Projektbidrag

  1. Läs igenom våra allmänna regler och anvisningar som gäller för alla ansökningstyper
  2. Läs sen igenom de regler och anvisningar som är specifika för respektive ansökningstyp

Projektbidrag

Vem kan söka?

Varje ansökan ska ha en huvudsökande som också är projektledare och vetenskapligt ansvarig för projektet. Huvudsökanden ska vara aktiv i projektet. Huvudsökanden ska ha svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen eller annan motsvarande kompetens och vara knuten till ett lärosäte i Sverige. Det examensdatum som vi utgår från är det datum då du har uppfyllt alla krav för fullgjord examen, exempelvis obligatoriska kurser, disputation och godkänd doktorsavhandling.

Bidragsmottagaren ska vara anställd av medelsförvaltaren när bidragsperioden börjar, såvida inte medelsförvaltaren och eventuell annan arbetsgivare kommer överens om något annat. Du behöver inte vara knuten till medelsförvaltaren vid ansökningstillfället.

Om du har medsökanden ska du beskriva i samverkansplanen på vilket sätt du som huvudsökande kommer att bidra. Läs mer om detta under rubriken Samverkan.

Behöriga att söka bidrag för 2019 är de forskare som har slutredovisat avslutade projekt och tjänster vars dispositionstid har gått ut.

Personuppgiftsbehandling

Personuppgifterna som du själv matar in i ansökningssystemet lagras och behandlas i detta system för att administrera ansökningar. Ansökningarna administreras av CIF:s handläggare och kommer också att lämnas ut till externa granskare i CIF:s vetenskapliga råd samt CIF:s styrelse.

Genom att elektroniskt registrera ansökan godkänner användaren till att lämnade uppgifter behandlas av CIF. Bestämmelser om rätt till registerutdrag och rättelse av felaktiga eller missvisande uppgifter finns i dataskyddsförordningen (2016/679).

Genom att elektroniskt registrera ansökan godkänner du att de personuppgifter som du har lämnat i din ansökan behandlas av CIF. Detta godkännande är en förutsättning för att ansöka om forskningsbidrag hos CIF.

Personuppgifterna matas in i det digitala systemet av sökanden själv och kan enbart rättas och justeras av sökanden. Den enda personuppgift som CIF kan rätta är e-postadressen. Vid byte av e-postadress kontakta cif@gih.se.

En nyhet i och med den elektroniska signeringen är att du måste registrera ditt personnummer. Personnumret kommer enbart att användas för att du ska kunna signera ansökan och kommer inte att användas i något annat syfte. Du som har ett konto sen tidigare måste lägga till ditt personnummer bland de övriga personuppgifterna.

Vad kan man söka?

CIF har fyra olika typer av ansökningar och i det digitala ansökningssystemet har de olika ansökningarna olika prefix. Var noga med att välja rätt ansökningstyp när du går in i systemet. Om du önskar söka projektbidrag både från CIF och RF för ett projekt gör du det i en och samma ansökan.

Projektbidrag

Både RF-bidrag och CIF-bidrag ska sökas med ansökningstypen Projekt med prefixet P2019-.

 

 

För hur lång tid kan bidrag sökas?

Bidrag kan avse ett år, förutsatt att medel tilldelas CIF i minst nuvarande omfattning.

Hur stora bidrag kan sökas/erhållas?

Högsta belopp som kan beviljas en och samma huvudsökande är 400 000 kronor per år från CIF.

Den sökande kan söka både medel från CIF och RF för samma projekt (läs mer om RF-ansökan här) och kan beviljas med 400 000 kronor från CIF och 400 000 kronor från RF. Om ansökan görs både för CIF-bidrag och RF-bidrag ska sökanden ange en budget på maximalt 800 000 kronor.

Hur många ansökningar kan skickas in och beviljas?

En enskild forskare kan skicka in en ansökan till nydisputeradtjänst samt maximalt två nya ansökningar till projektbidrag samt en ansökan till RF-bidrag.

