CIF:s regler och anvisningar för forskningsbidrag

Regler och anvisningar 2019

Här nedan finns de regler och anvisningar som är generella för alla våra ansökningstyper. Läs igenom dessa först och gå sen till menyn i vänster där regler och anvisningar som är specifika för varje ansökningstyp finns.

Vänligen läs igenom regler och anvisningar för den ansökningstyp som är relevant innan du påbörjar en ansökan. Var ute i god tid när du ska lämna in en ansökan, ha marginaler för eventuella problem.

Ansökan görs digitalt via CIF:s digitala ansökningssystem som finns både i en svensk version och en engelsk version.

Direktlänk till det svenska ansökningssystemet:
http://ansokan.3ddata.se/start/ci.asp

Direktlänk till det engelska ansökningssystemet:
http://ansokan.3ddata.se/start/ci_eng.asp

Upplysningar

Marie Broholmer, telefon 08-120 537 62, marie.broholmer@gih.se
Christine Dartsch, telefon 08-120 537 60, christine.dartsch@gih.se

Allmänna regler och anvisningar

Allmänt

Allmänna villkor

Idrottsforskning kan ta sin utgångspunkt i samtliga vetenskapsområden och alla ansökningar ska ha en tydlig idrottsrelevans. Av ansökan ska framgå vilka motiv och överväganden projektet har för att studera kvinnor och/eller män.

Du som har erhållit projektbidrag eller lönemedel till tjänst och där dispositionstiden har gått ut ska slutredovisa detta senast den 17 september 2018. För att vara berättigad till nya bidrag för år 2019 måste du lämna in slutrapport och ekonomisk redovisning.

CIF har två prioriterade områden: forskning om elitidrott samt barn- och ungdomsidrott och ansökningar med hög kvalitet inom dessa områden premieras. Barn- och ungdomsidrott omfattar här barn och ungdomar upp till 20 år.

Vi välkomnar projekt som sker i direkt samverkan med idrottsrörelsen.

Personuppgiftsbehandling

Personuppgifterna som du själv matar in i ansökningssystemet lagras och behandlas i detta system för att administrera ansökningar. Ansökningarna administreras av CIF:s handläggare och kommer också att lämnas ut till externa granskare i CIF:s vetenskapliga råd samt CIF:s styrelse.

Genom att elektroniskt registrera ansökan godkänner användaren till att lämnade uppgifter behandlas av CIF. Bestämmelser om rätt till registerutdrag och rättelse av felaktiga eller missvisande uppgifter finns i dataskyddsförordningen (2016/679).

Genom att elektroniskt registrera ansökan godkänner du att de personuppgifter som du har lämnat i din ansökan behandlas av CIF. Detta godkännande är en förutsättning för att ansöka om forskningsbidrag hos CIF.

Personuppgifterna matas in i det digitala systemet av sökanden själv och kan enbart rättas och justeras av sökanden. Den enda personuppgift som CIF kan rätta är e-postadressen. Vid byte av e-postadress kontakta cif@gih.se.

En nyhet i och med den elektroniska signeringen är att du måste registrera ditt personnummer. Personnumret kommer enbart att användas för att du ska kunna signera ansökan och kommer inte att användas i något annat syfte. Du som har ett konto sen tidigare måste lägga till ditt personnummer bland de övriga personuppgifterna.

Vem kan söka?

Varje ansökan ska ha en huvudsökande som också är projektledare och vetenskapligt ansvarig för projektet. Huvudsökanden ska vara aktiv i projektet. Huvudsökanden ska ha svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen eller annan motsvarande kompetens och vara knuten till ett lärosäte i Sverige. Det examensdatum som vi utgår från är det datum då du har uppfyllt alla krav för fullgjord examen, exempelvis obligatoriska kurser, disputation och godkänd doktorsavhandling.

Bidragsmottagaren ska vara anställd av medelsförvaltaren när bidragsperioden börjar, såvida inte medelsförvaltaren och eventuell annan arbetsgivare kommer överens om något annat. Du behöver inte vara knuten till medelsförvaltaren vid ansökningstillfället.

