Forskningssatsning på idrottare och elever med funktionsnedsättning

10 december, 2014

Tre projekt som berör handikappidrott och skolbarn med funktionsnedsättning har fått stöd. Jan Lexell på Lunds universitet ska forska på idrottsrelaterade skador hos elitaktiva inom handikappidrott. Anna Bjerkefors på Gymnastik- och idrottshögskolan har fått stöd för sitt projekt Evidensbaserad klassificering av para-kanotister. Elisabet Apelmo på Malmö högskola studerar hur elever med funktionsnedsättningar upplever skolämnet idrott och hälsa.

Sammanfattande projektbeskrivningar

(Av)visade kroppar. Delaktighet och exkludering inom skolämnet idrott och hälsa, årskurs 8 och 9

Elisabet Apelmo, Malmö högskola

Projektets syfte är att förstå skolämnet idrott och hälsa utifrån å ena sidan den delaktighet, allas lika värde, jämställdhet och solidaritet som poängteras i grundskolans värdegrund, å andra sidan den exkludering som faktiskt sker. Tidigare forskning visar att många elever uppskattar ämnet. Samtidigt är det väl dokumenterat att fler flickor än pojkar ogillar ämnet. Elever med funktionsnedsättningar är överrepresenterade både bland dem som får icke godkänt betyg i ämnet och bland dem som ”befrias” från denna undervisning. ”Befrielsen” upplevs ofta som en exkludering från elevens sida. Prestationernas synlighet och kropparnas exponering inverkar negativt på upplevelsen av ämnet bland elever med funktionsnedsättningar och bland överviktiga.

I det här sökta projektet tas fenomenologin som utgångspunkt för att analysera hur lärare genom att orientera sig mot vissa kroppar förpassar andra till bakgrunden. Med ett intersektionellt perspektiv analyseras hur olika maktordningar samverkar då avvikande respektive normala kroppar (re)produceras och förhandlas i undervisningen.

De frågor som ställs är:

• Hur (re)produceras och förhandlas funktionalitet (d.v.s. både de kroppar som anses ha ”normal” funktionsförmåga, och de som betraktas som avvikande), kroppsstorlek och kön inom skolämnet idrott och hälsa under grundskolans senare år?
• Vilka möjligheter och problem upplever idrottslärare som har eller har haft elever med olika typer av funktionsnedsättningar eller övervikt?
• Hur upplever elever med funktionsnedsättningar eller övervikt grundskolans undervisning i idrott och hälsa?
• Vilka antaganden om kroppar, funktionalitet och kön görs i grundskolans styrdokument samt i den kurslitteratur som används vid idrottslärarutbildningar?

Med hjälp av kvalitativ metod – intervjuer med idrottslärare och elever, samt deltagande observation och videoinspelningar vid lektioner – utforskas de faktorer som skapar en inkluderande respektive exkluderande undervisning i idrott och hälsa. Då negativa upplevelser är mer frekventa bland äldre elever, både med och utan funktionsnedsättningar, följs undervisningen i årskurs åtta och nio. Dokumentanalyser av skolans värdegrund, kursplaner och kunskapskrav samt av den litteratur som används vid idrottslärarutbildningar sätter studien i ett större sammanhang. Studiens mål är att bidra till en mer inkluderande undervisning.

Evidensbaserad klassificering av para-kanotister

Anna Bjerkefors, Gymnastik- och idrottshögskolan

Internationella Paralympiska Kommittén (IPC) har adderat kanotpaddling till Paralympics 2016. Internationella Kanotförbudent (ICF) har därför initierat ett projekt som syftar till utvärdera, utveckla och presentera ett förslag till IPC gällande ett validerat och modifierat klassificeringssystem för para-kanotister. IPC målsättning med det vetenskapligt beprövade klassificeringssystemet är att minska påverkan av funktionsnedsättningen på idrottsresultatet (Tweedy and Vanlandewijck, 2011). Förslaget skall innehålla bland annat bedömningskriterier för behörighet (minimal eligibility) och tydlig definition mellan klasserna för parakanotister. Projektet har påbörjats och leds av huvudsökande i samarbete med ICF. Resultatet av projektet rapporteras direkt till IPC och implementeras därefter i klassificeringen av para-kanotister. Denna ansökan avser fortsatt arbete med klassificering av para-kanotister inom kajak (K1) och Vaá (canadensare med utriggare) (V1).

