Regler och anvisningar 2021

Läs igenom CIF:s allmänna regler och anvisningar först och gå sen till de specifika regler och anvisningar som finns för varje ansökningstyp.

Vänligen läs igenom regler och anvisningar för den ansökningstyp som är relevant innan du påbörjar en ansökan. Var ute i god tid när du ska lämna in en ansökan, ha marginaler för eventuella problem.

Ansökan görs digitalt via CIF:s digitala ansökningssystem. Ansökan ska skrivas på engelska.

Direktlänk till ansökningssystemet

Upplysningar

Marie Broholmer, telefon 08-120 537 62, marie.broholmer@gih.se
Christine Dartsch Nilsson, telefon 08-120 537 60, christine.dartsch@gih.se

Allmänna regler och anvisningar

Allmänt

Personuppgiftsbehandling

Personuppgifterna som du själv matar in i ansökningssystemet lagras och behandlas för att kunna ta emot, bereda, och bedöma ansökningar och fatta beslut samt effektuera besluten. Personuppgifterna matas in i det digitala systemet av sökanden själv och kan enbart rättas och justeras av sökanden. Den enda personuppgift som CIF kan rätta är e-postadressen.

Genom att elektroniskt registrera ansökan godkänner användaren till att lämnade uppgifter behandlas av CIF. Detta godkännande är en förutsättning för att ansöka om forskningsbidrag hos CIF.

Ansökningarna administreras av CIF:s handläggare och kommer också att lämnas ut till externa granskare i CIF:s vetenskapliga råd samt CIF:s styrelse och deras hantering av informationen är strikt reglerad.

Bestämmelser om rätt till registerutdrag och rättelse av felaktiga eller missvisande uppgifter finns i dataskyddsförordningen (2016/679). Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

Allmänna villkor

Idrottsforskning kan ta sin utgångspunkt i samtliga vetenskapsområden och alla ansökningar ska ha en tydlig idrottsrelevans. Läs mer om CIF:s definition av idrottsrelevans.

Skrivregler

Tänk på att din ansökan kommer att bedömas av granskare som har många ansökningar att läsa. Det är därför viktigt att din ansökan är läsbar. Några riktlinjer för att skriva text med god läsbarhet:

 • Skriv tydliga rubriker.
 • Undvik rubriker och texter med enbart versaler.
 • Byt stycke efter 3-5 meningar.
 • Använd gärna punktlistor.
 • Det är bättre att skriva en luftig och lättläst ansökan än att få in så många ord som möjligt i textfälten.

Ett tips är att göra din ansökan så intresseväckande som möjligt för läsaren. Skriv fram vad som är unikt med ditt forskningsprojekt.

Vad kan man söka?

CIF har fyra olika ansökningstyper. Välj rätt ansökningstyp när du går in i systemet.

 • Projektbidrag (P2021-)
 • Lönebidrag till postdok-tjänst samt basanslag på 100 000 kronor år 1 (D2021-)
 • Bidrag till organisation, samverkan och nätverkande (O2021-)
 • Fortsättningsansökan (gäller enbart tidigare beviljade CIF-tjänster) (FO2021-)

 

 

 

Förvaltning

Forskningsbidrag för projekt och tjänster kan endast förvaltas av svenskt lärosäte.

Hur många ansökningar kan skickas in?

En enskild forskare kan som huvudsökande skicka in:

 • en ansökan till projektbidrag
 • en ansökan till postdok-tjänst
 • en ansökan om bidrag till organisation, samverkan och nätverkande

 

Språk

Ansökan ska skrivas på engelska. Observera att vi har tagit bort möjligheten att skriva ansökan på svenska.

Ansökningsperiod för forskningsbidrag 2021

Ansökan om forskningsbidrag från CIF sker vid ett tillfälle per år. För kommande budgetår (2021) öppnar CIF:s ansökningssystem i juni och stänger tisdagen den 15 september 2020 kl 17.00 (svensk tid). Observera att vi enbart tar emot ansökningarna digitalt. Ansökan ska signeras digitalt med bankID och det ska göras innan ansökningssystemet stängs.

Saknar du möjlighet att skaffa bankID, vänligen kontakta CIF-kansliet.

 • Ansökningsperioden öppnar i juni
 • Ansökningsperioden stänger tisdagen den 15 september kl 17.00 (svensk tid)

Idrottsrelevans och betydelse (1 500 tecken inkl blanksteg)

Förklara vilken relevans och betydelse detta projekt har för idrott.  För samtliga ansökningar gäller att det ska finnas en tydlig idrottsrelevans och vi välkomnar projekt som sker i direkt dialog med idrottsrörelsen.