Om du har medsökanden ska du beskriva i samverkansplanen på vilket sätt du som huvudsökande kommer att bidra. Läs mer om detta under rubriken Samverkan.

Behöriga att söka bidrag för 2019 är de forskare som har slutredovisat avslutade projekt och tjänster vars dispositionstid har gått ut.

 

 

Förvaltning

Forskningsbidrag för projekt och tjänster kan endast förvaltas av svenskt lärosäte.

Hur många ansökningar kan skickas in och beviljas?

En enskild forskare kan skicka in en ansökan till nydisputeradtjänst samt maximalt två nya ansökningar till projektbidrag samt en ansökan till RF-bidrag.

En enskild forskare kan från CIF maximalt beviljas två nya projektbidrag med det sammanlagda maxbeloppet 400 000 kronor samt en nydisputeradtjänst.

Språk

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska.

Ansökningsperiod för forskningsbidrag 2019

Ansökan om forskningsbidrag från CIF sker vid ett tillfälle per år. För kommande budgetår (2019) öppnar CIF:s ansökningssystem i slutet av juni och stänger måndagen den 17 september 2018 kl 17.00 (svensk tid). Observera att vi enbart tar emot ansökningarna digitalt. Nytt för i år är att ansökan ska signeras digitalt med bankID och det ska göras innan ansökningssystemet stängs.

 • Ansökningsperioden öppnar den 29 juni
 • Ansökningsperioden stänger måndagen den 17 september kl 17.00 (svensk tid)

Idrottsrelevans och betydelse (1 500 tecken inkl blanksteg)

Förklara vilken relevans och betydelse detta projekt har för idrott.  För samtliga ansökningar gäller att det ska finnas en tydlig idrottsrelevans och vi välkomnar projekt som sker i direkt dialog med idrottsrörelsen.

CIF stödjer forskning om idrott. I rådande läge med de mycket begränsade ekonomiska resurser som CIF förfogar över, har styrelsen formulerat nedanstående definitioner av ”idrottsrelevans” för den forskning som stöds av CIF. Därigenom kan i nuläget forskning som syftar till behandling av sjukdom med hjälp av idrott inte finansieras.

CIF:s definition av idrott

Idrott kan brett definieras som ”alla de fysiska aktiviteter individen medvetet utför i syfte att behålla och förbättra hälsa och prestationsförmåga, nå tävlingsresultat eller rekreation”.

 

Idrottsrelevans inom fysiologi/medicin/biomekanik

Forskningen ska ta sin utgångspunkt i fysisk aktivitet av betydelse för hälsa eller fysisk prestation eller båda. Forskningen ska handla om biologiska funktioner samt mekanismer och metoder som främjar hälsa och idrottsprestation.

Idrottsrelevans inom humaniora/samhällsvetenskap

Idrottsrelevans har humanistiska och samhällsvetenskapliga studier av verksamheter som benämns som idrott och som i samhället och av utövarna uppfattas som idrott. Även studier om rörelsekulturer som inte benämns som idrott men som ryms inom CIF:s definition av idrott är relevanta.

Med idrottsrelevans avses vidare att kunskapsbildningen ska syfta till att problematisera och utveckla idrottsverksamheter, exempelvis avseende prestation, tillgänglighet och mångfald.

Idrottsrelevans inom traumatologi/rehabilitering/ortopedi

Forskningen ska ta sin utgångspunkt i prevention och behandling av idrottsrelaterade skador. Forskningen ska handla om mekanismer vid skador samt metoder inom prevention, diagnostik och behandling av betydelse för idrottsprestation.

Hur fungerar CIF:s digitala ansökningssystem?

Du behöver inte klicka på någon ”spara”-knapp eftersom systemet sparar all text direkt när du fyller i fälten. Du kan gå in i ansökan hur många gånger som helst fram till att systemet stänger för att lägga till, justera eller ta bort text. Det är viktigt att du inte använder datorns backsteg. Använd enbart de knappar som finns högst upp i det digitala ansökningssystemet när du ska gå fram eller tillbaka i systemet. Annars loggas du ut ur systemet.

