Slutrapportering av avslutade projekt

De forskningsprojekt där dispositionstiden har gått ut ska slutrapporteras senast måndagen den 16 september.

De projekt som ska slutrapporteras i år är:

  • Projekt som finansierades 2017 (P2017-)
  • Tjänster där finansieringen startade 2015 (D2015- och F2015-)
  • Organisationsbidrag som finansierades 2018 (O2018-)
  • Projekt med förlängd dispositionstid och som gick ut 2019-06-30

En nyhet för året är att enbart redovisa de publikationer och presentationer där CIF-finansiering tydligt har angetts.

CIF:s styrelse har beslutat att om en godkänd slutredovisning från ett projekt inte lämnas in är den sökande inte berättigad till nya bidrag. Om en forskare som tidigare erhållit projektbidrag från CIF från 2008 och framåt inte har skickat in sin slutrapport för de medel där dispositionsrätten har gått ut, så är hen inte berättigad till att söka nya forskningsbidrag. De projekt som inte är berättigade till nya bidrag på grund av detta plockas bort i CIF:s ansökningssystem och kommer inte att bedömas.

Rapportering av projekt från 2008-2009

Kontakta cif@gih.se för anvisningar.

Rapportering av projekt från 2010-2018

All rapportering av projekt sker via CIF:s digitala ansökningssystem.

När du har loggat in finns ditt beviljade projekt i listan över de ansökningar du har skapat. Klicka på projektnumret och du kommer till ett nytt fönster där rapporteringsdelen finns längst ner.

Den ekonomiska redovisningen görs genom att skriva ut blanketten som finns i det digitala ansökningssystemet, fyll i och skriv under. Skanna in blanketten och mejla till CIF:s kansli cif@gih.se. Blanketten ska vara oss tillhanda senast måndagen den 16 september.

Rapportering av tjänster

Du som har haft en nydisputeradtjänst 2015-2018 ska redovisa både vetenskapligt och ekonomiskt. Slutredovisningen görs samlat i det sista årets ansökan (FO2018-).

Du som har haft ekonomiskt stöd för en doktorandtjänst 2015-2018 ska redovisa ekonomiskt enligt anvisningarna nedan. Den vetenskapliga redovisningen är två exemplar av avhandlingen som skickas in till CIF när den är tryckt och klar.

Kvarstående medel

De bidrag som inte använts under dispositionstiden och som överskrider 5 000 kronor per projekt ska betalas tillbaka till CIF. Kontakta oss cif@gih.se om detta inträffar.

Senast den 16 september 2019 ska slutredovisningar lämnas in.

Läs mer

Läs vidare i regler och anvisningar för slutredovisning av projekt (pdf, 153 kB)
Läs vidare i regler och anvisningar för slutredovisning av tjänster (pdf, 153 kB)
Läs vidare i regler och anvisningar för slutredovisning av organisationsbidrag (pdf, 153 kB)
Ladda ner en blankett för ekonomisk redovisning (pdf, 337 kB)

Läs mer på vår webb

Ansök om förlängd dispositionstid