Bidrag till organisation, samverkan och nätverkande

  1. Läs igenom våra allmänna regler och anvisningar som gäller för alla ansökningstyper
  2. Läs sen igenom de regler och anvisningar som är specifika för respektive ansökningstyp

Bidrag till organisation, samverkan och nätverkande

Vem kan söka?

Sökanden ska vara en svensk organisation eller ett nätverk.

För organisationer (det vill säga de som innehar ett organisationsnummer) ska personen som skickar in ansökan vara en disputerad forskare.

För nätverk ska ansvarig forskare vara disputerad och knuten till ett svenskt lärosäte.

Personuppgiftsbehandling

Personuppgifterna som du själv matar in i ansökningssystemet lagras och behandlas i detta system för att administrera ansökningar. Ansökningarna administreras av CIF:s handläggare och kommer också att lämnas ut till externa granskare i CIF:s vetenskapliga råd samt CIF:s styrelse.

Genom att elektroniskt registrera ansökan godkänner användaren till att lämnade uppgifter behandlas av CIF. Bestämmelser om rätt till registerutdrag och rättelse av felaktiga eller missvisande uppgifter finns i dataskyddsförordningen (2016/679).

Genom att elektroniskt registrera ansökan godkänner du att de personuppgifter som du har lämnat i din ansökan behandlas av CIF. Detta godkännande är en förutsättning för att ansöka om forskningsbidrag hos CIF.

Personuppgifterna matas in i det digitala systemet av sökanden själv och kan enbart rättas och justeras av sökanden. Den enda personuppgift som CIF kan rätta är e-postadressen. Vid byte av e-postadress kontakta cif@gih.se.

En nyhet i och med den elektroniska signeringen är att du måste registrera ditt personnummer. Personnumret kommer enbart att användas för att du ska kunna signera ansökan och kommer inte att användas i något annat syfte. Du som har ett konto sen tidigare måste lägga till ditt personnummer bland de övriga personuppgifterna.

Vad kan man söka för?

Bidraget ska användas till att arrangera konferenser, seminarier, nätverksträffar eller workshops där resultat av idrottsforskning presenteras eller diskuteras.

För organisationer ska bidraget avse ett särskilt ändamål inom den ordinarie verksamheten.

Hur söker jag bidrag till organisation, samverkan och nätverkande?

Stödet till samverkan och nätverkande kan enbart sökas via CIF:s digitala ansökningssystem. Ansökningssystemet finns både i en svensk och en engelsk version.

Direktlänk till det svenska ansökningssystemet:
http://ansokan.3ddata.se/start/ci.asp

Direktlänk till det engelska ansökningssystemet:
http://ansokan.3ddata.se/start/ci_eng.asp

Organisationsbidrag  anges med prefixet O2019 i det digitala ansökningssystemet.

Vad ska ingå i ansökan för bidrag till organisation, samverkan och nätverkande?

Ansökan ska innefatta en beskrivning av verksamheten genom att fylla i varje fält under respektive flik. En kvalitetsbedömning kommer att göras av ansökan. Nedanstående rubriker motsvaras av en flik i det digitala ansökningssystemet.

  • Namn på organisationen eller nätverket samt adress till webbplats om det finns en sådan.
  • Ange projektansvarig: namn, akademisk titel och lärosäte. Ange dessutom ledamöter i styrelsen (för en organisation) eller personer som ingår i styrgrupp eller motsvarande (för nätverk)

Verksamhet (max 7 000 tecken inkl blanksteg)

  • Beskriv i ansökan till vilket särskilt ändamål bidraget ska användas till.
  • Beskriv också i ansökan på vilket sätt det kommer att framgå att CIF bidragit till att arrangemanget genomförts.

Observera att möjligheten att bifoga verksamhetsberättelse har tagits bort.

Ekonomi
Ansökan ska avse bidrag till för att täcka arrangerande av konferenser och seminarier där resultat av idrottsforskning presenteras eller diskuteras.

  • Storlek på sökt belopp.
  • Budget (max 3 500 tecken inkl. blanksteg). Ange vad sökt belopp ska användas till.
  • Det är endast de kostnader som söks från CIF som ska specificeras.

Observera att möjligheten att bifoga resultat- och balansrapport har tagits bort.

Bedömning

Ansökningarna bedöms och beslutas av CIF:s styrelse.

Dispositionstid

Dispositionstiden för bidrag till organisation, samverkan och nätverkande är 2019-01-01—2019-12-31.

Läs mer

Ladda ner ovanstående information (pdf, 539 kB)

Bedömningskriterier för bidrag till organisation, samverkan och nätverkande (pdf, 225 kB)