Hjälp och anvisningar

I varje flik har du ett hjälpavsnitt, vilken är markerad med (?) Anvisningar. När du trycker på denna länk öppnas ett nytt fönster med anvisningar. Läs också ”Vanliga frågor och svar” som finns längst ner på startsidan när du har loggat in i systemet.

Arbeta off-line

Systemet är inte utformat för att användas off-line. Funktionerna i det digitala systemet fungerar enbart när man är inloggad i det webbaserade systemet.

Utrymme

Under varje flik finns ett formulärfält för textinmatning. Textfälten har olika utrymme beroende på vilket område som avses. Under varje textfält anges det antal tecken som man har till sitt förfogande. Antal tecken är inklusive blanksteg.

Om du som sökande arbetar med ansökan lokalt på egen dator kan du sedan klistra in texterna i systemets formulärfält. Formatering (till exempel fetstil, kursivering, upphöjning av tecken) försvinner vid inklistring av text. Olika program, system och webbläsare använder olika teckenkodningar vilket kan ge annorlunda teckenantal. Antal inklistrade tecken från till exempel Word beräknas annorlunda av systemet. Det är systemets teckenbegränsning som gäller.

Om du skriver in för många tecken syns detta i teckenräknaren under varje formulärfält, men systemet säger inte ifrån förrän du försöker skicka in ansökan. Du får då ett felmeddelande med instruktion om vilken del av ansökan som är för lång eller om något saknas. Det är viktigt att du redan från början noterar hur många tecken du har använt så att du inte behöver justera texten i sista stund innan systemet stänger.

När du har skickat in din ansökan kan du återta din ansökan ända fram till dess att ansökningssystemet stänger den 15 september kl 17.00. Efter att systemet är stängt går det inte att justera ansökan.

Spara ansökan

Om du önskar kan du spara ansökan som en pdf-fil på din dator enligt följande:

 • Tryck på Visa/skriv ut.
 • Högst upp i webbläsarens (Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Firefox eller Opera) meny hittar du en pdf-ikon som du klickar på. Kontrollera att den webbläsare du använder har detta installerat. Annars kontakta din IT-avdelning.
 • Spara på valfri plats.
 • En ruta kommer fram med texten “Konvertering till pdf-förlopp”.
 • Vänta till det står ”Klart”.

Tidigare användare

Har du skapat ett konto under en tidigare ansökningsomgång använder du samma konto även i år. Har du glömt ditt lösenord klicka på länken “Glömt lösenord?”.

Har du bytt e-postadress vänligen kontakta oss via mejl cif@gih.se så ändrar vi din e-postadress. Du ska inte skapa ett nytt konto om du har ett konto sen tidigare.

Nytt är att du bör lägga till ORCID iD till personuppgifterna.  Gå in på ditt kontos startsida och klicka på ”Redigera personuppgifter” för att lägga till detta.

Ny användare – skapa konto

 • Ange för- och efternamn samt e-postadress för dig själv som projektledare.
 • Ett e-postmeddelande skickas till angiven e-postadress med ditt lösenord.
 • När du loggat in i systemet med ditt nya lösenord kan du klicka på länken ”Redigera personuppgifter” för att fylla i dina persondata, kontaktuppgifter och ORCID iD. Det är viktigt för oss att du fyller i dina uppgifter eftersom de sedan följer med din ansökan när du skickar in den.
 • Observera att det är du som projektledare som ska skapa ett konto och det är dina kontaktuppgifter som ska fyllas i. Det är särskilt noga att det är projektledarens e-postadress som ska anges.
 • Personnumret kommer enbart att användas för att du ska kunna signera ansökan och kommer inte att användas i något annat syfte.

