Hallå där Anna Maria Hellborg…

…doktorand i idrottsvetenskap vid Malmö universitet.

Du har fått forskningsstöd av CIF i fyra år och ska snart disputera. Vad handlar avhandlingen om?

– Den handlar om ekonomiska villkor för elitidrottare och främst hur strukturen runt elitidrottare beskrivs, varifrån de får pengar till att kunna satsa på sin idrott. Dessa frågor analyserar jag sedan ur ett jämställdhetsperspektiv. Jag har fokuserat på idrotterna curling, fotboll, ridsport och golf och har undersökt specialidrottsförbundens tidskrifter och intervjuat företrädare för förbunden. I avhandlingen ges en bild av elitidrottares möjligheter och svårigheter för sin satsning. 

Vad är de tre viktigaste resultaten?

– Studien bekräftar dels att ojämställdhet existerar i alla fyra idrotterna men att det tar sig uttryck på olika sätt eftersom idrotterna är olika och har olika förutsättningar. Studien visar också att marknaden ofta används som en förklaring och ett försvar till varför elitidrotten är ojämställd. Marknaden beskrivs som något statiskt och okontrollerbart medan jag menar att marknaden är påverkad av våra attityder till mäns och kvinnors idrott. Om våra värderingar ändras så ändras marknaden också.

Hur skulle du vilja gå vidare med forskningen?

– I min studie har jag fokuserat på strukturerna runt elitidrottaren, ett nästa steg skulle vara att undersöka elitidrottarnas perspektiv och deras erfarenheter av att kunna satsa på sin idrott utifrån ett ekonomiskt perspektiv. I ett kapitel i avhandlingen berörs frågan om att vara elitidrottare och förälder, och hur detta påverkar den ekonomiska situationen. Det hade också varit intressant att undersöka vidare. 

Vilken betydelse för idrotten kan dina forskningsresultat få?

– Svårt att säga egentligen. Men jag hoppas på en dialog om jämställdhetsfrågor inom elitidrotten. Jag hoppas på insikter om vikten av jämställdhet, att det inte går att försvara ojämställdhet och att idrotten vågar stå upp för jämställdheten. Jag hoppas på konkreta åtgärder som syftar till förändrade attityder likväl som förändrade prioriteringar när det kommer till resurser. Båda behövs för en varaktig förändring.

Läs mer i avhandlingen Godispengar eller överdådig lyx – om elitidrott, ekonomi och jämställdhet