En enskild forskare kan från CIF maximalt beviljas två nya projektbidrag med det sammanlagda maxbeloppet 400 000 kronor samt en nydisputeradtjänst.

Forskningsprogram

Forskningsprogrammet ska ge en så fullständig beskrivning av projektet som möjligt.

Projekt (2 500 tecken inkl blanksteg)

Här fyller du i projekttitel, väljer ämnesområde samt gör en sammanfattande projektbeskrivning. Texten ska ge en snabb orientering om forskningens syfte och genomförande.

Sammanfattningen av forskningsprogrammet ska innehålla en kort beskrivning av:

  • Bakgrund
  • Frågeställningar
  • Arbetsplan och metoder
  • Redogör för programmets betydelse för forskningsområdet speciellt med avseende på nyskapande och originalitet.

Välj ämnesområde

När du ska välja ämnesområde finns det tre angivna ämnesområden vilka är vanligast förekommande. Utöver dessa tre går det att välja ”Annat ämnesområde”, om så är fallet ange vilket. Välj något av de tre huvudområdena även om ditt ämnesområde är idrottsvetenskap. CIF har valt att inte ha en egen grupp för detta. Om du väljer annat ämnesområde anlitar vi extra sakkunniga med den kompetens som behövs för att bedöma forskningsansökan. Om ansökan berör flera ämnesområden kan vi låta flera grupper göra en bedömning. Den slutliga placeringen av ansökan görs av CIF.

 

Bakgrund och tidigare publicerade resultat (3 500 tecken inkl blanksteg)

Redogör för tidigare relevant forskning, övergripande idéer, samt teori- och hypotesbildning som lett fram till nu aktuella frågeställningar. Litteraturhänvisningar ges på sedvanligt sätt. Referenserna listas under fliken Litteraturlista (Litt.lista).

Motiv och överväganden för att studera kvinnor och/eller män (1 500 tecken inkl blanksteg)

Sökande ska, för de frågeställningar som projektet ska belysa, redogöra för:

  • aktuell kunskap, baserad på forskning, om kvinnor och män
  • om tillräcklig forskning saknas om kvinnor och/eller män
  • motiv om det finns särskild anledning att enbart studera kvinnor eller män

Metodik och arbetsplan (7 000 tecken inkl blanksteg)

Ge en fullständig beskrivning av den metodik/hypotes och teoribildning som ska användas. Ange den utrustning som står till buds och den som behöver nyanskaffas (specificeras under fliken Ekonomi). Arbetsplanen ska omfatta en beskrivning av hur arbetet ska läggas upp, eventuella delstudier, eventuella powerberäkningar samt en tidsplan.

Preliminära resultat (2 500 tecken inkl blanksteg)

Beskriv eventuella egna preliminära resultat som erhållits inom eller i anslutning till aktuellt projekt.

Det går inte att lägga in figurer, tabeller och diagram i textfälten. Under textfältet i preliminära resultat finns en länk för att ladda upp en pdf med enbart figurer, tabeller eller diagram tillsammans med kort beskrivande text.

Litteraturlista (3 500 tecken inkl blanksteg)

Refererad litteratur anges på sedvanligt sätt (författare, titel, källa) på svenska eller engelska.

Ekonomisk plan

Projektbidrag kan sökas för att täcka kostnader för personal (inkl LKP), drift och apparatur. Viktigt är att ange möjligheter till samfinansiering av projektet.

Den sökande kan söka både medel från CIF och RF för samma projekt och kan beviljas med maxbelopp 400 000 kronor från CIF och 400 000 kronor från RF. Om ansökan görs både för CIF-bidrag och RF-bidrag ska sökanden ange en budget på maximalt 800 000 kronor.

Specifikation av kostnader

Under denna flik ska de kostnader som tas upp under personal, apparatur och drift specificeras och motiveras. Det är endast de kostnader som söks från CIF och/eller RF som ska specificeras. 