Curriculum vitae för huvudsökande (9 500 tecken inkl blanksteg)

En kortfattad beskrivning av den sökandes meriter ska fyllas i. De punkter som eventuellt inte är aktuella för dig hoppar du över.

Specificera:

 • Högskoleexamen (år, ämnesområde)
 • Doktorsexamen (år, disciplin/ämnesområde, avhandlingens titel)
 • Postdoktorsvistelser (år och placering)
 • Docentkompetens (år)
 • Professor (år)
 • Nuvarande anställning, avtalstid, andel forskning i anställningen
 • Tidigare anställningar och avtalstider (ange typ av anställning)
 • Särskilda skäl till avräknad tid från den aktiva forskningstiden. Giltiga skäl är föräldraledighet, sjukdom, förtroendeuppdrag, tjänstgöring inom totalförsvaret, AT samt specialistutbildning. Ange datum och antal månader.
 • Personer som avlagt doktorsexamen under din handledning (namn, disputationsår)
 • Doktorander som för närvarande handleds av dig (namn, beräknat disputationsår)
 • Övrig information av betydelse för ansökan

Rapportering av avslutade projekt

Rapportering av tidigare erhållna medel
Pågående projekt från 2017 och 2018 behöver inte delrapporteras på något sätt i ansökan.

Rapportering av avslutade projekt
För att vara berättigad till att söka nya bidrag för år 2019 måste slutrapport och ekonomisk redovisning för avslutade projekt vara inskickade. Detta görs i det digitala ansökningssystemet senast måndagen den 17 september 2018. Läs mer om detta på webbplatsen under rubriken Slutredovisning av forskningsbidrag.

De projekt som ska slutredovisas i det digitala ansökningssystemet i september 2018 är avslutade projekt, tjänster och organisationsbidrag där dispositionstiden har gått ut per 2018-06-30.

Publikationer (15 000 tecken inkl blanksteg)

En lista över de senaste fem årens egna vetenskapliga publikationer. Bland dessa skall de fem publikationer som är mest centrala för det nu aktuella projektet markeras med en asterisk (*).

Sortera publikationerna under numrerade rubriker i denna ordning:

 1. Referee-bedömda artiklar och bokkapitel.
 2. Referee-bedömda konferensbidrag vars resultat inte finns i andra publikationer.
 3. Översiktsartiklar, bokkapitel och böcker.
 4. Populärvetenskapliga artiklar
 5. För nydisputerade forskare: Ange vilka artiklar som ingick i avhandlingen alternativt ange titel på monografi som utgör avhandlingen.

Observera! Inkludera endast artiklar som är publicerade eller accepterade för publicering.

Etikprövning

Notera att viss forskning bara får genomföras om den har godkänts vid en etikprövning. Syftet med etikprövningslagen är att skydda människor som är föremål för forskning, såväl fysiskt, psykiskt som integritetsmässigt. På liknande sätt kräver till exempel djurskyddslagen att användning av djur i djurförsök ska godkännas från etisk synpunkt av en djurförsöksetisk nämnd innan forskningen påbörjas.

Godkännande från etikprövning ska vara klart innan forskningen påbörjas men behöver inte skickas till CIF. Vi förutsätter att godkännande finns innan forskningsarbetet inleds.

Hur och när skickar jag in ansökan?

När du fyllt i alla fält och du anser att ansökan är klar går du tillbaka till förstasidan och klickar på den ansökan som ska skickas in. Klicka sedan på rubriken ”Skicka in”. När ansökan kommit fram får du ett e-postmeddelande med en bekräftelse på att din ansökan har registrerats hos oss. Ända fram till dess att systemet stänger kl 17.00 den 17 september kan du återta din ansökan, göra justeringar och skicka in den igen. Klicka då på rubriken ”Återta”.

Nytt för i år är att ansökan ska signeras digitalt med bankID och det ska göras innan ansökningssystemet stänger. Genom att signera ansökan digitalt intygar den sökande att det förvaltande organet godkänt sitt åtagande att stödja den aktuella forskningen samt att ställa anställning, lokaler och utrustning till förfogande. Prefekt eller motsvarande som är kontaktperson för det förvaltande organet ska inte signera utan anges endast med namn, titel samt e-postadress.

