Tjänst till nydisputerad år 1

CIF:s styrelse gör inom ramen för 2019 års utlysningen en extra satsning på forskare som nyligen disputerat. CIF kommer att bevilja fler forskare lönemedel inom ramen för utlysningen ”nydisputerade”. Vi vill också förbättra möjligheterna för yngre forskare att meritera sig och utökar antal år efter disputation som man kan söka lönemedel från fem till sju år.

CIF har under flera år sett att det finns ett behov för unga forskare inom idrottsforskning att kunna meritera sig. Återväxten av idrottsforskare är viktig för svensk idrott. Genom att finansiera fler unga forskare med lönemedel bidrar CIF till återväxten av idrottsforskare samtidigt som svensk idrottsforskning stärks nationellt och internationellt.

  1. Läs igenom våra allmänna regler och anvisningar som gäller för alla ansökningstyper
  2. Läs sen igenom de regler och anvisningar som är specifika för respektive ansökningstyp

Nydisputerad

Vem kan söka?

Sökanden ska ha disputerat inom den senaste sjuårsperioden (inom spannet den 1 januari 2011 till den 7 november 2018) och ha svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen eller annan motsvarande kompetens och vara knuten till ett lärosäte i Sverige. Det examensdatum som vi utgår från är det datum då du har uppfyllt alla krav för fullgjord examen, exempelvis obligatoriska kurser, disputation och godkänd doktorsavhandling.

Om längre avbrott från forskningen har gjorts på grund av giltiga skäl (föräldraledighet, sjukdom, förtroendeuppdrag, tjänstgöring inom totalförsvaret, AT eller specialistutbildning) får du tillgodoräkna dig denna tid. Ange datum och antal månader.

Bidragsmottagaren ska vara anställd av medelsförvaltaren när bidragsperioden börjar, såvida inte medelsförvaltaren och eventuell annan arbetsgivare kommer överens om något annat. Du behöver inte vara knuten till medelsförvaltaren vid ansökningstillfället.

Behöriga att söka bidrag för 2019 är de forskare som har slutredovisat avslutade projekt vars dispositionstid har gått ut.

Personuppgiftsbehandling

Personuppgifterna som du själv matar in i ansökningssystemet lagras och behandlas i detta system för att administrera ansökningar. Ansökningarna administreras av CIF:s handläggare och kommer också att lämnas ut till externa granskare i CIF:s vetenskapliga råd samt CIF:s styrelse.

Genom att elektroniskt registrera ansökan godkänner användaren till att lämnade uppgifter behandlas av CIF. Bestämmelser om rätt till registerutdrag och rättelse av felaktiga eller missvisande uppgifter finns i dataskyddsförordningen (2016/679).

Genom att elektroniskt registrera ansökan godkänner du att de personuppgifter som du har lämnat i din ansökan behandlas av CIF. Detta godkännande är en förutsättning för att ansöka om forskningsbidrag hos CIF.

Personuppgifterna matas in i det digitala systemet av sökanden själv och kan enbart rättas och justeras av sökanden. Den enda personuppgift som CIF kan rätta är e-postadressen. Vid byte av e-postadress kontakta cif@gih.se.

En nyhet i och med den elektroniska signeringen är att du måste registrera ditt personnummer. Personnumret kommer enbart att användas för att du ska kunna signera ansökan och kommer inte att användas i något annat syfte. Du som har ett konto sen tidigare måste lägga till ditt personnummer bland de övriga personuppgifterna.

Vad kan man söka?

Beloppet som tilldelas för lönemedel till nydisputerad är 450 000 kronor per år. I beviljade medel ingår sociala omkostnader och påslag för universitets-/högskolegemensamma kostnader. Observera att medel för själva forskningsprojektet söks separat. Se regler och anvisningar för ansökan om projektbidrag gällande år 2019. CIF har fyra olika typer av ansökningar och i det digitala ansökningssystemet har de olika ansökningarna olika prefix. Var noga med att välja rätt ansökningstyp när du går in i systemet:

Nydisputerade

Anges med prefixet D2019.

Regler och anvisningar kring nydisputerade (D2019-) tas upp i texten som följer. Regler och anvisningar för de övriga ansökningstyperna finns att läsa på annat ställe.

För hur lång tid kan bidrag sökas?

Beviljat bidrag garanteras för 2019-2020, förutsatt att medel tilldelas CIF i minst nuvarande omfattning och att forskaren avancerar planenligt och avrapportering till CIF sker i vederbörlig ordning. Beviljade lönemedel avser ett år i taget och kan efter redovisning och förnyad ansökan förlängas som längst upp till fyra år.