Projektet omfattar fyra delstudier och sker i samarbete mellan Gymnastik och idrottshögskolan (GIH), ICF, IPC, George Fox University (GFU), Portland, Oregon, US, University of British Columbia (UBC), Kanada samt International Collaboration of Repair Discoveries (ICORD), Kanada.

Syftet med de fyra studierna är följande:

1. att definiera rörelseomfånget i tre dimensioner för samtliga större leder i övre och nedre extremitet samt bålen under paddling på Vaá-ergometer hos en grupp elitkanotister (icke-skadade), samt hos en grupp elitaktiva Vaá paddlare.
2. att testa den framtagna bedömningsmallen för klassificering av bålmuskelfunktion hos parakanotister. Testmanualen reliabilitetstestas och valideras och implementeras i klassificeringsmanualen.
3. att undersöka hur funktionen i arm, hand och fingrar påverkar effektutvecklingen under paddling. Resultaten kommer att ge värdeful information om hur funktionsnedsättning i övre extremiteterna påverkar paddelrörelsen, hur idrottaren kompenserar för funktionsbortfallet och hur olika funktionsnedsättningar bör klassificeras.
4. att undersöka kraftutvecklingen i paddel, sits och fotstöd under paddling på kajakergometer hos idrottare med benamputation och att undersöka om det finns en minskning av effektutvecklingen när benprotes inte används jämfört med vid användning av protes och var effektutvecklingen i första hand tappas. Resultaten ger även viktig information om hur funktionsnedsättning i nedre extremitet ska bedömas och klassificeras.

Sports-related injuries in athletes with a disability

Jan Lexell, Lunds universitet

The number of athletes with disabilities participating in organized sports and the popularity of the Paralympic Games is steadily increasing around the world. Despite this growing interest and the fact that participation in sports places the athlete at risk for injury, there are few studies concerning injury patterns, risk factors and prevention strategies of injuries in the disabled elite athlete. It is well known that participation in sports increases the risk of sports-related injuries, either acute trauma or overuse injury. An injury may lead to morbidity and mortality and the individual could lose training time and working/school time. Furthermore, sports-related injuries can be a burden for the society, with medical treatment, rehabilitation and reduced work capacity. For the disabled athlete an injury could also have more serious consequences compared to an able-bodied athlete.

Despite the growing popularity and interest in Paralympic sport, there has been little research on injuries caused by sports participation and prevention of injuries among disabled athletes. Systematic prospective longitudinal injury surveillance has so far mainly been performed for abled-bodied athletes and, consequently, there is a huge gap in the literature concerning sports-related injuries in disabled elite athletes.

The aim of this project is to assess the prevalence, annual incidence, injury mechanisms, risk factors, type and severity of sport-related injuries in a group of 50 Swedish disabled elite athletes, and to provide a standardized format for reporting injuries in disabled elite athletes. Another aim is to develop and establish prevention strategies in Swedish disabled elite athlete. In this prospective project we will follow this group of elite athletes that have been selected by the Swedish Paralympic Committe and constitute an “elite school” over a period of 1 year.

Throughout the project we will have a close collaboration with Dr Jenny Jacobsson, PhD, Linköping University. She has developed and implemented a protocol for large-scale epidemiological studies in individual sports, which will be adapted for the present project. Dr Jacobsson will also serve as assistant supervisor for the PhD-student (Kristina Fagher) that will be attached to the project.

This PhD-project is the first ever that will study disabled elite athletes in Sweden and the expected results will be unique nationally as well internationally.

Taggar:
Publicerad i Nyheter