Postdok-tjänst år 1

CIF:s styrelse gör inom ramen för 2020 års utlysningen en extra satsning på forskare som nyligen disputerat.

CIF har under flera år sett att det finns ett behov för unga forskare inom idrottsforskning att kunna meritera sig. Återväxten av idrottsforskare är viktig för svensk idrott. Genom att finansiera fler unga forskare med lönemedel bidrar CIF till återväxten av idrottsforskare samtidigt som svensk idrottsforskning stärks nationellt och internationellt.

 1. Läs igenom våra allmänna regler och anvisningar som gäller för alla ansökningstyper
 2. Läs sen igenom de regler och anvisningar som är specifika för respektive ansökningstyp

Nydisputerad

Vem kan söka?

Sökanden ska ha disputerat inom den senaste sjuårsperioden (inom spannet den 1 januari 2012 till den 1 november 2019) och ha svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen eller annan motsvarande kompetens och vara knuten till ett lärosäte i Sverige. Det examensdatum som vi utgår från är det datum då du har uppfyllt alla krav för fullgjord examen, exempelvis obligatoriska kurser, disputation och godkänd doktorsavhandling.

Om längre avbrott från forskningen har gjorts på grund av giltiga skäl (föräldraledighet, sjukdom, förtroendeuppdrag, tjänstgöring inom totalförsvaret, AT eller specialistutbildning) får du tillgodoräkna dig denna tid. Ange datum och antal månader.

Bidragsmottagaren ska vara anställd av medelsförvaltaren när bidragsperioden börjar, såvida inte medelsförvaltaren och eventuell annan arbetsgivare kommer överens om något annat. Du behöver inte vara knuten till medelsförvaltaren vid ansökningstillfället.

Behöriga att söka bidrag för 2020 är de disputerade forskare som har slutredovisat projekt vars dispositionstid har gått ut.

Vad kan man söka?

CIF har fyra olika typer av ansökningar och i det digitala ansökningssystemet har de olika ansökningarna olika prefix. Var noga med att välja rätt ansökningstyp när du går in i systemet:

Lönemedel till postdok
Anges med prefixet D2020-.

Fortsättningsprojekt
För de tjänster som 2019 har fått en preliminär tilldelning enligt beslut från november 2018 ska en Fortsättningsansökan skapas. Anges med prefixet FO2020-.

För hur lång tid kan bidrag sökas?

Beviljat bidrag garanteras för 2020-2021, förutsatt att medel tilldelas CIF i minst nuvarande omfattning och att forskaren avancerar planenligt och avrapportering till CIF sker i vederbörlig ordning. Beviljade lönemedel avser ett år i taget och kan efter redovisning och förnyad ansökan förlängas som längst upp till fyra år.

Projektplanen ska skrivas för fyra år.

Hur många ansökningar kan skickas in?

En enskild forskare kan skicka in:

 • en ansökan till projektbidrag
 • en ansökan till postdok-tjänst
 • en ansökan om bidrag till organisation, samverkan och nätverkande

Hur stora bidrag kan beviljas?

En enskild forskare kan från CIF beviljas ett projektbidrag på maximalt 400 000 kronor.

Söker du dessutom en postdoktjänst kan du beviljas:

 • 450 000 kr till lönemedel plus ett basanslag år 1 på maximalt 100 000 kr
  eller
 • 450 000 kr till lönemedel och ett projektbidrag på maximalt 400 000 kr

Forskningsprogram

Forskningsprogrammet ska ge en så fullständig beskrivning av projektet som möjligt för de närmaste fyra åren.

Projekt (2 500 tecken inkl blanksteg)

Här anger du projekttitel, väljer ämnesområde, fyller i eventuellt EPN-nummer och anger ansvarig på förvaltande organ (prefekt eller motsvarande) som intygar att studien kan genomföras på angivet lärosäte. Dessutom ska du skriva en sammanfattande projektbeskrivning vilken ska ge en snabb orientering om forskningens syfte och genomförande.

Sammanfattningen av forskningsprogrammet ska innehålla en kort beskrivning av:

 • Bakgrund
 • Frågeställningar
 • Arbetsplan och metoder
 • Redogör för programmets betydelse för forskningsområdet speciellt med avseende på nyskapande och originalitet.

Välj beredningsgrupp

När du ska välja beredningsgrupp finns det tre angivna huvudgrupper. Du väljer den grupp som bäst överensstämmer med ditt eget ämnesområde. Utöver dessa tre huvudgrupper går det att välja Annat ämnesområde – om så är fallet ange vilket. Om ansökan är flervetenskaplig kan vi låta flera grupper göra en bedömning. Ange det i fältet under ”Annat ämnesområde”. Den slutliga placeringen av ansökan görs av CIF. Om behov finns anlitar CIF extra sakkunniga med den kompetens som behövs för att bedöma forskningsansökan.

