrag kan avse ett år, förutsatt att medel tilldelas CIF i minst nuvarande omfattning.

Hur många ansökningar kan skickas in?

En enskild forskare kan skicka in: en ansökan till projektbidrag en ansökan till postdok-tjänst en ansökan om bidrag till organisation, samverkan och nätverkande

Hur stora bidrag kan beviljas?

En enskild forskare kan från CIF beviljas ett projektbidrag på maximalt 400 000 kronor. Söker du dessutom en postdoktjänst kan du beviljas: 450 000 kr till lönemedel plus ett basanslag år 1 på maximalt 100 000 kr eller 450 000 kr till

Forskningsprogram

Forskningsprogrammet ska ge en så fullständig beskrivning av projektet som möjligt. Nedanstående rubriker motsvaras av en flik i det digitala ansökningssystemet. Projekt (2 500 tecken inkl. blanksteg) Här anger du projekttitel, väljer ämnesområde, fyller i eventuellt EPN-nummer och anger ansvarig på

Bakgrund och tidigare publicerade resultat (3 500 tecken inkl blanksteg)

Redogör för tidigare relevant forskning, övergripande idéer, samt teori- och hypotesbildning som lett fram till nu aktuella frågeställningar. Litteraturhänvisningar ges på sedvanligt sätt. Referenserna listas under fliken Litteraturlista (Litt.lista).

Motiv och överväganden för att studera kvinnor och/eller män (1 500 tecken inkl blanksteg)

Sökande ska, för de frågeställningar som projektet ska belysa, redogöra för: aktuell kunskap, baserad på forskning, om kvinnor och män om tillräcklig forskning saknas om kvinnor och/eller män motiv om det finns särskild anledning att enbart studera kvinnor eller män

Metodik och arbetsplan (7 000 tecken inkl blanksteg)

Ge en fullständig beskrivning av den metodik/hypotes och teoribildning som ska användas. Ange den utrustning som står till buds och den som behöver nyanskaffas (specificeras under fliken Ekonomi). Arbetsplanen ska omfatta en beskrivning av hur arbetet ska läggas upp, eventuella delstudier, eventuella

Preliminära resultat (2 500 tecken inkl blanksteg)

Beskriv eventuella egna preliminära resultat som erhållits inom eller i anslutning till aktuellt projekt. Det går inte att lägga in figurer, tabeller och diagram i textfälten. Under textfältet i preliminära resultat finns en länk för att ladda upp en pdf

Litteraturlista (3 500 tecken inkl blanksteg)

Refererad litteratur anges på sedvanligt sätt (författare, titel, källa) på svenska eller engelska.

Ekonomisk plan

Projektbidrag kan sökas för att täcka kostnader för personal (inkl LKP), drift och apparatur. Viktigt är att ange möjligheter till samfinansiering av projektet. Specifikation av kostnader Under denna flik ska de kostnader som tas upp under personal, apparatur och drift

Rapportering av tidigare erhållna medel

Rapportering av beviljade medel av pågående projekt Pågående CIF-projekt från 2018 och 2019 behöver inte delrapporteras på något sätt i ansökan. Rapportering av avslutade projekt För att vara berättigad till att söka nya bidrag för år 2020 måste slutrapport och

Rapportering av avslutade projekt

För att vara berättigad till att söka nya bidrag för år 2020 måste slutrapport och ekonomisk redovisning för avslutade projekt vara inskickade. Detta görs i det digitala ansökningssystemet senast måndagen den 16 september 2019. Läs mer om detta på webbplatsen

Forskningssamarbeten

I projektet kan du ha tre medsökande forskare. Ange namn, titel, e-postadress, lärosäte och institution. Curriculum vitae samt publikationer för medsökande forskare (totalt 9 500 tecken inkl. blanksteg) En kortfattad beskrivning av de sökandes meriter och publikationer. Observera att utrymmet

Dispositionstid

Dispositionstiden för projekt är 2020-01-01—2021-12-31.

Bidrag till organisation, samverkan och nätverkande

Vem kan söka?

Sökanden ska vara en svensk organisation eller ett nätverk. För organisationer (det vill säga de som innehar ett organisationsnummer) ska personen som skickar in ansökan vara en disputerad forskare. För nätverk ska ansvarig forskare vara disputerad och knuten till ett

Vad kan man söka för?