Observera att förstasidan med underskrifter inte ska skickas in. Om du inte har bankID kontakta oss på cif@gih.se.

Den sökande ansvarar för att ansökan är fullständig. Annat material som bifogas kommer inte att bedömas. Vi godkänner inte kompletteringar efter sista ansökningsdatum, bortsett från sådana som vi uttryckligen ber om.

Bedömning

Ett vetenskapligt råd för varje ämnesområde biträder CIF:s styrelse vid bedömningen av ansökningarna. Klicka här om du vill se vilka forskare som ingår i CIF:s vetenskapliga råd. Om ansökan anses ligga utanför rådets kompetens kan extra sakkunniga anlitas.

Bedömningen sker i två steg: först bedöms idrottslig relevans. En ansökan som bedöms sakna idrottsrelevans går inte vidare för bedömning.

Kvalitet

Ansökningar som bedöms ha idrottsrelevans, bedöms enligt fyra kriterier. För bedömningen av A-D används en sjugradig skala (1-7) där 7 är högsta betyg.

A.    Nytänkande och originalitet
1-2: dåligt eller svagt nyhetsvärde
3: godkänd konventionell idé
4: bra med kreativa inslag men tämligen konventionellt
5: mycket bra nytänkande, originell och kreativ idé i förhållande till det område som behandlas
6: utmärkt nytänkande, originell och kreativ idé i förhållande till det område som behandlas
7: enastående nytänkande, originell och kreativ idé i förhållande till det område som behandlas

B.    Projektets vetenskapliga kvalitet (metodik och teori)
1-2: dåligt eller svagt genomtänkt
3:    godkänd med viss systematik, men oklara eller väldigt övergripande beskrivningar. Svag förankring till tidigare forskning.
4:    bra beskrivning och sammanhängande vad gäller problem, teori och analys. Viss förankring i tidigare forskning.
5:    mycket bra beskrivning och sammanhängande planering, vad gäller problem, teori och analys. God förankring i tidigare forskning.
6:    utmärkt genomarbetat och sammanhängande i projektets alla delar. Mycket god förankring i tidigare forskning.
7:    enastående genomarbetat och sammanhängande i projektets alla delar. Enastående förankring i tidigare forskning.

C.    Huvudsökandes kompetens för projektet
1-2: dålig eller svag vetenskaplig kompetens
3:    godkänd vetenskaplig kompetens men oerfaren inom fältet för genomförandet
4:    bra kompetens och erfarenheter såväl vetenskapligt som innehållsligt inom fältet för genomförandet
5:    mycket bra kompetens och erfarenheter såväl vetenskapligt som innehållsligt inom fältet för genomförandet
6:    utmärkt kompetens och erfarenheter såväl vetenskapligt och innehållsligt inom fältet för genomförandet
7:    enastående kompetens och erfarenheter och världsledande vetenskapligt och innehållsligt inom fältet för genomförandet

D.    Genomförbarhet
1-2:   går inte att genomföra enligt uppställd plan
3:      bör gå att genomföra
4:      bra förutsättningar och realistiskt att genomföra
5:      mycket bra förutsättningar och realistiskt att genomföra
6:      utmärkta förutsättningar och helt realistiskt att genomföra
7:      enastående förutsättningar och fullständigt realistiskt att  genomföra

Beredningsgrupperna ska för varje ansökan ange siffror för respektive bedömningsgrund A, B, C och D samt en sammanlagd bedömningssiffra A+B+C+D.

Beslut

Beslut om tilldelning sker den 29 november 2018. Beslut publiceras den 30 november här på CIF:s webbplats. Beslutsbrev och eventuellt kontrakt skickas ut i december. Anslagsmottagaren undertecknar det av CIF utsända kontraktet och medlen utbetalas till respektive anslagsförvaltande institution i januari respektive september 2019 i två lika delar.