CIF stödjer forskning om idrott. I rådande läge med de mycket begränsade ekonomiska resurser som CIF förfogar över, har styrelsen formulerat nedanstående definitioner av ”idrottsrelevans” för den forskning som stöds av CIF. Därigenom kan i nuläget forskning som syftar till behandling av sjukdom med hjälp av idrott inte finansieras.

CIF:s definition av idrott

Idrott kan brett definieras som ”alla de fysiska aktiviteter individen medvetet utför i syfte att behålla och förbättra hälsa och prestationsförmåga, nå tävlingsresultat eller rekreation”.

Idrottsrelevans inom fysiologi/medicin/biomekanik

Forskningen ska ta sin utgångspunkt i fysisk aktivitet av betydelse för hälsa eller fysisk prestation eller båda. Forskningen ska handla om biologiska funktioner samt mekanismer och metoder som främjar hälsa och idrottsprestation.

Idrottsrelevans inom humaniora/samhällsvetenskap

Idrottsrelevans har humanistiska och samhällsvetenskapliga studier av verksamheter som benämns som idrott och som i samhället och av utövarna uppfattas som idrott. Även studier om rörelsekulturer som inte benämns som idrott men som ryms inom CIF:s definition av idrott är relevanta.

Med idrottsrelevans avses vidare att kunskapsbildningen ska syfta till att problematisera och utveckla idrottsverksamheter, exempelvis avseende prestation, tillgänglighet och mångfald.

Idrottsrelevans inom traumatologi/rehabilitering/ortopedi

Forskningen ska ta sin utgångspunkt i prevention och behandling av idrottsrelaterade skador. Forskningen ska handla om mekanismer vid skador samt metoder inom prevention, diagnostik och behandling av betydelse för idrottsprestation.

Hur fungerar CIF:s digitala ansökningssystem?

Det finns ingen ”spara”-knapp eftersom systemet sparar all text direkt när du fyller i fälten. Du kan gå in i ansökan hur många gånger som helst fram till att systemet stänger för att lägga till, justera eller ta bort text. Det är viktigt att du inte använder datorns backsteg eftersom du då loggas ut ur systemet. Använd enbart de knappar som finns högst upp i det digitala ansökningssystemet när du ska gå fram eller tillbaka i systemet.

Hjälp

I varje flik har du ett hjälpavsnitt, vilken är markerad med (?) Guidelines. När du trycker på denna länk öppnas ett nytt fönster med anvisningar. Läs också ”Frequently asked questions FAQ” som finns längst ner på startsidan när du har loggat in i systemet.

Systemet fungerar inte off-line

Systemet är inte utformat för att användas off-line. Funktionerna i det digitala systemet fungerar enbart när man är inloggad i det webbaserade systemet.

Systemet fungerar bäst med en fast internetuppkoppling. Undvik mobil uppkoppling eftersom risken då är stor att du loggas ut från systemet.

Utrymme

Under varje flik finns ett eller flera fält för textinmatning. Textfälten har olika utrymme beroende på vilket område som avses. Under varje textfält anges det antal tecken som man har till sitt förfogande. Antal tecken är inklusive blanksteg.

Om du skriver in för många tecken syns detta i teckenräknaren under varje textfält, men systemet säger inte ifrån förrän du försöker skicka in ansökan. Du får då ett felmeddelande med instruktion om vilken del av ansökan som är för lång eller om något saknas. Det är viktigt att du redan från början noterar hur många tecken du har använt så att du inte behöver justera texten i sista stund innan systemet stänger.

Om du först arbetar med ansökan i exempelvis Word kan du sedan klistra in texter i systemets textfält. Formatering (till exempel fetstil, kursivering, upphöjning av tecken) försvinner dock vid inklistring av text. Olika program, system och webbläsare använder olika teckenkodningar vilket kan ge annorlunda teckenantal.  Antal inklistrade tecken från till exempel Word beräknas annorlunda av systemet. Det är systemets teckenbegränsning som gäller.

Skicka in ansökan

När du fyllt i alla flikar och du anser att ansökan är klar går du tillbaka till förstasidan och klickar på den ansökan som ska skickas in. Klicka på rubriken ”Submit”. När ansökan kommit fram får du ett e-postmeddelande med en bekräftelse på att din ansökan har registrerats.