Bidraget ska användas till att arrangera konferenser, seminarier, nätverksträffar eller workshops där resultat av idrottsforskning presenteras eller diskuteras. För organisationer ska bidraget avse ett särskilt ändamål inom den ordinarie verksamheten.

Hur söker jag bidrag till organisation, samverkan och nätverkande?

Stödet till samverkan och nätverkande kan enbart sökas via CIF:s digitala ansökningssystem. Ansökningssystemet finns både i en svensk och en engelsk version. Direktlänk till det svenska ansökningssystemet: http://ansokan.3ddata.se/start/ci.asp Direktlänk till det engelska ansökningssystemet: http://ansokan.3ddata.se/start/ci_eng.asp Organisationsbidrag  anges med prefixet O2020 i

Vad ska ingå i ansökan för bidrag till organisation, samverkan och nätverkande?

Ansökan ska innefatta en beskrivning av verksamheten genom att fylla i varje fält under respektive flik. En kvalitetsbedömning kommer att göras av ansökan. Nedanstående rubriker motsvaras av en flik i det digitala ansökningssystemet. Namn på organisationen eller nätverket samt adress

Bedömning

Ansökningarna bedöms och beslutas av CIF:s styrelse.

Dispositionstid

Dispositionstiden för bidrag till organisation, samverkan och nätverkande är 2020-01-01—2020-12-31.

Projektbidrag2

Redovisning av hittills utförd forskning i projektet (17 000 tecken inkl blanksteg)

Redovisning görs under fliken ”Forskning”. Vi har gjort det möjligt att kunna redovisa detta på 17 000 tecken men det stora utrymmet är framför allt tänkt till tjänster som ska redovisas till CIF:s halvtidsseminarium som sker inför år 3. Lagom

Redovisning av publikationer

Precisera för vardera kategori: titel och tidskrift, volym, sidor: Artiklar i referee-granskade tidskrifter Monografier Antologibidrag Abstract för konferens Övriga vetenskapliga publikationer Populärvetenskapliga publikationer Manuskript  

Redovisning av muntliga presentationer

Precisera för vardera kategori: namn på konferens/seminarium, plats, tidpunkt, titel: Konferenser Seminarier Observera att redovisning av publikationer och muntliga presentationer ska göras på avsedd plats i det digitala ansökningssystemet. Vi accepterar inga bifogade pdf-filer.  

Nydisputerad2

Rapportering av tjänster år 2 och 4

För dig som innehar stöd av tjänst år 2 och 4 behövs bara en kortare rapportering av hur långt projektet fortlöpt. Detta för att beslut om fortsatt stöd ska kunna tas. Denna ansökan ska innehålla tre delar: 1) Redovisning av

Rapportering av tjänster år 3

För att få fortsatt stöd från år 3 ska du redovisa hur din forskning har fortlöpt under de första två åren. Du ska dessutom presentera din fortsatta planering för de kommande två åren. Du blir kallad av CIF till ett

Vem ska skicka in ansökan?

För dig som är doktorand gäller att din huvudhandledare går in i vårt digitala ansökningssystem och skapar en fortsättningsansökan. Din huvudhandledare ska signera ansökan digitalt med bankID och intygar därmed att forskningsarbetet fortgår enligt plan och att förutsättningar finns för

historik

En betraktelse över CIF under åren 1997-1999 av Eva Olofsson, dåvarande ordförande

I en organisation med både personal och styrelse blir personalen särskilt viktig inte minst för kontinuitetens och kompetensöverföringens skull. I CIF:s fall har detta varit särskilt påtagligt. Medan styrelseledamöter och ordförande bytts ut har CIF:s personal varit sällsynt trogen och

En betraktelse över CIF under åren 2000-2008 av Per Renström, dåvarande ordförande

Undertecknad har haft privilegiet att vara CIF:s ordförande under nio spännande och oerhört stimulerande år 2000-2008, därtill utsedd av regeringen. Visserligen har CIF under denna tid ej fått ökade anslag av vare sig regeringen eller RF, men verksamheten har ökat

FRÅGOR & SVAR