Tjänster/Lönekostnader

Personalkostnader kan vara lönemedel för projektledaren samt lönemedel för medarbetare i projektet. Specificera dem var för sig om du har flera personers lönekostnader i projektet. Ersättning för försökspersoner specificeras för sig.

Resor

Resekostnader kan vara kostnader för resor kopplade till projektet samt kostnader för internationellt forskarutbyte, det vill säga resor och uppehälle.

Publiceringskostnader

Kostnader för publicering och översättning.

Förvaltningskostnader

Om påslag för universitets-/högskolegemensamma ska göras måste dessa kostnader anges.

Övriga finansiärer

Här ska du ange vilka finansiärer du har sökt eller planerar att söka medel ifrån förutom från CIF och/eller RF. Ange finansiär, sökt belopp samt eventuellt erhållet belopp. Dessa kostnader behöver inte specificeras mer än så.

 

Rapportering av tidigare erhållna medel (7 000 tecken inkl blanksteg)

Rapportering av tidigare erhållna medel
Pågående projekt från 2017 och 2018 behöver inte delrapporteras på något sätt i ansökan.

Rapportering av avslutade projekt
För att vara berättigad till att söka nya bidrag för år 2019 måste slutrapport och ekonomisk redovisning för avslutade projekt vara inskickade. Detta görs i det digitala ansökningssystemet senast måndagen den 17 september 2018. Läs mer om detta på webbplatsen under rubriken Slutredovisning av forskningsbidrag.

De projekt som ska slutredovisas i det digitala ansökningssystemet i september 2018 är avslutade projekt, tjänster och organisationsbidrag där dispositionstiden har gått ut per 2018-06-30.

Rapportering av avslutade projekt

Rapportering av tidigare erhållna medel
Pågående projekt från 2017 och 2018 behöver inte delrapporteras på något sätt i ansökan.

Rapportering av avslutade projekt
För att vara berättigad till att söka nya bidrag för år 2019 måste slutrapport och ekonomisk redovisning för avslutade projekt vara inskickade. Detta görs i det digitala ansökningssystemet senast måndagen den 17 september 2018. Läs mer om detta på webbplatsen under rubriken Slutredovisning av forskningsbidrag.

De projekt som ska slutredovisas i det digitala ansökningssystemet i september 2018 är avslutade projekt, tjänster och organisationsbidrag där dispositionstiden har gått ut per 2018-06-30.

Samverkan

I projektet kan du ha tre medsökande forskare och om du har en samverkan med idrotten ska du ange samverkanspart i form av kontaktperson eller organisation.

Ange namn, titel, e-postadress, lärosäte och institution på maximalt tre medsökande forskare.

Ange också organisation, namn, funktion och e-postadress för eventuell samverkanspart inom idrottsrörelsen.

Curriculum vitae samt publikationer för medsökande forskare (totalt 9 500 tecken inkl. blanksteg)
En kortfattad beskrivning av de sökandes meriter och publikationer. Observera att utrymmet ska räcka för maximalt tre medsökandens CV.

Samverkansplan (2 500 tecken inkl. blanksteg)
Skriv en kortfattad beskrivning av vem som gör vad i projektet och vad var och en ska bidra med. Samverkansplanen är en viktig del i bedömningen av genomförbarheten.

Forskningsprojekt som söks inom ramen för RF-bidrag kan vara i nära samverkan med någon part inom idrottsrörelsen, exempelvis specialidrottsförbund, specialidrottsdistriktsförbund, Riksidrottsförbundet eller deras distriktsförbund. Det ska av ansökan framgå på vilket sätt samverkan sker, med vilket/vilka förbund samverkan sker, om kontakt är etablerad samt uppgifter om kontaktperson.

Dispositionstid

Dispositionstiden för projekt är 2019-01-01—20120-12-31.

Läs mer

Ladda ner ovanstående information (pdf, 595 kB)