Ända fram till dess att systemet stänger kl. 17:00 den 15 september kan du återta din ansökan, göra justeringar och skicka in den igen. Klicka på rubriken ”Unsubmit” för att ändra i ansökan och glöm inte att skicka in igen.

Ansökan ska signeras digitalt med bankID och det måste göras innan ansökningssystemet stänger kl. 17:00 den 15 september. Det är enbart huvudsökanden som kan signera ansökan.

Genom att signera ansökan digitalt intygar den sökande att det förvaltande organet godkänt sitt åtagande att stödja den aktuella forskningen samt att anställning, lokaler och utrustning finns till förfogande. Prefekt eller motsvarande som är ansvarig för det förvaltande organet ska inte signera med bankID men namn, titel samt e-postadress anges under fliken “Project” i det digitala ansökningssystemet.

Du behöver inte skicka in förstasidan om du signerat din ansökan med bankID.

Du som saknar bankID skriver ut förstasidan och skriver själv under samt låter prefekt eller motsvarande att skriva under. Förstasidan med originalunderskrifter ska skickas till CIF:s kansli (se adress längst ner i dokumentet) och skall vara CIF tillhanda senast den 15 september.

Den sökande ansvarar för att ansökan är fullständig. Annat material som bifogas kommer inte att bedömas. Vi godkänner inte kompletteringar efter sista ansökningsdatum, bortsett från sådana som vi uttryckligen ber om.

Spara din ansökan

För att kunna spara din ansökan som en pdf-fil behöver du installera Adobe Professional. Kontakta din IT-avdelning för detta.

Tidigare användare

Du ska inte skapa ett nytt konto om du har ett konto sen tidigare.

 • Har du glömt ditt lösenord klicka på länken “Lost password”.
 • Har du bytt e-postadress vänligen kontakta oss via mejl cif@gih.se så ändrar vi din e-postadress.
 • Den elektroniska signeringen gör att du måste registrera ditt personnummer. Gå in på ditt kontos startsida och klicka på ”Edit personal data” för att lägga till detta.

Ny användare – skapa konto

Observera att det är du som är huvudsökande och därmed projektledare som ska skapa ett konto och det är dina egna kontaktuppgifter och e-post som ska fyllas i.

 • Ange för- och efternamn samt e-postadress för dig själv som huvudsökande/projektledare.
 • Ett e-postmeddelande skickas till angiven e-postadress med ditt lösenord.
 • När du loggat in i systemet med ditt nya lösenord kan du klicka på länken ”Edit personal data” för att fylla i dina persondata, kontaktuppgifter och ORCID iD. Det är viktigt att du fyller i dina uppgifter och att de är uppdaterade eftersom de följer med din ansökan när du skickar in den.
 • Personnumret kommer enbart att användas för att du ska kunna signera ansökan och kommer inte att användas i något annat syfte.

Rapportering av avslutade projekt

För att vara berättigad till att söka nya bidrag för år 2021 måste slutrapport och ekonomisk redovisning för avslutade CIF-projekt vara inskickade. Detta görs i det digitala ansökningssystemet senast den 15 september 2020. Läs mer om detta på webbplatsen under rubriken Slutredovisning av forskningsbidrag.

De projekt som ska slutredovisas i det digitala ansökningssystemet i september 2020 är avslutade projekt, tjänster och organisationsbidrag där dispositionstiden har gått ut per 2020-06-30.

Curriculum vitae för huvudsökande (9 500 tecken inkl blanksteg)

En kortfattad beskrivning av den huvudsökandes meriter. De punkter som inte är aktuella hoppar du över.

Specificera:

 • Högskoleexamen (år, ämnesområde)
 • Doktorsexamen (år, disciplin/ämnesområde, avhandlingens titel). Godkänd doktorsexamen innebär att du har uppfyllt alla krav för fullgjord examen, exempelvis obligatoriska kurser, disputation och godkänd doktorsavhandling.
 • Postdoktor (år och placering)
 • Docentkompetens (år)
 • Professor (år)
 • Nuvarande anställning, avtalstid, andel forskning i anställningen
 • Tidigare anställningar och avtalstider (ange typ av anställning)
 • Särskilda skäl till avräknad tid från den aktiva forskningstiden. Giltiga skäl är föräldraledighet, sjukdom, förtroendeuppdrag, tjänstgöring inom totalförsvaret, AT samt specialistutbildning. Ange datum och antal månader.
 • Personer som avlagt doktorsexamen under din handledning (namn, disputationsår)
 • Doktorander som för närvarande handleds av dig (namn, beräknat disputationsår)
 • Övrig information av betydelse för ansökan

Publikationer (15 000 tecken inkl blanksteg)

En lista över de senaste fem årens egna publikationer. Inkludera endast artiklar som är publicerade eller accepterade för publicering. Bland dessa ska de fem publikationer som är mest centrala för det nu aktuella projektet markeras med en asterisk (*).