Beredningsgruppen för fysiologi, medicin och biomekanik
Exempel på ämnen som ingår i denna grupp är biomedicin, biomekanik, fysiologi och nutrition.

Beredningsgruppen för humaniora och samhällsvetenskap
Exempel på ämnen som ingår är ekonomi, etnologi, filosofi, historia, juridik, pedagogik, psykologi, socialantropologi, socialpsykologi, sociologi, sport management, språkvetenskap samt medie- och kommunikationsvetenskap.

Beredningsgruppen för traumatologi, rehabilitering och ortopedi
Exempel på ämnen som ingår är ortopedi, prevention, rehabilitering och traumatologi.

Annat ämnesområde
Exempel på annat ämnesområde är teknik och flervetenskapliga ämnen.

 

Bakgrund och tidigare publicerade resultat (3 500 tecken inkl blanksteg)

Redogör för tidigare relevant forskning, övergripande idéer, samt teori- och hypotesbildning som lett fram till nu aktuella frågeställningar. Litteraturhänvisningar ges på sedvanligt sätt. Referenserna listas under fliken Litteraturlista (Litt.lista).

Metodik och arbetsplan (7 000 tecken inkl blanksteg)

Ge en fullständig beskrivning av den metodik och teoribildning som ska användas. Arbetsplanen ska omfatta en beskrivning av hur arbetet ska läggas upp, eventuella delstudier, eventuella powerberäkningar samt en tidsplan. Projektplanen ska skrivas för fyra år.

Motiv och överväganden för att studera kvinnor och/eller män (1 500 tecken inkl blanksteg)

Sökande ska, för de frågeställningar som projektet ska belysa, redogöra för:

 • aktuell kunskap, baserad på forskning, om kvinnor och män
 • om tillräcklig forskning saknas om kvinnor och/eller män
 • motiv om det finns särskild anledning att enbart studera kvinnor eller män

Preliminära resultat (2 500 tecken inkl blanksteg)

Beskriv eventuella egna preliminära resultat som erhållits inom eller i anslutning till aktuellt projekt.

Det går inte att lägga in figurer, tabeller och diagram i textfälten. Under textfältet i preliminära resultat finns en länk för att ladda upp en pdf med enbart figurer, tabeller eller diagram tillsammans med kort beskrivande text.

Litteraturlista (3 500 tecken inkl blanksteg)

Refererad litteratur anges på sedvanligt sätt (författare, titel, källa) på svenska eller engelska.

Ekonomi

Tjänster/Lönekostnader
Om du blir beviljad en postdok-ansökan kommer vi att betala ut ett fast belopp på 450 000 kronor per år. Du behöver därför inte ta upp denna kostnad i ansökan.

Basanslag
Ett basanslag på maximalt 100 000 kronor kan sökas för att täcka driftskostnader i postdok-projektet. Du ansöker om basanslaget i postdok-ansökan (D2020-). Du ska inte söka medel för lönekostnader i basanslaget.

Specifikation av basanslag
Här ska basanslaget specificeras och motiveras. Observera att det endast är de kostnader som söks från CIF som ska specificeras. Maxbelopp att söka är 100 000 kronor. Om du fyller i högre belopp än 100 000 kronor kommer systemet säga ifrån och du kommer inte att kunna skicka in ansökan.

Exempel på kostnader som du kan söka för:
Resor

Resekostnader kan vara kostnader för resor kopplade till projektet samt kostnader för internationellt forskarutbyte, det vill säga resor och uppehälle.

Publiceringskostnader
Kostnader för publicering och översättning.

Forskningspersoner
Kostnader för ersättning till forskningspersoner.

Indirekta kostnader
Om påslag för indirekta kostnader kommer att göras måste dessa anges.

Övriga finansiärer
Här ska du ange vilka finansiärer du har sökt eller planerar att söka medel ifrån förutom från CIF. Ange finansiär, sökt belopp samt eventuellt erhållet belopp. Dessa kostnader ska inte specificeras.

Abstract (3 500 tecken)

Kort sammanfattning av doktorsavhandlingen.

Rapportering av tidigare erhållna medel

Rapportering av beviljade medel av pågående projekt
Pågående CIF-projekt från 2018 och 2019 behöver inte delrapporteras på något sätt i ansökan.

Rapportering av avslutade projekt
För att vara berättigad till att söka nya bidrag för år 2020 måste slutrapport och ekonomisk redovisning för avslutade projekt vara inskickade. Detta görs i det digitala ansökningssystemet senast måndagen den 16 september 2019. Läs mer om detta på webbplatsen under rubriken Slutredovisning av forskningsbidrag.

De projekt som ska slutredovisas i det digitala ansökningssystemet i september 2019 är avslutade projekt, tjänster och organisationsbidrag där dispositionstiden har gått ut per 2019-06-30.

Läs mer

Ladda ner ovanstående information (pdf, 230 kB)