Postdok-tjänst år 2, 3, 4

 1. Läs igenom våra allmänna regler och anvisningar som gäller för alla ansökningstyper
 2. Läs sen igenom de regler och anvisningar som är specifika för respektive ansökningstyp

Denna ansökningstyp gäller för dig som innehar stöd av CIF-tjänst. För att få fortsatt stöd behöver vi få en rapportering av hur långt projektet fortlöpt. Beroende på vilket år du ska redovisa vill vi ha olika rapportering.

Rapporteringen görs i det digitala ansökningssystemet genom att skapa en fortsättningsansökan med prefixet FO2020.

Nydisputerad2

Rapportering av tjänster år 2 och 4

För dig som innehar stöd av tjänst år 2 och 4 behövs bara en kortare rapportering av hur långt projektet fortlöpt. Detta för att beslut om fortsatt stöd ska kunna tas.

Denna ansökan ska innehålla tre delar:

1) Redovisning av hittills utförd forskning i projektet

Redovisning görs under fliken ”Forskning”. Vi har gjort det möjligt att kunna redovisa detta på 17 000 tecken men det stora utrymmet är framför allt tänkt till tjänster som ska redovisas till CIF:s halvtidsseminarium som sker inför år 3.  Lagom utrymme för redovisning av tjänst år 2 och 4 är cirka en A4-sida (ca 4 500 tecken). Du behöver alltså inte använda hela utrymmet.

2) Redovisning av publikationer

Alla typer av publicerade arbeten ska redovisas med titel under fliken ”Publikationer” i det digitala ansökningssystemet. Precisera för vardera kategori: titel och tidskrift, volym, sidor:

 1. Artiklar i referee-granskade tidskrifter
 2. Monografier
 3. Antologibidrag
 4. Abstract för konferens
 5. Övriga vetenskapliga publikationer
 6. Populärvetenskapliga publikationer

3) Redovisning av muntliga presentationer

Alla typer av presentationer ska redovisas med titel och på vilken konferens eller seminarium som presentationen har gjorts. Detta görs under fliken ”Muntlig presentation” i det digitala ansökningssystemet. Precisera för vardera kategori namn på konferens/seminarium, plats, tidpunkt, titel :

 1. Konferenser
 2. Seminarier

Observera att redovisning av publikationer och muntliga presentationer ska göras på avsedd plats i systemet. Vi accepterar inga bifogade pdf-filer.

Rapportering av tjänster år 3

För att få fortsatt stöd från år 3 ska du redovisa hur din forskning har fortlöpt under de första två åren. Du ska dessutom presentera din fortsatta planering för de kommande två åren.

Du blir kallad av CIF till ett seminarium den 16 oktober 2019 och inför detta behöver du skicka in en fylligare rapportering som ska bestå av följande delar:

1) Redovisning av hittills utförd forskning i projektet
Inför seminariet önskar CIF en rapport över genomförda kurser och forskning. Detta ska sammanfattas på max 17 000 tecken under fliken ”Forskning”. 

2) Planerad forskning år 3 och 4
För att få fortsatt ekonomiskt stöd för 2020–2021 ska även en ansökan lämnas in som beskriver den planerade forskningen för år 3 och 4 (max 3 A4 sidor). Ingen särskild blankett finns för detta. Denna bifogas som pdf i det digitala ansökningssystemet under ”Rapport till seminarium”. 

Större avvikelser från den ursprungliga forsknings- och studieplanen måste anges och motiveras. Planerar du att disputera tidigare än inom två år ska detta anges. Finansiering för längre tid än 2 + 2 år beviljas inte. 

3) Redovisning av publikationer
Alla typer av publicerade arbeten ska redovisas med titel under fliken ”Publikationer” i det digitala ansökningssystemet. Precisera för vardera kategori: titel och tidskrift, volym, sidor:

 1. Artiklar i referee-granskade tidskrifter
 2. Monografier
 3. Antologibidrag
 4. Abstract för konferens
 5. Övriga vetenskapliga publikationer
 6. Populärvetenskapliga publikationer

4) Redovisning av muntliga presentationer
Alla typer av presentationer ska redovisas med titel och på vilken konferens eller seminarium som presentationen har gjorts.  Detta görs under fliken ”Muntlig presentation” i det digitala ansökningssystemet. Precisera för vardera kategori namn på konferens/seminarium, plats, tidpunkt, titel :

 1. Konferenser
 2. Seminarier

Observera att redovisning av publikationer och muntliga presentationer ska göras på avsedd plats i systemet. Vi accepterar inga bifogade pdf-filer.

5) Muntlig presentation på seminarium den 16 oktober 2019
Under seminariet gör du en muntlig presentation på 20 minuter, som beskriver genomförd, pågående och planerad forskning. Presentationen görs på en nivå som vänder sig till praktiker inom fältet. Därefter är 10 minuter avsatt för frågor och diskussion. En moderator utses för varje medverkande. Detaljprogram och lokal för seminariet meddelas senare. Även doktorandens handledare är välkommen att delta.

Vem ska skicka in ansökan?

För dig som är doktorand gäller att din huvudhandledare går in i vårt digitala ansökningssystem och skapar en fortsättningsansökan. Din huvudhandledare ska signera ansökan digitalt med bankID och intygar därmed att forskningsarbetet fortgår enligt plan och att förutsättningar finns för att fortsätta.

För dig som är disputerad ska du själv skicka in ansökan.

Läs mer

Ladda ner ovanstående information (pdf, 230 kB)