Sortera publikationerna under numrerade rubriker i denna ordning:

 1. Referee-bedömda artiklar och bokkapitel.
 2. Referee-bedömda konferensbidrag vars resultat inte finns i andra publikationer.
 3. Översiktsartiklar, bokkapitel och böcker.
 4. Populärvetenskapliga artiklar
 5. För postdok: Ange vilka artiklar som ingick i avhandlingen alternativt ange titel på monografi som utgör avhandlingen.

Etiska överväganden

I din ansökan ska du beskriva vilka etiska frågor som är aktuella i projektet. Ange diarienummer och beslutsdatum om du redan har gjort en etikprövning.

CIF förutsätter att det finns ett godkännande från en eventuell etikprövning innan forskningsarbetet påbörjas. Godkännande från Etikprövningsmyndigheten behöver inte skickas in till CIF.

Hur och när skickar jag in ansökan?

När du fyllt i alla flikar och du anser att ansökan är klar går du tillbaka till förstasidan och klickar på den ansökan som ska skickas in. Klicka på rubriken ”Submit”. När ansökan kommit fram får du ett e-postmeddelande med en bekräftelse på att din ansökan har registrerats.

Ända fram till dess att systemet stänger kl. 17:00 den 15 september kan du återta din ansökan, göra justeringar och skicka in den igen. Klicka på rubriken ”Unsubmit” för att ändra i ansökan och glöm inte att skicka in igen.

Ansökan ska signeras digitalt med bankID och det måste göras innan ansökningssystemet stänger kl. 17:00 den 15 september. Det är enbart huvudsökanden som kan signera ansökan.

Genom att signera ansökan digitalt intygar den sökande att det förvaltande organet godkänt sitt åtagande att stödja den aktuella forskningen samt att anställning, lokaler och utrustning finns till förfogande. Prefekt eller motsvarande som är ansvarig för det förvaltande organet ska inte signera med bankID men namn, titel samt e-postadress anges under fliken “Project” i det digitala ansökningssystemet.

Du behöver inte skicka in förstasidan om du signerat din ansökan med bankID.

Du som saknar bankID skriver ut förstasidan och skriver själv under samt låter prefekt eller motsvarande att skriva under. Förstasidan med originalunderskrifter ska skickas till CIF:s kansli (adress: CIF, Box 5626, 114 86 Stockholm) och skall vara CIF tillhanda senast den 15 september.

Den sökande ansvarar för att ansökan är fullständig. Annat material som bifogas kommer inte att bedömas. Vi godkänner inte kompletteringar efter sista ansökningsdatum, bortsett från sådana som vi uttryckligen ber om.

Bedömning

Bedömningen görs av CIF:s vetenskapliga råd. Bedömningen sker i två steg och först bedöms idrottsrelevans. En ansökan som bedöms sakna idrottsrelevans går inte vidare för bedömning av kvalitet. För postdok-projekt med idrottsrelevans sker en bedömning av fyra kriterier: (a) nytänkande och originalitet (b) projektets vetenskapliga kvalitet (c) sökandes kompetens för projektet (d) genomförbarhet. För bedömningen av a-c används en sjugradig skala där sju är högsta betyg. För bedömning av (d) används en tregradig skala där tre är högsta betyg. Styrelsen beslutar om anslagsfördelningen.

Beslut

CIF:s styrelse tar beslut om tilldelning den 2 december 2020. Beviljade projekt publiceras den 3 december här på CIF:s webbplats.

Beslutsbrev och kontrakt skickas inte ut till bidragsmottagare. Huvudsökanden får istället tillgång till beslut, bedömning med utlåtande samt eventuellt kontrakt direkt i CIF:s digitala ansökningssystem i december 2020.

Kontraktet skrivs ut från systemet i två exemplar och skrivs under av huvudsökanden och medelsförvaltaren. Därefter skickas de båda underskrivna kontrakten till CIF för beviljning av utbetalning. Ett exemplar skickas tillbaka till huvudsökanden. Medlen utbetalas till respektive anslagsförvaltande lärosäte i januari respektive september 2021 i två lika delar.