Projektplanen ska skrivas för fyra år.

Hur många ansökningar kan skickas in och beviljas?

En enskild forskare kan skicka in en ansökan till nydisputeradtjänst samt maximalt två nya ansökningar till projektbidrag samt en ansökan till RF-bidrag.

En enskild forskare kan från CIF maximalt beviljas två nya projektbidrag med det sammanlagda maxbeloppet 400 000 kronor samt en nydisputeradtjänst.

Forskningsprogram

Forskningsprogrammet ska ge en så fullständig beskrivning av projektet som möjligt för de närmaste fyra åren.

Projekt (2 500 tecken inkl blanksteg)

Här fyller du i projekttitel, väljer ämnesområde samt gör en sammanfattande projektbeskrivning. Texten ska ge en snabb orientering om forskningens syfte och genomförande.

Sammanfattningen av forskningsprogrammet ska innehålla en kort beskrivning av:

  • Bakgrund
  • Frågeställningar
  • Arbetsplan och metoder
  • Redogör för programmets betydelse för forskningsområdet speciellt med avseende på nyskapande och originalitet.

Välj ämnesområde

När du ska välja ämnesområde finns det tre angivna ämnesområden vilka är vanligast förekommande. Utöver dessa tre går det att välja Annat ämnesområde – om så är fallet ange vilket. I dessa fall anlitar vi extra sakkunniga med den kompetens som behövs för att bedöma forskningsansökan. Om ansökan berör flera ämnesområden kan vi låta flera grupper göra en bedömning. Den slutliga placeringen av ansökan görs av CIF.

 

Bakgrund och tidigare publicerade resultat (3 500 tecken inkl blanksteg)

Redogör för tidigare relevant forskning, övergripande idéer, samt teori- och hypotesbildning som lett fram till nu aktuella frågeställningar. Litteraturhänvisningar ges på sedvanligt sätt. Referenserna listas under fliken Litteraturlista (Litt.lista).

Metodik och arbetsplan (7 000 tecken inkl blanksteg)

Ge en fullständig beskrivning av den metodik och teoribildning som ska användas. Arbetsplanen ska omfatta en beskrivning av hur arbetet ska läggas upp, eventuella delstudier, eventuella powerberäkningar samt en tidsplan. Projektplanen ska skrivas för fyra år.

Motiv och överväganden för att studera kvinnor och/eller män (1 500 tecken inkl blanksteg)

Sökande ska, för de frågeställningar som projektet ska belysa, redogöra för:

  • aktuell kunskap, baserad på forskning, om kvinnor och män
  • om tillräcklig forskning saknas om kvinnor och/eller män
  • motiv om det finns särskild anledning att enbart studera kvinnor eller män

Preliminära resultat (2 500 tecken inkl blanksteg)

Beskriv eventuella egna preliminära resultat som erhållits inom eller i anslutning till aktuellt projekt.

Det går inte att lägga in figurer, tabeller och diagram i textfälten. Under textfältet i preliminära resultat finns en länk för att ladda upp en pdf med enbart figurer, tabeller eller diagram tillsammans med kort beskrivande text.

Litteraturlista (3 500 tecken inkl blanksteg)

Refererad litteratur anges på sedvanligt sätt (författare, titel, källa) på svenska eller engelska.

Ekonomisk plan

Eftersom bidragssumman är ett standardbelopp, det vill säga 450 000 kronor per år, behövs ingen ekonomisk plan och därför finns ingen rubrik/flik för detta i ansökningssystemet.

Abstract (3 500 tecken)

Kort sammanfattning av doktorsavhandlingen.

Rapportering av tidigare erhållna medel (7 000 tecken inkl blanksteg)

Rapportering av tidigare erhållna medel
Pågående projekt från 2017 och 2018 behöver inte delrapporteras på något sätt i ansökan.

Rapportering av avslutade projekt
För att vara berättigad till att söka nya bidrag för år 2019 måste slutrapport och ekonomisk redovisning för avslutade projekt vara inskickade. Detta görs i det digitala ansökningssystemet senast måndagen den 17 september 2018. Läs mer om detta på webbplatsen under rubriken Slutredovisning av forskningsbidrag.

De projekt som ska slutredovisas i det digitala ansökningssystemet i september 2018 är avslutade projekt, tjänster och organisationsbidrag där dispositionstiden har gått ut per 2018-06-30.

Läs mer

Ladda ner ovanstående information (pdf, 542 kB)