Läs populärvetenskapliga rapporter av CIF-finansierade projekt

Forskningsrapporter

Visa allaA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Sortera efter: Titel År Nyckelord
IIdrott i egen eller nationell regi? Idrottsrörelsens organisering i Värmland 1900 till 1940 (2011)Idrott på (o)lika villkor? En studie av idrottsföreningars skilda förutsättningar (2014)Idrott som folkhälsoarbete – Från passiva patienter till aktiva medlemmar i den tredje åldern (2011)Idrottens föräldrar - deras roller och funktioner i talangutvecklingsprocessen (2014)Idrottens genuskonstruktörer. Tränares och aktivas skapande av genus i tal och handling (2010)Idrottens gränstrakter – en explorativ studie om äventyrsidrott och friluftssport (2011)Idrottens gränstrakter: en explorativ studie av äventyrsidrott och friluftssport (2010)Idrottens tävlingsfostran. Konkurrens, prestation och gemenskap inom svensk idrott 1965-2005 (2010)Idrottscoachen som pedagog (2014)Idrottsföreningen som nygammal samhällsbyggare (2011)Idrottsformer och ungas idrottsvanor i förändring - en studie om kontiniutet och förnyelse (2014)Idrottshjärtats mekanismer för effektiv pumpning (2014)Idrottshjärtats mekanismer för effektiv pumpning (2014)Idrottsledares lärande av etik och moral (2010)Implementering av preventionsprogram hos alpina tävlingsåkare på Sveriges skidgymnasier (2011)Injury prevention in alpine skiers: an integrative approach. (2015)Intima relationer mellan tränare och aktiv – på vilka villkor? (2011)Intimitet i relationen mellan tränare och idrottsaktiv (2014)Inverkan av utökad fysisk aktivitet på skolprestationer, kognition samt fysisk och psykosocial hälsa (2011)Ironman Triathlon. Extremsport, familjeliv och tidspussel (2018)
SSamband mellan skador och framgång i elitfotboll (2014)Senvävnadens fysiologi, skador och sjukdomar hos idrottare (2010)Självreflektion som en kritisk förmåga hos elittränare - en tvärkulturellstudie (2014)Skadade elitidrottares återgång till idrott, utvärdering av ett psykometriskt instrument (2014)Skadeincidens, skaderisk och träningsmängd hos seglare 16-50 år (2011)Skaderisk i nordisk elitfotboll – betydelse av klimat och underlagsfaktorer (2011)Skaderisk, skademönster och skademekanismer i elitfotboll (2014)Skador i elitfotboll – incidens, riskfaktorer och skademekanismer (2015)Skelettmuskelns anpassning till uthållighetsarbete – nyttjande av pluripotenta celler? (2011)Skola-idrott-hälsa (SIH) 2010 - en uppföljning efter nio år (2010)Skolämnet idrott och hälsa – avgränsning och inramning (2014)Skolämnet idrott och hälsa – avgränsning och inramning. (2012)Skolans rum för rörelse – en studie av idéer om kroppsrörelse och utbildning i skolors idrottslokalitet (2010)Slagvolym och prestationsförmåga inom uthållighetsidrott – effekt av träning i liggande position (2011)Smärta och läkning i sena - Neuro-vaskulära effekter vid fysikalisk och farmakologisk behandling (2015)Smärta och läkning i sena. Neurovaskulära mekanismer och effekter vid fysikalisk och farmakologisk behandling (2010)Spelförståelse – kinematik och underliggande neurala processer (2011)Sportfallskärmshoppning: skärmens öppningschock i ett biomekaniskt perspektiv (2014)Sports-related injuries in disabled elite athletes (2014)Sprintträning med och utan intag av näring (2012)Stressfrakturer hos idrottare (2015)Studier av nervsubstanser (2010)Studier över neurotrofa faktorer och TNFalfa vid Akillessenetendinos (2012)Surveillance of risk factors to prevent injuries and improve performance among young elite athletes (2015)Svensk cykelsport i historisk och internationell belysning (2010)